Echos 7:1-60

  • Kʼopoj ta stojolal Sanedrin li Estebane (1-53)

    • Ta skʼakʼalil moltotiletik (2-16)

    • Kʼot ta jbabe li Moisese. Laj yichʼik ta mukʼ santoetik li j-israeletike (17-43)

    • Muʼyuk bu chnaki ta naetik pasbil ta skʼob krixchanoetik li Diose (44-50)

  • Laj yakʼbeik ton li Esteban (54-60)

7  Pe xi laj yal li mero bankilal palee:* «¿Mi melel taje?».  Xi la stakʼ li Estebane: «Viniketik, kermanotak xchiʼuk totiletik, aʼibeikun. Li Dios ti oy smukʼulale laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal jmoltotik Abraan ta voʼne, kʼalal te toʼox oy ta Mesopotamia kʼalal muʼyuk toʼox batem ta naklej ta Arane,  xi albate: ‹Lokʼan batel li ta alumale xchiʼuk iktao komel li avutsʼ avalale, batan li ta balumil ti bu chkakʼbot avile›.  Vaʼun lokʼ batel li ta slumal jkaldeaetike,* bat nakluk ta Aran. Kʼalal cham xaʼox te li stote, li Diose laj yikʼ tal ta naklej li ta balumil ti bu nakaloxuk avie.  Akʼo mi jech, muʼyuk bu laj yakʼbe jutebuk yosil, moʼoj, mi jutebuk bu xuʼ stekʼan yok, pe laj yalbe ti chuʼunine xchiʼuk ti chuʼunin ta tsʼakal li snitilulale,* akʼo mi chʼabal toʼox xnichʼon.  Xchiʼuk xtok, albat yuʼun Dios ti jyanlumetik noʼox ch-echʼik ta jun lum ti maʼuk yuʼunike, ti tsmosoinatik xchiʼuk ti ch-ilbajinatik chanib sien jabile.  ‹Voʼon ta jchapan li jteklum ti chmosoinvane —xi li Diose—, xchiʼuk mi kʼot xaʼox ta pasel taje ta xlokʼik talel xchiʼuk tspasik chʼul abtelal* ta jtojolal liʼe›.  »Jech xtok li Diose la spas jun trato xchiʼuk Abraan ta sventa li sirkunsisione.* Jaʼ yuʼun li xnichʼon Abraan ti jaʼ Isaake laj yakʼbe yichʼ sirkunsision kʼalal vaxakib xaʼox kʼakʼal svokʼele,* li xnichʼon Isaake jaʼ Jakob, li xnichʼon Jakobe jaʼ li lajchaʼvoʼ joliletik* ta utsʼ alalile.  Li joliletik ta utsʼ alalile laj yitʼixtaik li Josee xchiʼuk la xchonik batel ta Ejipto. Pe li Diose te xchiʼuk li Josee, 10  la skolta ta skotol stsatsal vokoltak xchiʼuk lek laj yil, laj yakʼbe spʼijil ta sat Faraon* ti jaʼ li ajvalil ta Ejiptoe. Vaʼun la svaʼan sventa ch-ajvalilaj ta Ejipto xchiʼuk sventa tsventainbe skotol li kʼusitik oy ta snae. 11  Pe tal viʼnal ta sjunul Ejipto xchiʼuk ta Kanaan, jech, jun mukʼta tsatsal vokolil.* Vaʼun muʼyuk xa bu jotukal sta sveʼelik li jmoltotaktik ta voʼnee. 12  Li Jakobe laj yaʼi ti oy veʼlil ta Ejiptoe, jaʼ yuʼun la stak batel ta sba velta li jmoltotaktik ta voʼnee. 13  Li ta xchibal veltae laj yakʼ sba ta ojtikinel ta stojolal yitsʼin xchiʼuk sbankiltak li Josee, vaʼun ojtikinbat yuʼun Faraon li yutsʼ yalal Josee. 14  Jaʼ yuʼun la stak batel aʼyej li Josee xchiʼuk la stak ta ikʼel li stote, jaʼ li Jakobe, xchiʼuk skotol li yutsʼ yalaltak te nakalike, ti jaʼik 75 ta voʼ ta skotolike. 