Echos 9:1-43

  • Kʼalal jaʼo chbat ta Damasko li Sauloe (1-9)

  • Chtakat batel Ananias sventa chbat skolta Saulo (10-19 sbavokʼal)

  • Chcholbe skʼoplal Jesus ta Damasko li Sauloe (19 xchaʼvokʼal kʼalal ta 25)

  • Bat svulaʼan Jerusalen li Sauloe (26-31)

  • Chpoxta Eneas li Pedroe (32-35)

  • Chaʼkuxi Dorkas ti lek snaʼ xakʼ matanale (36-43)

9  Yan li Sauloe, ti oy to ta yoʼonton tsots tsibtas xchiʼuk tsmil li yajchankʼoptak Kajvaltike, bat skʼel li mero bankilal palee,*  vaʼun la skʼanbe svunal sventa chakʼ ta ilel li ta nail tsobobbailetik* ta Damaskoe, sventa xchuk tal ta Jerusalen ti buchʼutik tsta ti stamoj li Bee,* mi viniketik o mi antsetik.  Vaʼun, kʼalal yakal xaʼox chnopaj batel ta Damaskoe, ta anil noʼox joyobtabil kʼot ta xojobal lus ti lik tal ta vinajele,  yal ta lum li Sauloe xchiʼuk laj yaʼi yechʼomal eil ti xi chale: «Saulo, Saulo, ¿kʼu yuʼun yakal chakontrainun?».  Xi la sjakʼe: «¿Buchʼuot Kajval?». Xi takʼbate: «Voʼon Jesusun, voʼon ti yakal chakontrainune.  Pe vaʼlan, ochan li ta jteklume, te cha-albat kʼusi skʼan chapas».  Te vaʼalik xchiʼuk mu xkʼopojik li viniketik ti te xchiʼinoj batel ta xanbale, chaʼiik ti oy buchʼu chkʼopoje, pe muʼyuk buchʼu laj yilik.  Vaʼun la stam sba likel ta lum li Sauloe, akʼo mi svikʼoj sat, mi jsetʼuk xil osil. Jaʼ yuʼun la snitik batel, laj yikʼik batel ta Damasko.  Oxib kʼakʼal muʼyuk bu xil jsetʼuk osil, muʼyuk bu xveʼ xchiʼuk muʼyuk kʼusi xuchʼ. 10  Oy te jun jchankʼop ta Damasko ti Ananias sbie, xi albat yuʼun Kajvaltik kʼalal oy kʼusi akʼbat yile:* «¡Ananias!». Xi la stakʼe: «Liʼ oyune Kajval». 11  Xi albat yuʼun li Kajvaltike: «Vaʼlan, batan li ta kaye ti bu Tukʼ chalbeike, vaʼun saʼo ta sna Judas jun vinik ti Saulo sbie, likem ta Tarso. Yuʼun ¡kʼelo avil!, yakal tspas orasion, 12  yuʼun oy kʼusi akʼbat yil, te laj yil ti ch-och batel jun vinik ti Ananias sbie xchiʼuk ti chakʼ skʼob ta stojolal sventa chil osil yan veltae». 13  Pe xi la stakʼ li Ananiase: «Kajval, ep kaʼioj chalbeik skʼoplal li vinik taje, ti ep kʼusitik chopol la spasbe li buchʼutik chʼul avuʼun ta Jerusalene. 14  Liʼ ta orae akʼbil yabtel yuʼun bankilal paleetik sventa chchuk skotol li buchʼutik chalik abie». 15  Pe xi albat yuʼun li Kajvaltike: «¡Batan!, yuʼun jaʼ jun tʼujbil vaso kuʼun li vinik leʼe, yuʼun jaʼ chalbe batel jbi li jyanlumetike, li ajvaliletike xchiʼuk li xnichʼnabtak Israele. 16  Yuʼun jamal chkakʼbe yil kʼu to yepal chil svokol ta sventa li jbie». 17  Jaʼ yuʼun bat li Ananiase, och batel li ta nae, vaʼun laj yakʼ skʼob ta stojolal xchiʼuk xi laj yale: «Ermano Saulo, li Kajvaltik Jesus ti laj yakʼ sba ta ilel ta atojolal li ta be bu latale, la stakun tal sventa chavil osil yan velta xchiʼuk sventa chlik sventainot li chʼul espiritue». 18  Ta anil noʼox oy kʼusi lokʼ ta sat ti xkoʼolaj kʼuchaʼal smikʼal* choye, vaʼun jam li sate; jech oxal vaʼi xchiʼuk laj yichʼ voʼ, 19  jaʼ yuʼun veʼ kʼuk yepal, vaʼun la stsak yipal yan velta. Te kom jayibuk kʼakʼal xchiʼuk li jchankʼopetik ta Damaskoe, 20  ta anil noʼox lik xchol mantal ta nail tsobobbailetik ta sventa li Jesuse, ti jaʼ Xnichʼon Dios li Jesuse. 21  Pe chʼayal to kom yoʼontonik li buchʼutik chaʼiike, xi chalilanike: «¿Mi mu jaʼuk li vinik ti chilbajin toʼox ta Jerusalen li buchʼutik chalik li biil taje? ¿Mi mu chukvanejuk talem xtok sventa chikʼanan batel ta stojolal bankilal paleetik?». 22  Pe mas to tsots la stsak yip li Sauloe, vaʼun mu xa snaʼ kʼusi tspas yuʼun li judaetik ti te nakalik ta Damasko kʼalal lek jamal chakʼbe ta ilel sprevail ti jaʼ Kristo li Jesuse. 