Lukas 10:1-42

  • Takatik batel yuʼun Jesus li 70 ta voʼe (1-12)

  • Toj abol sba li jteklumetik ti muʼyuk tsutes yoʼontonike (13-16)

  • Sutik tal li 70 ta voʼe (17-20)

  • Li Jesuse tskʼupil kʼopta Stot ta skoj ti kʼux chaʼi li buchʼutik bikʼit yakʼoj sbaike (21-24)

  • Lokʼolkʼop ta sventa jun jsamaria vinik (25-37)

  • Bat svulaʼan Marta xchiʼuk Maria li Jesuse (38-42)

10  Ta tsʼakal une, laj to stʼuj 70 ta voʼ li Kajvaltike, ta chaʼchaʼvoʼ la stak jelavel ta skotol jteklumetik ti bu chbat li stuk eke.  Vaʼun xi laj yalbe skotolike: «Ta melel, toj ep kʼusitik tsʼunbil ti skʼan tsobbel sate, pe jaʼ toj jutuk li j-abteletike. Jaʼ yuʼun chaʼa, kʼanbeik vokol li Yajval abtel ti akʼo stak tal mas j-abteletik ta stsobbel sat li kʼusitik tsʼunbile.  ¡Batanik chaʼa! ¡Kʼelo avilik! Ta jtakoxuk batel kʼuchaʼal chijetik ta stojolal okʼiletik.  Mu me xavichʼ batel yav atakʼinik, amoralik, axonobik xchiʼuk mu me xapajik ta skʼoponel li krixchanoetik chanupik ta bee.  Xi me baʼyel xavalik kʼalal cha-ochik ta yut nae: ‹Junuk avoʼontonik li buchʼutik liʼ nakaloxuk ta nae›.  Yuʼun mi oy buchʼu lek xil sba xchiʼuk li jun oʼontonale, ta me xichʼ li jun oʼontonal avuʼunike. Pe mi muʼyuke ta sut tal ta atojolalik.  Jaʼ yuʼun te xakomik li ta na taje, lajesik xchiʼuk uchʼanik li kʼusitik cha-akʼbatike, yuʼun sta-o xichʼ stojol li j-abtele. Jech xtok, mu me xalokʼ xa-ochik batel ta jujupʼej na.  »Kʼalal cha-ochik ta junuk jteklum xtoke xchiʼuk ti lek chchʼamoxuke, lajesik me li kʼusitik cha-akʼbatik tee  xchiʼuk poxtaik li jchameletik tee xchiʼuk xi xavalbeike: ‹Nopajem xa tal ta atojolalik li Ajvalilal yuʼun Diose›. 10  Pe kʼalal cha-ochik ta junuk jteklum xchiʼuk ti mu xchʼamoxuke, batanik ta smukʼta kayeik xchiʼuk xi xavalike: 11  ‹Ta jlilinkutik komel kʼalal ta spukukal* ateklumalik ti la spakʼ sba ta kokutike, sventa xavakʼik venta ti muʼyuk lek oyoxuke. Pe teuk me ta ajolik liʼe, ti nopajem xa tal li Ajvalilal yuʼun Diose›. 12  Jamal chkal avaʼiik ti vaʼ kʼakʼale mas to me tsots chil svokol li jteklum taje, jaʼ tsʼikbaj to chaʼi li Sodomae. 13  »¡Toj abol aba, Korasin! ¡Toj abol aba, Betsaida!, yuʼun teuk laj yichʼ pasel ta Tiro xchiʼuk ta Sidon li skʼelobiltak juʼelal* laj yichʼ pasel ta atojolalike, voʼne xa la slapik chʼixal kʼuʼil* xchiʼuk la xchotan sbaik ta tantik jechuk ta skoj ti sutesoj yoʼontonike. 14  Jech oxal chaʼa, kʼalal chavichʼik chapanele mas to me tsots chavil avokolik, jaʼ tsʼikbaj to chaʼi li Tiro xchiʼuk Sidone. 