Juan 4:1-54

  • Jesus xchiʼuk jun ants likem ta Samaria (1-38)

    • Yichʼel ta mukʼ Dios «jech kʼuchaʼal tskʼan chʼul espiritu xchiʼuk li kʼusi melele» (23, 24)

  • Ep jsamariaetik laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal Jesus (39-42)

  • Li Jesuse la xpoxtabe xnichʼon jun jtunel (43-54)

4  Kʼalal laj yakʼ venta Kajvaltik ti laj yaʼi jfariseoetik ti jaʼ epaj xa mas yajchankʼoptak xchiʼuk ti mas xa ep chakʼ ichʼvoʼ li Jesuse, ti jaʼ mu sta li Juane 2  —pe maʼuk chakʼ ichʼvoʼ stuk li Jesuse, yuʼun jaʼ chakʼ ichʼvoʼ li yajchankʼoptake—  lokʼ batel li ta Judeae, vaʼun bat yan velta ta Galilea.  Pe persa skʼan te xjelav batel ta yosilal Samaria.*  Jech oxal chaʼa, te kʼot ta Sikar ta steklumal Samaria, te ta stsʼel yosil Jakob* ti laj yakʼbe komel xnichʼon ti Jose sbie.  Taje jaʼ te ti bu oy li sposo Jakobe. Vaʼun, ta skoj ti lubem ta xanbal li Jesuse, te chotol ta xokon poso. Te van ta svakibal ora* maʼ taje.  Te kʼot slup voʼ jun ants ti likem ta Samariae. Xi albat yuʼun li Jesuse: «Akʼbun j-umuk avaʼal».  (Yuʼun bat sman tal sveʼelik ta jteklum li yajchankʼoptake.)  Jech oxal chaʼa, xi laj yal li jsamaria* antse: «¿Kʼuxi xa noʼox ti chakʼanbun j-umuk voʼ avuchʼ ti judaot, ti jsamaria antsune?». (Yuʼun mu lekuk xil sbaik xchiʼuk jsamariaetik li judaetike.) 10  Xi takʼbat yuʼun li Jesuse: «Ti xanaʼuk kʼusi jaʼ li matanal muʼyuk tojbil chakʼ Diose xchiʼuk ti xanaʼuk buchʼu ti xi chalbote: ‹Akʼbun j-umuk avaʼal›, xie, voʼot la akʼanbe ti jechuke, vaʼun kuxul voʼ laj yakʼbot jechuk li stuke». 11  Xi laj yal li antse: «Bankilal, mi jaʼuk oy slupobil voʼ avuʼun xchiʼuk toj nat li posoe. Vaʼun chaʼa, ¿bu oy avuʼun li kuxul voʼ chavale? 12  Li voʼote maʼuk mas mukʼ akʼoplal kʼuchaʼal li jmoltotkutik Jakob ta voʼne ti laj yakʼbunkutik komel li posoe, ti laj yuchʼbe yaʼlel xchiʼuk li xnichʼnab xchiʼuk li stsʼunob chonbolomtake, ¿mi mu jechuk?». 13  Xi takʼbat yuʼun li Jesuse: «Li buchʼu chuchʼ li voʼ liʼe, ta x-akʼbat takitiʼil yan velta. 14  Li buchʼu chuchʼ li voʼ chkakʼbee mi jaʼuk bu ch-akʼbat takitiʼil yan velta, moʼoj, yuʼun li voʼ chkakʼbee tspas ta nioʼ ta stojolal ti te xburbun-o ti chakʼ kuxlejal sbatel osile». 15  Xi albat yuʼun li antse: «Bankilal, akʼbun li voʼ taje, sventa mu xa xakʼbun takitiʼil xchiʼuk sventa mu xa xtal jlup voʼ liʼe». 16  Xi albat li antse: «Batan, bat ikʼo tal li amalale». 17  Xi la stakʼ li antse: «Chʼabal jmalal». Xi albat yuʼun li Jesuse: «Melel xaval kʼalal: ‹Chʼabal jmalal›, xachie. 18  Yuʼun li voʼote svoʼobal xa amalal echʼem, vaʼun li vinik ti achiʼinoj ta naklej avie maʼuk amalal. Jech oxal, melel li kʼusi laj avale». 