Judas 1:1-25

  • Kʼopoj batel (1, 2)

  • Chichʼik chapanel ta melel li jecheʼ jchanubtasvanejetike (3-16)

    • La svulilan sbaik li Diablo xchiʼuk Miguele (9)

    • Laj yal albil kʼop Enok (14, 15)

  • Te oyanik-o li ta kʼanelal yuʼun Diose (17-23)

  • Jaʼ ta skoj li smukʼulal Diose (24, 25)

 Voʼon Judasun, jaʼ smosoun li Jesukristoe, xchiʼilun ta vokʼel* Santiago, chkalboxuk tal voʼoxuk ti jmoj takbiloxuk ta ikʼel xchiʼuk ti kʼanbiloxuk yuʼun li Dios ti jaʼ Totile xchiʼuk ti chʼakbiloxuk ta sventa li Jesukristoe:  Masuk me oy xkʼuxul oʼontonal, jun oʼontonal xchiʼuk kʼanelal ta atojolalik.  Voʼoxuk ti lek kʼanbiloxuke, akʼo mi laj ox kakʼbe yipal sventa ta jtsʼibaboxuk tal ta sventa li kolebal jtaojtik ta komone, laj kil ti persa skʼan xkalboxuk tal mantal ti tsots skʼan xavakʼbeik yipal ta sventa li xchʼunel oʼontonal ti j-echʼel akʼbilik-o li buchʼutik chʼulike.*  Jech chkalboxuk, yuʼun kʼunkʼun la stikʼ sbaik ochel viniketik ta atojolalik, ti voʼne xa onoʼox albil skʼoplal ta Tsʼibetik* ta sventa li chapanel liʼe; jaʼik chopol viniketik ti tsjoypʼinbeik skʼoplal li slekil yutsil yoʼonton* Jdiostik ta skoj ti toj kʼexlal sba li stalelalike* xchiʼuk ti chakʼik ta ilel ti jecheʼ chalik ti oyik ta stojolal li jun noʼox Kajvaltik Jesukristoe, ti jaʼ yuʼunutike.  Akʼo mi anaʼojik xa lek skotol liʼe, oy ta koʼonton ta jvulesboxuk ta ajolik ti la skolta lokʼel jun jteklum ta slumal Ejipto li Jeovae,* vaʼun la slajes ta tsʼakal li buchʼutik muʼyuk laj yakʼ ta ilel xchʼunel yoʼontonike.  Jaʼ jech ek li anjeletik* ti muʼyuk la xchabi li yavilik akʼbatik ta slikebale, ti laj yiktaik li slekil avil akʼbatike, chukatik sbatel osil xchiʼuk akʼatik ta ikʼal osil sventa tsmalaik li chapanel mi kʼot li smukʼta kʼakʼalile.  Jaʼ jech ek li Sodoma, Gomorra xchiʼuk li yan jteklumetik te nopole, toj echʼ xa noʼox chopol mulivajik* xchiʼuk jaʼ laj yakʼ ta yoʼontonik spasel li kʼusi mu xa staleluk tskʼan sbekʼtalike. Jaʼ sventa jpʼijubtasobiltik ti jech laj yichʼ stojol smulik sbatel osil ta kʼokʼe.  Akʼo mi jech, li viniketik taje jaʼ batem ta yoʼontonik li xvayichike, tsokes li sbekʼtalike, tspʼajik li buchʼutik oy yabtelike xchiʼuk toj chopol chkʼopojik ta stojolal li buchʼutik oy smukʼulalike.  Pe kʼalal lik skʼopik xchiʼuk Diablo* li bankilal anjel* Miguel xchiʼuk ti la svulilan sbaik ta skoj li sbekʼtal Moisese, muʼyuk bu toj chopol lik kʼopojuk ta stojolal sventa chchapan, jaʼ noʼox xi laj yalbee: «Akʼo yutot stuk Jeova». 10  Pe li viniketik taje yakal chchopol kʼoptaik skotol li kʼusitik mu xaʼibeik smelolal ta melele. Yan li kʼusi xaʼibeik smelolale jaʼ jech chaʼiik kʼuchaʼal li chonbolometik ti mu snaʼ srasonajike, vaʼun jech tsokes sbaik. 11  ¡Toj chopol kʼusi tsnuptanik, yuʼun jaʼ stamojbeik batel li sbe Kaine, jaʼ yakʼojbeik yipal ta stambel xchopol be Balaam ta skoj takʼin xchiʼuk chamemik xa ta skoj li stoyba kʼopojel Koree! 