Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Vivlia ti oy ta Internete | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Kolosenses 4:1-18

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Mantal sventa yajval mosoiletik (1)

  • «Pasilanik-o me orasion» (2-4)

  • Pʼij xapas abaik ta stojolal li buchʼutik muʼyuk oyik ta tsobobbaile (5, 6)

  • Stsutseb loʼil (7-18)

4  Voʼoxuk ti yajvaloxuk mosoiletike, tukʼuk me xchiʼuk jech me xapasbeik ti kʼu yelan sta-o li amosoike, yuʼun anaʼojik ti oy Avajvalik ta vinajel eke.  Pasilanik-o me orasion xchiʼuk jechuk-o me vikʼil asatik ta spasel sventa xatojik ta vokol.  Kʼalal jaʼo jech chapasike pasik me orasion ta jtojolalkutik ek sventa sjambunkutik tiʼ na Dios ta sventa li skʼope, yoʼ xuʼ xkalkutik batel li kʼusi chʼul ti mukul skʼoplal ta sventa li Kristo ti jaʼ ta skoj ti tikʼilun ta chukele,  sventa lek jamal xkal batel jech kʼuchaʼal skʼan xkale.  Jechuk-o me pʼij xapas abaik ta stojolal li buchʼutik muʼyuk oyik ta tsobobbaile, lek me xatunesik li jujun kʼakʼal chjelav avuʼunike.  Skotoluk me ora oyuk lek smuil li akʼopojelike, oyuk me lek yatsʼamil sventa xanaʼik kʼu yelan chatakʼbeik li jujun krixchanoe.  Tikiko ti jaʼ jkʼanbil ermano ti tukʼ chtun xchiʼuk ti jaʼ jchiʼil ta mosoil ta sventa li Kajvaltike, jaʼ chakʼ anaʼik skotol li kʼusitik ta jnuptane.  Ta jtakboxuk talel sventa xanaʼik kʼu kelankutik sventa spatboxuk avoʼontonik.  Jmoj ta jtak talel xchiʼuk Onesimo ti tukʼ yakʼoj sba xchiʼuk ti jaʼ jkʼanbil ermanoe, ti jaʼ onoʼox achiʼilike, jaʼ chalboxuk skotol li kʼusitik yakal chkʼot ta pasel liʼe. 10  Aristarko ti jaʼ jchiʼil ta chukele chabanukoxuk la chal, jech chal ek li Markos ti jaʼ sprimo Bernabee (ti laj avichʼik albel mantal ti akʼo lekuk xachʼamik mi oy bat skʼeloxuke) 11  xchiʼuk Jesus ti Justo sbi ti yichʼoj sirkunsision eke. Jaʼik noʼox jchiʼiltak ta abtel ta sventa li Ajvalilal yuʼun Dios* li buchʼutik taje xchiʼuk jaʼ tspatbeikun tajek koʼonton. 12  Epafras ti jaʼ smoso Kristo Jesus ti jaʼ onoʼox achiʼilike, chabanukoxuk la chal. Yakʼojbe tajek yipal ta spasel orasion ta atojolalik sventa lekuk vaʼaloxuk xchiʼuk sventa lekuk achʼunojik skotol li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose. 13  Yuʼun voʼon chkalbe skʼoplal ti yakʼoj tajek persa ta atojolalike, ta stojolal li buchʼutik oyik ta Laodiseae xchiʼuk li buchʼutik oyik ta Ierapolise. 14  Chabanukoxuk la chal li Lukas ti jaʼ kʼanbil doktore xchiʼuk jech chal ek li Demase. 15  Chabanuk xavalbeik li ermanoetik ti te oyik ta Laodiseae xchiʼuk Ninfa xchiʼuk li tsobobbail ti te tstsob sbaik ta snae. 16  Mi laj xaʼox akʼelik li karta liʼe chapo akʼopik sventa xichʼ kʼelel ek li ta tsobobbail te ta Laodiseae xchiʼuk sventa xakʼelbeik li skartaik eke. 17  Jech xtok, xi xavalbeik li Arkipoe: «Jechuk-o me xakʼel lek li abtelal la achʼam ta stojolal Kajvaltik sventa jechuk xapas batele». 18  Voʼon Pabloun, chabanukoxuk, voʼon la jtsʼiba ta jkʼob jtuk ti jech chkalboxuke. Teuk me ta ajolik ti tikʼilun ta chukele. Teuk me oyuk ta atojolalik li slekil yutsil oʼontonale.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.