23  Kʼalal jelav xaʼox jayibuk kʼakʼale, li judaetike lik skomon nopik kʼuxi tsmilik. 24  Pe kʼot ta xchikin Saulo li kʼusi snopoj tskʼan tspasbate. Jech xtok, xchabiojik lek ta kʼakʼal-akʼobal li stiʼ jteklume, yuʼun tskʼan tsmilik. 25  Jech oxal, ikʼat batel yuʼun li yajchankʼoptake, ta akʼobaltik lokʼesat ta ventana ta spat muro, ta moch la xchechanik yalel. 26  Laj yakʼ persa chchiʼin jchankʼopetik kʼalal kʼot ta Jerusalene, pe skotolik xiʼik ta stojolal, yuʼun mu xchʼunik mi jaʼ jchankʼop. 27  Jech oxal tal li Bernabee, tal skolta li Sauloe xchiʼuk laj yikʼ batel ta stojolal jtakboletik, vaʼun lek xcholet laj yal kʼuxi laj yil ta be Kajvaltik li Sauloe, ti kʼoponate xchiʼuk ti kʼuxi ta stsatsal yoʼonton laj yalbe skʼoplal sbi Jesus ta Damaskoe. 28  Jaʼ yuʼun te kom xchiʼinan, jun yoʼonton buyuk noʼox chanav ta Jerusalen, ta stsatsal yoʼonton chalbe skʼoplal li sbi Kajvaltike. 29  Te chkʼopoj xchiʼuk tsvulilan sbaik xchiʼuk li judaetik ti chkʼopojik ta griegoe, pe jaʼuk ti stukike tskʼan tsmil yaʼiik. 30  Kʼalal laj yaʼi ermanoetik taje, laj yikʼik batel ta Sesarea, laje la stakik batel ta Tarso. 31  Jech oxal un, ta melel, li tsobobbail ta sjunlej Judea, Galilea xchiʼuk Samariae jun xa yoʼontonik, tsatsub yoʼontonik; xchiʼuk lik epajikuk ta skoj ti xiʼtaojik Jeova xchiʼuk ti chpatbat yoʼontonik yuʼun chʼul espiritue. 32  Pe ta skoj ti yakal chanav batel ta buyuk noʼox li Pedroe, yal batel, bat skʼel xtok li buchʼutik chʼul ti te nakalik ta Lidae. 33  Te la sta jun vinik ti Eneas sbie, ti oy xa ta vaxakib jabil puchʼul* ta steme, yuʼun alubem sbekʼtal. 34  Vaʼun xi albat yuʼun li Pedroe: «Eneas, chpoxtaot li Jesukristoe. Vaʼlan, chʼubao li ateme». Vaʼun ta anil noʼox vaʼi. 35  Kʼalal laj yil skotolik li buchʼutik te nakalik ta Lida xchiʼuk li ta Stenlejal Saron li vinik taje, lik xchʼunik li Kajvaltike. 36  Oy te jun jchankʼop ants li ta Jopee, Tabita sbi, «Dorkas» smelolal kʼalal chichʼ jelubtasele. Lekik tajek kʼusitik tspas xchiʼuk ep matanaletik chakʼ ta xkʼuxul yoʼonton.* 37  Pe li vaʼ kʼakʼale tsakat ta chamel, vaʼun cham. Jech oxal la spokik xchiʼuk te la stelanik ta kuarto ta akʼol. 38  Pe ta skoj ti nopol xil Jope li Lidae, kʼalal laj yaʼiik jchankʼopetik ti te oy Pedro li ta jteklum taje, la stakik batel chaʼvoʼ viniketik sventa xi tskʼanbeike: «Avokoluk, laʼ ta jtojolalkutik ta anil». 39  Kʼalal laj yaʼi li Pedroe, vaʼi xchiʼuk bat xchiʼin li viniketike. Kʼalal kʼote, laj yikʼik batel ta kuarto ta akʼol; vaʼun x-okʼoletik tal ta stojolal skotol li meʼon antsetike xchiʼuk chakʼik ta ilel epal kʼuʼil pokʼiletik xchiʼuk natil kʼuʼiletik ti jaʼ toʼox tspas Dorkas kʼalal kuxul toʼoxe. 40  Pe takatik lokʼel skotolik yuʼun li Pedroe, vaʼun la skejan sba, la spas orasion, laje joypʼij, la skʼel xchiʼuk xi laj yalbee: «Tabita, ¡likan!». Vaʼun la svikʼ sat, la sta ta ilel li Pedroe, laje choti. 41  La stsakbe skʼob, la snit likel, laje la stak ta ikʼel li buchʼutik chʼule xchiʼuk li meʼon antsetike, vaʼun kuxul xa akʼbat yilik. 42  Taje laj yaʼiik ta sjunul Jope, jech oxal ep pasik ta jchʼunolajel yuʼun Kajvaltik. 43  Li Pedroe jal te kom ta Jope xchiʼuk jun jkʼaʼesej nukul ti Simon sbie.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Li be taje jaʼ skʼoplal li xkuxlejal yajtsʼaklomtak Kristoe xchiʼuk li chanubtaseletike.
Kʼelo glosario.
O: «smerioal»; «spat»; «solepal».
O: «metsel»; «mochol»; «taʼal».
Kʼelo glosario.