15  Li voʼot eke Kapernaum, ¿mi avaloj ti kʼalal to ta vinajel chtoy batel akʼoplale? ¡Bu chata, kʼalal to ta Mukinal* chayal batel! 16  »Li buchʼu chchikinta li kʼusi chavalike chchikinta li kʼusi chkale. Li buchʼu mu skʼan xchikinta li kʼusi chavalike mu skʼan xchikinta li kʼusi chkal eke. Jech xtok, li buchʼu mu skʼan xchikinta li kʼusi chkale mu skʼan xchikintabe ek li kʼusi chal li buchʼu la stakun tale». 17  Vaʼun xkuxet noʼox yoʼonton* sutik tal li 70 ta voʼe xchiʼuk xi laj yalike: «Kajval, kʼalal ta pukujetik la xchʼunik jmantalkutik kʼalal la jtuneskutik abie». 18  Xi albatik ta skoj taje: «Laj kil ti sjisluj xa yalel ta balumil kʼuchaʼal saksevul ta vinajel li Satanase.* 19  ¡Kʼelo avilik!, laj kakʼ avabtelik sventa xapechʼilanik ta tekʼel li chon* xchiʼuk tseke, xchiʼuk laj kakʼ avabtelik sventa xatsalbeik sjuʼel li jkontrainvaneje, muʼyuk kʼusi chopol chanuptanik. 20  Pe mu me jaʼuk xkuxetuk-o avoʼontonik taje, ti la xchʼunik amantalik li pukujetike, jaʼ kuxetuk-o avoʼontonik ti teuk tsʼibabil ta vinajel li abiike». 21  Li vaʼ orae xkuxet tajek yoʼonton ta sventa chʼul espiritu xchiʼuk xi laj yale: «Ta jkʼupil kʼoptaot ta stojolal krixchanoetik, Tot, Yajval vinajel xchiʼuk balumil, yuʼun li kʼusitik liʼe lek amukoj ta stojolal li buchʼutik pʼijik xchiʼuk li buchʼutik lek snaʼike, vaʼun jaʼ avakʼojbe snaʼ li uni ololetike. Jech, Tot, yuʼun jaʼ jech la skʼan avoʼonton ti kʼu yelan kʼot ta pasele. 22  Skotol li kʼusitike jaʼ yakʼojbun ta jkʼob li Jtote, xchiʼuk muʼyuk buchʼu xojtikin buchʼu jaʼ li Nichʼonile jaʼ noʼox li Totile, xchiʼuk muʼyuk buchʼu xojtikin buchʼu jaʼ li Totile jaʼ noʼox li Nichʼonile, vaʼun li Nichʼonile ta xakʼ ta ojtikinel li Totile, pe jaʼ noʼox ti buchʼu tskʼan yoʼonton stuke». 23  Vaʼun joypʼij ta stojolal jchankʼopetik li Jesuse xchiʼuk xi laj yalbe ta mukule: «Xmuyubaj noʼox satik li buchʼutik chilik li kʼusitik yakal chavilike. 24  Yuʼun chkalboxuk avaʼiik ti ep j-alkʼopetik xchiʼuk ajvaliletik oy ox ta yoʼonton tskʼel yaʼiik li kʼusitik chakʼelik voʼoxuke, pe muʼyuk bu xilik, xchiʼuk oy ox ta yoʼonton chaʼiik li kʼusitik chavaʼiik voʼoxuke, pe muʼyuk bu xaʼiik». 25  ¡Kʼelo avil un!, te vaʼi jun vinik ti lek chanem ta Mantale xchiʼuk xi laj yalbe sventa tspas ta prevae: «Jchanubtasvanej, ¿kʼusi skʼan jpas sventa jta li kuxlejal sbatel osile?». 26  Xi albate: «¿Kʼusi tsʼibabil li ta Mantale? ¿Kʼusi chal aviloj?». 