15  Jaʼ yuʼun yal batel ta Ejipto li Jakobe xchiʼuk te cham, jaʼ jech ek li jmoltotaktik ta voʼnee. 16  Xchiʼuk laj yichʼik ikʼel batel ta Sikem xchiʼuk te laj yichʼik mukel li ta mukinal ti la sman ta plata takʼin li Abraane, ti jaʼ la smanbe li xnichʼnab Amor te ta Sikeme. 17  »Kʼalal poʼot xa sta yorail sventa chkʼot ta pasel li kʼusi yalojbe Abraan li Diose, chʼi li jteklume xchiʼuk epajik li ta Ejiptoe, 18  jaʼ to kʼalal lik jun ajvalil ta Ejipto ti jelele, ti mu xojtikin li Josee. 19  Taje manya kʼu yelan la skontrain li jtsʼunbaltike xchiʼuk toj chopol kʼusi la spas kʼalal la suj li totiletik ta stenel komel li yalab xnichʼnabik sventa mu kuxuluk xkomike. 20  Jaʼo vokʼ Moises li vaʼ kʼakʼale, ti toj kʼupil sba ilat yuʼun li Diose. Oxib u te laj yichʼ tsʼitesel ta sna stot. 21  Kʼalal laj yichʼ tenel komele, laj yichʼ tamel batel yuʼun stseb Faraon, jaʼ la stsʼites kʼuchaʼal yol. 22  Jaʼ yuʼun laj yichʼ chanubtasel ta skotol spʼijil j-ejiptoetik li Moisese. Jech ta melel, oy sjuʼel kʼalal chkʼopoje xchiʼuk kʼalal oy kʼusitik tspase. 23  »Kʼalal tsʼaki xaʼox 40 sjabilale, tal ta yoʼonton sventa tsvulaʼan li xchiʼiltake, ti jaʼik li xnichʼnab Israele. 24  Kʼalal la sta ta ilel ti oy jun j-ejipto vinik ti chopol kʼusi tspasbe li jun j-israele, la skolta li xchiʼile, la smil li j-ejipto vinik sventa spakbe skʼoplal li buchʼu chopol kʼusi tspasbate. 25  La snop ti chaʼibe smelolal xchiʼiltak ti jaʼ tstunesat yuʼun Dios sventa chpojatike, pe muʼyuk bu laj yaʼibeik smelolal. 26  Ta yokʼomale, te kʼot kʼalal jaʼo yakal tspasik kʼope, tskʼan ox tspajes sventa junuk yoʼontonik, xi laj yale: ‹Viniketik, li voʼoxuke avermano abaik. ¿Kʼu yuʼun ti chavilbajin abaike?›. 27  Pe li buchʼu yakal chilbajin xchiʼile la snetʼ lokʼel xchiʼuk xi laj yalbee: ‹¿Buchʼu la svaʼanot ta ajvalil xchiʼuk ta jchapanvanej kuʼunkutik? 28  ¿Mi chakʼan chamilun jech kʼuchaʼal la amil li jun j-ejipto vinik voljee?›. 29  Kʼalal laj yaʼi Moises taje, jatav batel, te bat nakluk ta yosilal Madian kʼuchaʼal jyanlum, ti bu vokʼ chaʼvoʼ xnichʼone. 30  »Kʼalal echʼ xaʼox 40 jabile, laj yakʼ sba ta ilel jun anjel ta stojolal te ta takixokol balumil ta Vits Sinai, ta jpets chʼix ti xlomlun* skʼakʼale. 31  Jaʼ yuʼun chʼayal to kʼot yoʼonton Moises kʼalal laj yil taje. Pe kʼalal nopaj batel sventa tskʼel leke, laj yaʼibe yechʼomal ye li Jeovae: 32  ‹Voʼon Sdiosun amoltotakik ta voʼnee, jaʼ li Dios yuʼun Abraan, Isaak xchiʼuk Jakobe›. Lik nikuk ta xiʼel li Moisese, jaʼ yuʼun muʼyuk xa bu la skʼan la skʼel lek. 33  Xi laj yal li Jeovae: ‹Lokʼo li axonobe, yuʼun chʼul balumil ti bu vaʼalote. 