Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Saʼel yan kʼusi

Echos 5:1-42

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Ananias xchiʼuk Safira (1-11)

  • Ep senyailtak laj yakʼik ta ilel li jtakboletike (12-16)

  • Tikʼatik ta chukel xchiʼuk lokʼesatik (17-21 sbavokʼal)

  • Laj yichʼik ikʼel batel yan velta ta stojolal Sanedrin (21 xchaʼvokʼal kʼalal ta 32)

    • ‹Jaʼ skʼan chʼunbel smantal li Diose, maʼuk li krixchanoetike› (29)

  • Smantal Gamaliel (33-40)

  • Yalbel skʼoplal lekil aʼyejetik ta naetik (41, 42)

5  Pe oy jun vinik ti Ananias sbie xchiʼuk yajnil ti Safira sbie, la xchon jsep yosil.  Pe la xchʼakbe komel ta mukul jlomuk li stojole, snaʼoj ek li yajnile, vaʼun jlom xa noʼox bat yakʼbe ta yok skʼob li jtakboletike.  Pe xi laj yal li Pedroe: «Ananias, ¿kʼu yuʼun laj avakʼ stijbot avoʼonton Satanas* ti la aloʼla li chʼul espiritue xchiʼuk ti ta mukul la achʼakbe komel li stojol avosile?  ¿Mi mu jaʼuk toʼox avuʼun kʼalal muʼyuk toʼox achonoje chaʼa? Xchiʼuk kʼalal laj xaʼox achone, ¿mi mu oyuk toʼox ta avok akʼob chaʼa? ¿Kʼu yuʼun jech la anop ta avoʼonton leʼe? Maʼuk la aloʼla li krixchanoetike, jaʼ la aloʼla li Diose».  Kʼalal laj yaʼi li Ananiase yal ta lum xchiʼuk cham. Vaʼun xiʼik tajek skotol li buchʼutik laj yaʼiike.  Pe vaʼiik li kerem viniketike, la xpixik ta pokʼ, la slokʼesik batel xchiʼuk la smukik.  Jutuk mu oxibuk ora ta tsʼakale och batel li yajnile, mu snaʼ li kʼusi kʼotem ta pasele.  Xi laj yal li Pedroe: «Albun kaʼi, ¿mi jaʼ jech yepal stojol li avosilik la achon achaʼvoʼalike?». Xi la stakʼe: «Jaʼ jech yepal».  Vaʼun xi albat yuʼun li Pedroe: «¿Kʼu yuʼun achaʼvoʼalik jmoj la anop akʼopik ti chavakʼik ta preva li xchʼul espiritu Jeovae? ¡Kʼelo avil! Liʼ xa xtalik ta tiʼ na li buchʼutik ay smukik li amalale, jaʼ noʼox jech chkuchoxuk batel ek». 10  Vaʼun ta anil noʼox yal ta lum te ta yok li Pedroe xchiʼuk cham. Chamem xa la staik kʼalal ochik tal li kerem viniketike, la xkuchik batel xchiʼuk te la smukik ta xokon smalal. 11  Jaʼ yuʼun xiʼ tajek skotol li tsobobbaile* xchiʼuk skotol li buchʼutik laj yaʼiik li kʼusitik kʼot ta pasele. 12  Xchiʼuk xtok, ep senyailtak laj yichʼ akʼel ta ilel ta skʼob jtakboletik xchiʼuk kʼusitik labal sba ta stojolal li jteklume, jech xtok skotolik te la stsob sbaik li ta Kotkot na yuʼun Salomon* ti oy jaychol yoyale. 13  Pe jaʼuk li yantike mi junuk buchʼu oy ta yoʼonton tskʼan chbat xchiʼinik; yan li jteklume lek chalbeik skʼoplal. 14  Jech xtok, epaj batel li jchʼunolajeletik yuʼun Kajvaltike, epal viniketik xchiʼuk antsetik. 