Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Juan 19:1-42

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • La stsitsik xchiʼuk la slabanik li Jesuse (1-7)

  • Oy kʼusi la sjakʼbe yan velta Jesus li Pilatoe (8-16 sbavokʼal)

  • Bajal ta jtel teʼ ta Golgota li Jesuse (16 xchaʼvokʼal kʼalal ta 24)

  • La spatbe komel yoʼonton smeʼ li Jesuse (25-27)

  • Cham li Jesuse (28-37)

  • Smukel Jesus (38-42)

19  Li vaʼ orae laj yikʼ batel Jesus li Pilatoe xchiʼuk la stsits.*  Vaʼun li soltaroetike la xotik chʼix sventa tspasik ta korona, la xojbeik ta sjol xchiʼuk laj yakʼbeik slap jlik kuxul morado natil kʼuʼil;  vaʼun nopajik batel ta stojolal xchiʼuk xi laj yalike: «¡Liʼote, Ajvalil yuʼun judaetik!». Jech xtok, la xtʼaxilanbeik majel ta sat.  Vaʼun lokʼ tal yan velta li Pilatoe xchiʼuk xi laj yale: «¡Kʼelo avilik! Laj kikʼboxuk lokʼel tal yoʼ xanaʼik ti muʼyuk bu la jtabe jsetʼuk spaltaile».  Vaʼun lokʼ tal li Jesuse, te xa xojol tal ta sjol li korona pasbil ta chʼixe xchiʼuk slapoj xa tal li kuxul morado natil kʼuʼile. Vaʼun xi laj yal li Pilatoe: «¡Kʼelo avilik! ¡Li vinike!».  Pe kʼalal laj yilik li bankilal paleetik xchiʼuk li j-abteletike, xi tsots avanike: «¡Akʼo yichʼ jokʼanel ta jtel teʼ!* ¡Akʼo yichʼ jokʼanel ta jtel teʼ!». Xi albatik yuʼun li Pilatoe: «Ikʼik batel voʼoxuk xchiʼuk milik, yuʼun li voʼone muʼyuk bu la jtabe jsetʼuk spaltail».  Xi la stakʼik li judaetike: «Oy jun mantal kuʼunkutik, li mantale chal ti akʼo yichʼ milel ta skoj ti la spʼis sba ta Xnichʼon Diose».  Kʼalal laj yaʼi Pilato li kʼusi laj yalike, mas to lik xiʼuk;  jech oxal och batel yan velta ta sna ajvalil xchiʼuk xi laj yalbe li Jesuse: «¿Bu likemot tal?». Pe li Jesuse muʼyuk bu la stakʼbe. 10  Jaʼ yuʼun xi laj yal li Pilatoe: «¿Kʼu yuʼun ti mu xatakʼbune? ¿Mi mu xanaʼ ti oy kabtel sventa ta jkoltaot xchiʼuk ti oy kabtel sventa ta jmilote?». 11  Xi la stakʼ li Jesuse: «Ti manchukuk yakʼojbot avabtel li Diose muʼyuk kʼusi xuʼ xapasbun ti jechuke. Jaʼ yuʼun li buchʼu laj yakʼun ta akʼobe jaʼ mas oy smul». 12  Ta skoj taje, li Pilatoe la snopilan kʼuxi xuʼ tskolta, pe xi avanik li judaetike: «Mi chakolta batel li vinik leʼe, maʼuk yamigoot li Sesare.* Yuʼun li buchʼu tspʼis sba ta ajvalile jaʼ tskontrain li Sesare». 13  Vaʼun kʼalal laj yaʼi Pilato li kʼusitik chalike, laj yikʼ lokʼel li Jesuse, vaʼun te choti ta chapanobbail* ti bu xi sbi chalbeike: Pasbil ta Ton, ti Gab·ba·ta sbi ta evreoe. 14  Jaʼo yorail chchapan sbaik ta sventa li kʼin Koltaele; te van ta svakibal ora.