34  Ta batsʼi melel kiloj ti chlaj ta ilbajinel li jteklumal ta Ejiptoe, laj kaʼi ti toj kʼux chaʼi ta yoʼontonike, jaʼ yuʼun liyal tal sventa tal jkolta. Jaʼ yuʼun laʼ, ta jtakot batel ta Ejipto›. 35  Taje jaʼ li Moises ti la spʼajik xchiʼuk ti xi laj yalbeike: ‹¿Buchʼu la svaʼanot ta ajvalil xchiʼuk ta jchapanvanej?›. Li Diose la stunes li anjel ti te laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal Moises ta jpets chʼix sventa chalbe ti jaʼ chkʼot ta ajvalil xchiʼuk jkoltavanej ta stojolal steklumal li Moisese. 36  Li vinik taje la slokʼes talel j-israeletik kʼalal laj xaʼox yakʼ ta ilel kʼusitik labal sba xchiʼuk senyailtak li ta Ejiptoe, ta Tsajal Nab xchiʼuk ta takixokol balumil ti jalij 40 jabile. 37  »Taje jaʼ li Moises ti xi laj yalbe li xnichʼnab Israele: ‹Li Diose tsvaʼanboxuk jun j-alkʼop ti te chlokʼ ta stojolal avermanotakik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal voʼone›. 38  Taje jaʼ li buchʼu te onoʼox xchiʼuk tsobobbail li ta takixokol balumile, te xchiʼuk li anjel ti chiʼinat ta loʼil ta Vits Sinai xchiʼuk li jmoltotaktik ta voʼnee, akʼbat chʼul kuxul mantaletik ti jaʼ sventa chakʼbutike. 39  Li jmoltotaktik ta voʼnee muʼyuk la skʼan la xchʼunbeik li smantale; jaʼ noʼox la spʼajik xchiʼuk oy ta yoʼontonik tsutik batel ta Ejipto, 40  xi laj yalbeik li Aarone: ‹Pasbun jayibuk jdioskutik sventa jaʼuk jbabe chbat kuʼunkutik. Yuʼun mu jnaʼkutik kʼusi kʼot ta pasel ta stojolal li Moises ti la slokʼesunkutik talel ta yosilal Ejiptoe›. 41  Jaʼ yuʼun, li vaʼ kʼakʼale la spasik jkot chʼiom tot vakax, laj yakʼbeik milbil matanal li santo* taje xchiʼuk lik muyubajikuk* ta sventa li yabtel skʼobike. 42  Jaʼ yuʼun li Diose la xchʼak sba ta stojolalik xchiʼuk laj yakʼ ti akʼo yichʼik ta mukʼ li soltaroetik ta vinajele, jech kʼuchaʼal xi onoʼox tsʼibabil ta slivro J-alkʼopetike: ‹Maʼuk voʼon laj avakʼbeikun matanaletik xchiʼuk milbil matanaletik* ti jalij 40 jabil li ta takixokol balumile, ¿mi mu jechuk sna Israel? 43  Li kʼusi la apasike jaʼ ti la akuchbeik batel li skarpana Moloke* xchiʼuk li kʼanal ti jaʼ li dios Refane, taje jaʼ li lokʼoletik ti la apasik sventa chavichʼik ta mukʼe. Jaʼ yuʼun ta sjelavel to Babilonia ta jtakoxuk batel›. 44  »Li jmoltotaktik ta voʼnee oy yuʼunik li karpana ta takixokol balumile. Taje jaʼ chakʼ ta ilel ti te oy ta stojolalik li Diose. Jaʼ jech la spas li Moises jech kʼuchaʼal albat mantal kʼalal chiʼinat ta loʼile, ti akʼo spas jech ti kʼu yelan akʼbat yile. 45  Vaʼun li jmoltotaktik ta voʼnee laj yichʼik komel, koʼol laj yichʼik batel xchiʼuk Josue li ta balumil ti jaʼ toʼox yuʼuninoj li jteklumetike, ti nutsatik lokʼel yuʼun Dios ta sat jmoltotaktik ta voʼnee. Te kom-o kʼalal to ta skʼakʼalil David. 