27  Xi la stakʼe: «‹Skʼan xakʼan ta sjunul avoʼonton li Jeova Dios avuʼune, ta sjunul akuxlejal, ta sjunul avipal xchiʼuk ta sjunul anopben› xchiʼuk ‹skʼan me jech xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke›». 28  Xi albate: «Toj lek la atakʼ, ‹jech xapas-o batel, vaʼun chata li kuxlejale›». 29  Pe ta skoj ti oy ta yoʼonton chakʼ ta ilel ti jaʼ jun tukʼil vinike, xi laj yalbe li Jesuse: «¿Buchʼu van ta melel li jchiʼile?». 30  Xi takʼav li Jesuse: «Oy jun vinik ti yal tal ta Jerusalen sventa chbat ta Jerikoe, vaʼun laj ta j-elekʼ, pojbat batel li kʼusitik oy yuʼune, laj ta majel, chamem xa kom yuʼunik yilel; te une batik. 31  Vaʼun jaʼo te xyal tal jun pale li ta be taje, pe la sjoy sbe kʼalal laj yile, bat ta jot tiʼ be. 32  Jech xtok, te yal tal jun jlevi vinik, pe la sjoy sbe ek kʼalal laj yile, bat ta jot tiʼ be. 33  Pe jaʼo te xvaʼet tal jun jsamaria vinik yuʼun oy bu chbat, kʼuxubaj ta yoʼonton kʼalal laj yile. 34  Vaʼun nopaj batel ta stojolal, la xpixbe li syayijemale, la smalbe aseite xchiʼuk vino. Te une la skajan batel ta svuro, yuʼun laj yikʼ batel ti bu chakʼik ta lokʼel nae* xchiʼuk la xchabi. 35  Ta yokʼomal une, laj yakʼbe chib denario li yajval nae xchiʼuk xi laj yale: ‹Chabibun li vinike, mi mu xlokʼ-o ti kʼu yepal chkakʼbot liʼe, te ta jtojbot mi lisut tale›. 36  ¿Buchʼu junukal ta yoxvoʼal chavil ti la skʼan li xchiʼil ti laj ta j-elekʼe?». 37  Xi la stakʼe: «Jaʼ li buchʼu la xkʼuxubin li vinike». Vaʼun xi albat yuʼun li Jesuse: «Batan, bat paso jech ek». 38  Vaʼun kʼalal jaʼo stamoj batel sbeike, te och ta jun bikʼit lum. Te oy jun ants ti Marta sbie, lek la xchʼam li Jesuse xchiʼuk te laj yakʼ vayuk ta sna. 39  Oy jun smuk ti Maria sbie, vaʼun te choti ta yok Kajvaltik xchiʼuk te chchikintabe li kʼusi chale. 40  Yan li Martae jaʼ batem ta yoʼonton li kʼusitik ep skʼan spasele. Jech oxal te nopaj tal xchiʼuk xi laj yale: «Kajval, ¿mi lek noʼox chavil ti jtuk chakʼ jpas jmuk li kʼusitik skʼan pasele? Albo ti akʼo xtal skoltaune». 41  Xi takʼbat yuʼun li Kajvaltike: «Marta, Marta, toj ep kʼusitik chavul-o avoʼonton. 42  Yuʼun jutuk noʼox li kʼusi chtune o mi moʼoje jun noʼox. Yan li Mariae jaʼ la stʼuj li kʼusi leke, vaʼun muʼyuk bu chichʼ pojbel».

Tsʼibetik ta yok vun

O: «spolvoal»; «stsʼubil lumal»; «stanil».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «Ades». Kʼelo glosario.
O: «pʼij noʼox yoʼn»; «nichim noʼox yoʼonton».
Kʼelo glosario.
O: «kiletel chon».
O: «chʼamunel nae».