* Vaʼun xi laj yalbe li judaetike: «¡Kʼelo avilik! ¡Li ajvalil avuʼunike!». 15  Vaʼun xi avanike: «¡Milo! ¡Milo! ¡Akʼo yichʼ jokʼanel ta jtel teʼ!». Xi laj yal li Pilatoe: «¿Mi chakʼanik milbel li ajvalil avuʼunike?». Xi takʼavik li bankilal paleetike: «Jaʼ noʼox ajvalil kuʼunkutik li Sesare». 16  Vaʼun li Pilatoe laj yakʼbe ta skʼobik sventa tsmilik ta jtel teʼ. Vaʼun laj yikʼik batel li Jesuse. 17  La xkuch batel stuk li jtel teʼ sventa vokolile,* vaʼun bat ti bu Yavil Bakil Jolil chalike, ti Golgota sbi ta evreoe. 18  Te la sbajik ta jtel teʼ xchiʼuk chaʼvoʼ viniketik, jun ta jujujot xokon, jaʼ ta oʼlol kom li Jesuse. 19  Jech xtok, oy kʼusi la stsʼiba li Pilatoe, vaʼun te laj yakʼ li ta jtel teʼ sventa vokolile. Xi tsʼibabile: «Jnasaretal Jesus, jaʼ li Ajvalil yuʼun judaetike». 20  Ep judaetik la skʼelik li kʼusi tsʼibabile, yuʼun nopol xil jteklum ti bu laj yichʼ bajel ta jtel teʼ li Jesuse, taje tsʼibabil ta evreo, ta latin xchiʼuk ta griego. 21  Pe li bankilal paleetik yuʼun judaetike, xi laj yalbeik li Pilatoe: «Mu xiuk xatsʼibae: ‹Ajvalil yuʼun judaetik›, yuʼun xi laj yal stuke: ‹Voʼon Ajvalilun yuʼun judaetik›». 22  Xi la stakʼ li Pilatoe: «Li kʼusi laj xa jtsʼibae jech xa tsʼibabil kom-o». 23  Vaʼun kʼalal laj xaʼox sbajik ta jtel teʼ Jesus li soltaroetike, la stambeik li skʼuʼtak tslap ta sbae, vaʼun la spasik ta chanlik, jujulik laj yichʼik li jujun soltaroe, jech xtok la stambeik li skʼuʼ tslap ta yute. Pe li kʼuʼil tslap ta yute muʼyuk stsʼisbenal, yuʼun jalbil sliklej. 24  Jaʼ yuʼun xi lik yalbe sbaike: «Mu jatik, jaʼ lek kakʼtik suerte* sventa jkʼeltik buchʼu chichʼ». Taje jaʼ sventa chkʼot ta pasel li tsʼibe: «La spukbe sbaik li jkʼuʼtake, xchiʼuk laj yakʼik ta suerte li jkʼuʼe». Ta melel, li kʼusitik taje jaʼ jech la spasik li soltaroetike. 25  Te ta stsʼel li jtel teʼ sventa vokolil yuʼun Jesuse, te vaʼal li smeʼe, li smuk smeʼe, li Maria yajnil Klopase xchiʼuk li Maria Magdalenae. 26  Jaʼ yuʼun kʼalal laj yil ti te nopol vaʼal smeʼ li Jesuse xchiʼuk li jchankʼop ti skʼanoje, xi laj yalbe li smeʼe: «Ants, ¡kʼelo avil! ¡Te oy li akereme!». 27  Jech xtok xi laj yalbe li jchankʼope: «¡Kʼelo avil! ¡Te oy li ameʼe!». Li vaʼ orae, li jchankʼope laj yikʼ batel ta sna. 28  Kʼalal kʼot xaʼox ta pasel taje, ti snaʼoj xaʼox Jesus ti kʼot xa ta pasel skotol li kʼusitike, xi laj yal sventa chkʼot ta pasel li tsʼibe: «Chtakij koʼonton». 