19  Xi albat yuʼun li antse: «Bankilal, chkakʼ venta ti j-alkʼopote. 20  Li jmoltotakutik ta voʼnee laj yichʼik ta mukʼ Dios li ta vits liʼe, yan li voʼoxuke chavalik ti te ta Jerusalen skʼan xichʼik ta mukʼ Dios li krixchanoetike». 21  Xi albat yuʼun li Jesuse: «Chʼunbun li kʼusi chkale ants, chkʼot yorail ti mi jaʼuk bu chavichʼik ta mukʼ Totil li ta vits liʼe mi jaʼuk li ta Jerusalene. 22  Li voʼoxuke jaʼ chavichʼik ta mukʼ li kʼusi mu xavojtikinike; li voʼonkutike jaʼ chkichʼkutik ta mukʼ li kʼusi xkojtikinkutike, yuʼun jaʼ te likem tal ta stojolal judaetik li kolebale. 23  Akʼo mi jech, chkʼot yorail, jaʼ xa yorail ti chichʼik ta mukʼ Totil jech kʼuchaʼal tskʼan chʼul espiritu xchiʼuk kʼusi melel li buchʼutik chichʼik ta mukʼ Dios ta melele, yuʼun jech onoʼox, li Totile jaʼ tsaʼ li buchʼutik jech sventa x-ichʼat ta mukʼe. 24  Li Diose jaʼ jun Kuxlejal ti mu xvinaje, vaʼun li buchʼutik chichʼik ta mukʼe skʼan akʼo yichʼik ta mukʼ jech kʼuchaʼal tskʼan chʼul espiritu xchiʼuk li kʼusi melele». 25  Xi albat yuʼun li antse: «Jnaʼoj ti chtal li Mesiase,* jaʼ li buchʼu Kristo chalbeike. Kʼalal mi vul taje, jaʼ chalbunkutik ta jamal skotol li kʼusitike». 26  Xi laj yal li Jesuse: «Voʼon maʼ taje, jaʼ li buchʼu yakal chchiʼinot ta loʼile». 27  Vaʼun jaʼo kʼotik li yajchankʼoptake, toj labal sba laj yilik ti yakal chloʼilaj xchiʼuk jun antse. Pe mi junuk buchʼu xi laj yale: «¿Kʼusi chasaʼ?» o «¿Kʼu yuʼun chachiʼin ta loʼil li antse?». 28  Jech oxal chaʼa, te laj yikta komel skʼib li antse, bat li ta jteklume xchiʼuk xi kʼot yalbe li krixchanoetike: 29  «Laʼik, laʼ kʼelo avilik jun vinik ti laj yalbun skotol li kʼusitik jpasoje. ¿Mi mu jaʼuk van xanaʼik li Kristoe?». 30  Vaʼun laj yiktaik komel li jteklume, tal skʼelik. 31  Kʼalal jaʼo jeche, xi ch-alilanbat yuʼun li jchankʼopetike: «Veʼan, Rabi».* 32  Pe xi albatike: «Oy jveʼel ti mu xanaʼik kʼusie». 33  Jech oxal chaʼa, xi lik yalbe sbaik li jchankʼopetike: «Muʼyuk buchʼu ay yakʼbe sveʼel, ¿mi mu jechuk?». 34  Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Jaʼ jveʼel ti ta jpasbe li kʼusi tskʼan yoʼonton li buchʼu la stakun tale xchiʼuk ti ta jtsutsesbe* li yabtele. 35  ¿Mi mu tauk xavalik ti chanib to u skʼan xlik yichʼ tsobbel sat li kʼusitik tsʼunbile? ¡Kʼelo avilik! Xi chkalboxuk avaʼiike: toyo muyel asatik xchiʼuk kʼelo avilik li osiltike, yuʼun sakubem xa ta takijel li kʼusitik tsʼunbile, yorail xa chichʼ tsobbel sat. Yakal xa 36  chichʼ stojol li buchʼu tstsobbe sat kʼusi tsʼunbile xchiʼuk yakal xa tstsobbe sat sventa kuxlejal sbatel osil, sventa jmoj xkuxet yoʼontonik li buchʼu tstsʼunolaje xchiʼuk li buchʼu tstsobbe sat kʼusi tsʼunbile. 