46  Lek ilat yuʼun Dios, vaʼun la skʼanbe smoton ti akʼo akʼbatuk svaʼanbe sna li Dios yuʼun Jakobe. 47  Akʼo mi jech, jaʼ Salomon ti buchʼu la svaʼanbe snae. 48  Manchuk mi jech, muʼyuk bu chnaki ta naetik pasbil ta skʼob krixchanoetik li Buchʼu toj toyol oye, jech kʼuchaʼal xi chal li j-alkʼope: 49  ‹Jaʼ jchotleb sventa ajvalilal li vinajele xchiʼuk jaʼ skajleb kok li balumile. ¿Kʼusi van jtosukal nail chavaʼanbeikun?, xi li Jeovae. ¿O bu ti ta jkux koʼontone? 50  Jaʼ la spas jkʼob skotol li kʼusitik taje, ¿mi mu jechuk?›. 51  »Viniketik ti tsots avoʼontonik xchiʼuk ti muʼyuk yichʼoj sirkunsision li avoʼontonik xchiʼuk li achikinike, skotol ora kontra chavilik li chʼul espiritue; jaʼ jech chapasik kʼuchaʼal la spas li amoltotakik ta voʼnee. 52  ¿Buchʼu junukal j-alkʼop muʼyuk bu laj yichʼ kontrainel yuʼun li amoltotakik ta voʼnee? Ta melel, la smilik li buchʼutik laj yalbeik skʼoplal ti chtal li buchʼu tukʼe, voʼoxuk laj avakʼik ta kʼabal xchiʼuk voʼoxuk la amilik, 53  voʼoxuk ti laj avichʼik li Mantal ti laj yichʼ akʼel ta stojolal anjeletike, pe muʼyuk bu achʼunojik». 54  Ilinik tajek kʼalal laj yaʼiik taje xchiʼuk lik xkʼux stanal* yeik ta stojolal. 55  Pe li stuke, ta skoj ti ventainbil yuʼun chʼul espiritue, tukʼ la skʼel muyel vinajel, la stabe ta ilel li smukʼulal Diose xchiʼuk te vaʼal ta sbatsʼikʼob Dios laj yil li Jesuse, 56  vaʼun xi laj yale: «¡Kʼelo avilik! Jamal chkil li vinajele xchiʼuk te vaʼal ta sbatsʼikʼob Dios li Xnichʼon krixchanoe».* 57  Tsots avanik kʼalal laj yaʼiik taje xchiʼuk la smak xchikinik, vaʼun ta komon bat stsakik ta anil li Estebane. 58  Kʼalal laj xaʼox sjipik lokʼel ta spat jteklume, lik yakʼbeik ton. Vaʼun li skʼuʼ slapoj ta sbaik li jutkʼop* testigoetike te la svotsanik ta yok jun kerem ti Saulo sbie. 59  Kʼalal jaʼo yakal chakʼbeik ton li Estebane, xi la skʼan vokole: «Kajval Jesus, chʼamo li jchʼulele».* 60  Vaʼun la skejan sba xchiʼuk xi tsots avane: «Jeova, mu xavakʼbe xkuchinik li mulil liʼe». Vaʼun kʼalal jech laj yale, vay ta lajelal.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «smomnichʼone»; «stsʼunbale»; «stsʼakalule».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «yayanele».
O: «moltotiletik».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «xkʼulkʼun»; «xpulpun»; «xtiltun».
Kʼelo glosario.
O: «pʼijubuk yoʼnik»; «nichimajuk yoʼontonik».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «sbakil».
Kʼelo glosario.
O: «jnopkʼop»; «j-epalkʼop».
O: «yip jkuxlejale». Pneu·ma ta griego. Kʼelo glosario.