29  Te vuchul jpʼej kʼib ti noj ta pajal vinoe. Vaʼun oy jtos kʼusi sputspun ti la stsʼajik ta pajal vinoe, la xojik ta isopo* teʼ, vaʼun laj yakʼbeik ta ye. 30  Kʼalal laj xaʼox yuchʼ li pajal vinoe, xi laj yal li Jesuse: «¡Kʼot xa ta pasel!». La snijan sjol, vaʼun lokʼ xchʼulel.* 31  Vaʼun sventa mu teuk xkom sbekʼtalik ta jtel teʼ sventa vokolil ta Savado ta skoj ti jaʼo Skʼakʼalil chchapan sbaike,* (yuʼun toj mukʼ li skʼakʼalil Savado taje), li judaetike laj yalbeik Pilato ti akʼo yichʼ kʼasbel li yokike xchiʼuk ti akʼo yichʼ ichʼbel batel li sbekʼtalike. 32  Jaʼ yuʼun talik li soltaroetike, vaʼun la skʼasbeik yoktak li baʼyel vinike, xchiʼuk li yan vinik ti te jokʼol ta jtel teʼ xchiʼuke. 33  Pe kʼalal kʼotik ti bu oy li Jesuse, laj yilik ti chamem xae, jaʼ yuʼun muʼyuk xa la skʼasbeik li yoktake. 34  Pe li jun soltaroe la sjombe xokon ta jun lansa, vaʼun ta anil noʼox lokʼ tal chʼichʼ xchiʼuk voʼ. 35  Li buchʼu laj yile chalbe skʼoplal, li kʼusi chale jaʼ melel, li vinik taje snaʼoj ti kʼusitik laj yale jaʼ melel, sventa xuʼ xachʼunik ek. 36  Li kʼusitik kʼot ta pasel taje, jaʼ sventa chkʼot ta pasel li tsʼibe: «Mi junuk sbakil chichʼ kʼasbel». 37  Jech xtok xi chal li yan tsʼibe: «Chilik li buchʼu laj yichʼ jomel ta lansae». 38  Kʼalal jech kʼot ta pasel li kʼusitik taje, li Jose ta Arimateae, ti ta mukul noʼox ochem ta yajchankʼop Jesus ta skoj ti chiʼta li judaetike,* laj yalbe Pilato mi xuʼ xichʼbe batel sbekʼtal li Jesuse, li Pilatoe laj yal ti xuʼe. Vaʼun tal, xchiʼuk laj yichʼbe batel li sbekʼtale. 39  Te kʼot ek li Nikodemoe, li buchʼu ta akʼobaltik ay xa onoʼox skʼel ta sba veltae, yichʼoj kʼotel mirra* ti kapbil ta aloee,* te van 30 kilouk ta skotol. 40  Vaʼun la xkuchbeik batel li sbekʼtal Jesuse xchiʼuk la xpixik batel ta lino pokʼ xchiʼuk ta muil tsʼiʼleletik, jaʼ jech kʼuchaʼal nopem onoʼox xaʼiik li judaetik kʼalal oy buchʼu tsmukike. 41  Ti bu laj yichʼ milele oy te jun nichimaltik, jech xtok li ta nichimaltike oy te jun achʼ mukinal ti muʼyuk buchʼu te stelanojik-oe. 42  Taje jaʼo Skʼakʼalil chchapan sbaik li judaetike, li mukinale te noʼox nopol oy, vaʼun te la stelanik li Jesuse.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Te van ta oʼloltik batel kʼakʼal.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «yip xkuxlejal». Pneu·ma ta griego. Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Taje jaʼ skʼoplalik li jnitvanejetik ta relijion yuʼun judaetike.
Kʼelo glosario.
Jaʼ sbi jtekʼ teʼ ti lek xmuete, li ta skʼakʼalil Vivliae tstunesik kʼuchaʼal perfume.