15  Maʼuk noʼox taje, yuʼun li stukike tslokʼesik ta mukʼtik kaye li jchameletike, te chpuchʼanik* ta bikʼit tem xchiʼuk ta vayebal,* yuʼun bal to chaʼiik mi kʼot snakʼobal ta sbaik jayvoʼuk ti kʼalal te chjelav li Pedroe. 16  Xchiʼuk xtok, te chkʼotilanik li epal krixchanoetik li ta jteklumetik ti te oy ta sjoylejal Jerusalene, laj yikʼik talel li jchameletike xchiʼuk li buchʼutik ch-ilbajinatik yuʼun ibal sba* pukujetike,* vaʼun laj yichʼik poxtael skotolik. 17  Jech oxal vaʼi li mero bankilal pale* xchiʼuk skotol li buchʼutik te xchiʼuke, ti jaʼik li jvokʼ yuʼun jsaduseoetike, ch-itʼixajik tajek. 18  Vaʼun la stsakik li jtakboletike xchiʼuk la stikʼik li ta chukinab yuʼun jteklume. 19  Pe li ta akʼobaltike la sjam stiʼ chukinab li yaj-anjel* Jeovae, lokʼesatik xchiʼuk xi laj yale: 20  «Batanik, bat vaʼano abaik ta templo xchiʼuk albeik-o batel jteklum skotol li aʼyej ta sventa li kuxlejal liʼe». 21  Kʼalal laj yaʼiike, ochik batel ta templo kʼalal sakub osile xchiʼuk lik chanubtasvanikuk. Kʼalal kʼot li mero bankilal pale xchiʼuk skotol li buchʼutik te xchiʼuke, la stakik ta ikʼel li Sanedrine* xchiʼuk skotol li jtsop moletik xnichʼnab Israele, vaʼun la stakik batel j-abteletik ta chukinab sventa chikʼik tal li jtakboletike. 22  Pe kʼalal kʼotik li j-abteletike, muʼyuk bu te la staik li ta chukinabe. Jaʼ yuʼun sutik tal xchiʼuk laj yalik li kʼusi kʼot ta pasele, 23  xi laj yalike: «Bajal lek ta seguro la jtakutik li chukinabe xchiʼuk te vaʼajtik ta tiʼ chukinab li jchabivanejetike,* pe muʼyuk buchʼu te la jtakutik ta yut kʼalal la jamkutike». 24  Vaʼun kʼalal laj yaʼiik li bankilal yuʼun jchabivanejetik ta templo xchiʼuk li bankilal paleetike, mu xa snaʼ kʼusi tspasik ta sventa ti kʼusi chkʼot ta pasel ta skoj taje. 25  Pe oy buchʼu te kʼot xchiʼuk xi albatike: «¡Kʼelo avilik! Te oyik ta templo li viniketik ti la atikʼik ta chukele, te vaʼajtik xchiʼuk yakal chchanubtasik li jteklume». 26  Vaʼun bat li bankilal yuʼun jchabivanejetike xchiʼuk li j-abteletik yuʼune, bat yikʼik tal, pe muʼyuk bu laj yilbajinik, yuʼun chiʼik mi ch-akʼbatik ton yuʼun li jteklume. 27  Jaʼ yuʼun laj yikʼik tal xchiʼuk te la svaʼanik ti bu tstsob sbaik li Sanedrine. Vaʼun oy kʼusi lik jakʼbatikuk yuʼun li mero bankilal palee, 28  xi laj yale: «Jamal laj kalbotkutik ti mu xa xachanubtasvanik-o batel ta sventa li biil taje, pe ¡kʼelo avilik!, noj xa ta chanubtasel avuʼunik li Jerusalene xchiʼuk jpʼel ta avoʼontonik chavakʼik jbainkutik li xchʼichʼel vinik taje». 29  Xi la stakʼ li Pedro xchiʼuk li yantik jtakboletike: «Jaʼ skʼan ta jchʼunbekutik smantal kʼuchaʼal ajvalil li Diose, maʼuk li krixchanoetike. 