12  Taje jaʼ li tonetik ti nakʼajtik ta yut voʼ kʼalal chapasbeik li skʼinal kʼanelal xchiʼuk kʼalal jmoj yakal chaveʼik xchiʼukike, jchabichijetik ti muʼyuk xiʼel chaʼi tsmakʼlin sba stukike, tok ti xtal xbatik ta ikʼ ti chʼabal yaʼlele; teʼetik ti mu satinik ta otonyoe, chib to velta chamemik* xchiʼuk kʼalal to ta yibel yichʼojik bulel; 13  simaron nab ti xyukʼlajet tajek ti nom to chkʼot svok li xkʼexlale; kʼanaletik ti mu snaʼ bu chbatike, ti toj echʼ xa noʼox ikʼpulan ti bu chtakatik batel sbatel osile. 14  Jech, li Enok ti jaʼ svukkʼolal snitilulal* Adane xi onoʼox laj yalbe skʼoplal li krixchanoetik taje: «¡Kʼelo avilik! Ta sjaylajunebal xa noʼox mil tal xchiʼuk xchʼul anjeltak li Jeovae, 15  sventa chchapan skotol, sventa chakʼbe yil smulik li buchʼutik toj chopolik ti toj chopol kʼusi la spasik ta xchopolilike xchiʼuk ta sventa skotol li kʼusitik chopol ta aʼiel laj yalik li chopol jpasmuliletik ta stojolale». 16  Toj lek snaʼ xbikʼtal kʼopojik li viniketik taje, muʼyuk kʼusi lek chil ta xkuxlejalik, jaʼ chbat ta yoʼontonik li kʼusi tskʼan stukike, xtoyet noʼox tspas sbaik ta skʼopojelik xchiʼuk lek xa chalbeik skʼoplal yantik sventa oy kʼusitik lek tsta stukik. 17  Pe li voʼoxuk ti lek kʼanbiloxuke mu me xchʼay ta ajolik li kʼusi yalojik xa onoʼox yajtakboltak* Kajvaltik Jesukristoe, 18  jech onoʼox kʼuchaʼal xi nopem xaʼiik chalboxuke: «Ta me x-ayan jlabanvanejetik ta slajebal xa yorail ti jaʼ jech tspasik batel ti kʼu yelan tskʼan stukik ti toj chopole». 19  Taje jaʼ li buchʼutik chchʼakvanike, chonbolom krixchanoetik, muʼyuk yichʼojbeik li xchʼul espiritu* Diose. 20  Pe li voʼoxuk ti lek kʼanbiloxuke, tsatsubuk me batel avuʼunik li xchʼunel avoʼontonik ti toj chʼule xchiʼuk jech me xapasik orasion kʼuchaʼal tskʼan chʼul espiritu 21  sventa te oyanik-o li ta kʼanelal yuʼun Dios kʼalal yakal chamalabeik skʼakʼalil li xkʼuxul yoʼonton Kajvaltik Jesukristo ti ch-ikʼvan batel ta kuxlejal sbatel osile. 22  Jech xtok, oyuk-o me xkʼuxul avoʼontonik ta stojolal li buchʼutik xchibet noʼox yoʼontonike; 23  jochik me lokʼel ta anil ta kʼokʼ sventa chapojik. Oyuk-o me xkʼuxul avoʼontonik ta stojolal li yantike, ta xiʼeluk me xapasik, pe pʼajik me xtok li kʼuʼil pokʼil ti ikʼubtasbil ta bekʼtalile. 24  Li avie, li buchʼu tskoltaoxuk sventa mu xapʼosi avokike xchiʼuk ti tskoltaoxuk sventa chʼabaluk apaltailik ta stojolal smukʼulal ti xamuyubajik tajeke,* 25  jaʼ li jun noʼox Jkoltavanej Dios kuʼuntik ta stojolal li Kajvaltik Jesukristoe, jaʼuk me yuʼun li utsilal, mukʼulal, juʼelal xchiʼuk li pasmantal ti kʼu xa sjalil echʼem tale, li avie xchiʼuk ta sbatel-o osil. Jechuk.*

Tsʼibetik ta yok vun

O: «ayanel».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
«Aseljeia» ta griego. Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Por·nei·a ta griego. Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «chamemik ta jyalel».
O: «smomnichʼon»; «stsʼunbal»; «stsʼakalul».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «echʼem pʼij avoʼnike»; «nichim noʼox avoʼontonike».
Kʼelo glosario.