37  Ta sventa taje, melel li kʼusi xi albile: yan-o li buchʼu tstsʼunolaje xchiʼuk yan-o li buchʼu tstsobbe sate. 38  Voʼon la jtakoxuk batel ta stsobbel sat li kʼusi muʼyuk laj avabtelanike. Yan-o li buchʼutik abtejike, pe voʼoxuk la atabeik sbalil li yabtelike». 39  Li ta jteklum taje ep jsamariaetik laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal Jesus ta skoj ti kʼusi xi laj yal li antse: «Laj yalbun skotol li kʼusitik jpasoje». 40  Jaʼ yuʼun kʼalal tal li jsamariaetik ta stojolale, laj yalbeik ti akʼo to xpaje, vaʼun chib kʼakʼal te paj. 41  Jech oxal chaʼa, ep to buchʼutik la xchʼunik ta skoj li kʼusitik laj yale, 42  xchiʼuk xi laj yalbeik li antse: «Maʼuk noʼox ta jchʼunkutik ta skoj li kʼusi laj avale, yuʼun jaʼ ta skoj ti laj kaʼi jtukutik li kʼusi chale xchiʼuk jnaʼojkutik ti jaʼ jkoltavanej yuʼun krixchanoetik ta melel li vinik liʼe». 43  Kʼalal echʼ xaʼox li chib kʼakʼal taje, lokʼ batel sventa chbat ta Galilea. 44  Pe laj yal stuk Jesus ti muʼyuk ichʼbil ta mukʼ ta slumal stuk li j-alkʼope. 45  Jaʼ yuʼun kʼalal kʼot ta Galileae lek chʼamat yuʼun li jgalileaetike, yuʼun laj yilik skotol li kʼusitik la spas ta kʼin te ta Jerusalene, yuʼun ayik ek li ta kʼine. 46  Jaʼ yuʼun bat yan velta ta Kana ta Galilea, jaʼ te ti bu la skʼatajes ta vino li voʼe. Vaʼun oy te jun yajtunel ajvalil ti ip xnichʼon ta Kapernaume. 47  Kʼalal laj yaʼi ti lik tal ta Judea sventa chtal ta Galilea li Jesuse, bat snup ta be xchiʼuk la skʼanbe vokol ti akʼo xyal batel xchiʼuk ti akʼo xpoxtabat li xnichʼone, yuʼun chcham xa. 48  Pe xi albat yuʼun li Jesuse: «Muʼyuk me chachʼunik, jaʼ to chachʼunik mi laj avilbeik senyailtak xchiʼuk kʼusitik labal sbae». 49  Xi laj yal li yajtunel ajvalile: «Kajval, yalan tal yoʼ to mu xcham li kuni nichʼone». 50  Xi albat yuʼun li Jesuse: «Tamo batel abe, kol xa maʼ li anichʼone». La xchʼun kʼusi albat yuʼun Jesus li vinike, vaʼun sut batel. 51  Pe kʼalal te xyal batele tal nupatuk ta be yuʼun smosotak sventa ch-albat ti kolem xa li xkʼox kereme. 52  Jech oxal la sjakʼbe li smosotak ti jayib ora kole. Vaʼun xi la stakʼbeike: «Volje ta svukubal ora* tupʼ li skʼakʼale». 53  Jech oxal, li totile la snaʼ ti jaʼo jech ora xi albat yuʼun li Jesuse: «Kol xa maʼ li anichʼone». Vaʼun ochik ta jchʼunolajel xchiʼuk skotol li buchʼutik te ta snae. 54  Li senyail taje jaʼ xa xchibal velta la spas Jesus kʼalal lik tal ta Judea sventa chtal ta Galileae.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Te van ta oʼloltik batel kʼakʼal.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Jaʼ jun biil ti ichʼbil ta mukʼ ti jaʼ jech ch-albat li jun jchanubtasvanej juda vinike.
O: «ta jlajesbe».
Te van ta jun ora ta bat kʼakʼal.