30  Li Dios yuʼun jmoltotaktik ta voʼnee la xchaʼkuxes li Jesuse, ti voʼoxuk la amilik kʼalal la ajokʼanik ta jtel teʼe. 31  Li Diose la stoybe skʼoplal ta sbatsʼikʼob kʼuchaʼal Bankilal Jbeiltasvanej* xchiʼuk Jkoltavanej, sventa tsutes yoʼonton li Israele xchiʼuk sventa tspasbat perton li smule. 32  Li voʼonkutike likʼotkutik ta testigo ta sventa taje xchiʼuk jaʼ testigo ek li chʼul espiritue, ti jaʼ li kʼusi akʼbilik yuʼun Dios li buchʼutik chchʼunbat smantal kʼuchaʼal ajvalile». 33  Ilinik tajek kʼalal laj yaʼiik taje xchiʼuk tskʼan ox tsmilik. 34  Pe te vaʼi jun vinik li ta Sanedrine, jaʼ jun jfariseo ti Gamaliel sbie, jchanubtasvanej ta Mantal* ti tsakbil ta mukʼ yuʼun skotol li jteklume, vaʼun laj yal mantal ti akʼo yichʼik lokʼesel batel jlikeluk li viniketike. 35  Vaʼun xi albatike: «Viniketik ta Israel, kʼelo me abaik ta sventa li kʼusi chanop chapasik ta stojolal li viniketik leʼe. 36  Jech kʼuchaʼal liʼe, leʼ xa kʼuk sjalile, lik li Teudase, laj yal ti tsots la skʼoplale xchiʼuk epal viniketik la spas ta jmoj skʼopik xchiʼuk, te van chanibuk sien ta voʼ. Pe laj yichʼ milel, vaʼun puk batel li buchʼutik tstsʼakliik toʼoxe, vaʼun te laj-o skʼoplalik. 37  Ta tsʼakale, kʼalal jaʼo yorail chichʼ tsakel biile, lik li Judas ti jaʼ jgalilea vinike, vaʼun la stsob krixchanoetik sventa tstsʼakliat. Akʼo mi jech, cham ek li vinik taje, vaʼun pukik batel ta buyuk noʼox li buchʼutik tstsʼakliik toʼoxe. 38  Vaʼun chaʼa, xi chkalboxuk ta skoj li kʼusitik kʼot ta pasel taje: mu xatikʼ abaik ta stojolal li viniketik leʼe, chʼan utik.* Yuʼun mi ta stojolal noʼox krixchanoetik likem tal li chanubtasel o li abtelal taje ta xichʼ lajesbel skʼoplal; 39  pe mi likem tal ta stojolal Diose mu xuʼ avuʼunik slajesbel skʼoplal; yuʼun mi moʼoje, xuʼ van jaʼ chatsakik ta kʼop ta melel li Diose». 40  Jaʼ yuʼun la xchʼunik li tojobtasel laj yakʼe, vaʼun la stakik ta ikʼel li jtakboletike, la stsitsik,* xchiʼuk tsots laj yalbeik mantal ti akʼo xa yikta sbaik ta yalbel skʼoplal li sbi Jesuse, vaʼun la skoltaik batel. 41  Jech oxal li stukike lokʼik batel li ta Sanedrine, xkuxet noʼox batel yoʼontonik,* yuʼun jaʼ matanal chilik ti laj yil svokolik ta skoj li sbie. 42  Vaʼun skotol kʼakʼal ta templo xchiʼuk ta jujupʼej na muʼyuk bu laj yikta sbaik ta chanubtasvanej xchiʼuk ta yalbel skʼoplal li lekil aʼyejetik* ta sventa li Kristo Jesuse.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «tsmetsanik»; «chmochanik»; «tstaʼanik».
O: «kamiya».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «mu xavutik».
Kʼelo glosario.
O: «pʼij noʼox yoʼnik»; «nichim noʼox yoʼontonik».
Kʼelo glosario.