Echos 26:1-32

  • La spak skʼoplal Pablo ta stojolal li Agripae (1-11)

  • La xcholbe skʼoplal ti kʼu yelan laj yikta smol kuxlejal li Pabloe (12-23)

  • Li kʼusi la stakʼ Agripa xchiʼuk Festoe (24-32)

26  Li Agripae xi laj yalbe li Pabloe: «Xuʼ xakʼopoj sventa chapak akʼoplal». Vaʼun la syeʼ skʼob li Pabloe xchiʼuk xi lik yal sventa tspak skʼoplale:  «Ajvalil Agripa, ta skotol ti kʼu yelan stikʼojbeikun jmul li judaetike, ximuyubaj* ti jaʼ ta atojolal ti tal jpak jkʼoplal avi kʼakʼale,  pe mas ximuyubaj ta skoj ti xanabe lek skʼoplal li kʼusitik nopem xaʼiik spasel li judaetike xchiʼuk ti xanaʼ lek ti kʼusitik tsvulilan-o sbaike. Jaʼ yuʼun ta jkʼanbot vokol ti oyuk smalael avuʼun sventa xavaʼibun li kʼusitik chkale.  »Ta melel, ti kʼu yelan jkuxlejal ta jkeremal ta jlumal xchiʼuk li ta Jerusalene, snaʼojik lek skotol li judaetik  ti buchʼutik xojtikinikun xa onoʼoxe, mi yuʼun tskʼan chalike, jech likuxi talel kʼuchaʼal jun jfariseo, jaʼunkutik jvokʼ ti tsots skʼoplal kilojkutik li jrelijionkutike.  Pe li avi une, ta skoj li spatobil oʼontonal albilik onoʼox chkʼot ta pasel yuʼun Dios li jmoltotaktik ta voʼnee, liʼ vaʼalun ta chapanobbaile;  li lajchaʼvokʼ nitilulal kuʼuntike tskʼan tskʼelik chkʼot ta pasel li kʼusi albil onoʼoxe, tspasilanik chʼul abtelal ta kʼakʼal-akʼobal. Li spatobil oʼontonal taje ajvalil, jaʼ ta skoj ti tstikʼik-o jmul li judaetike.  »¿Kʼu yuʼun mu chʼunbaj chavaʼiik ti chchaʼkuxes animaetik li Diose?  Li voʼone jnopoj ox lek ti skʼan xikontrainvan ta jyalel ta sventa li sbi Jnasaretal Jesuse. 10  Taje jaʼ li kʼusi la jpas ta Jerusalene, jaʼ yuʼun ep la jtikʼan ta chukel li buchʼutik chʼule, yuʼun laj kichʼ tsots kabtel yuʼun li bankilal paleetike; vaʼun laj kakʼ ke ek kʼalal yichʼik milele. 11  Nopajtik noʼox laj kakʼbeik kastigo ta nail tsobobbailetik, ta jkʼan ta jsujik ta persa ti akʼo yiktaik li kʼusitik xchʼunojike; vaʼun ta skoj ti batsʼi ilinemun tajek ta stojolalike, bat ta mas ti kʼu yelan la jpase, yuʼun ay to kakʼbe svokolik li buchʼutik oyik ta namal lumetike. 12  »Kʼalal jaʼo ta jpas li abtelal taje xchiʼuk kʼalal jaʼo yakal chibat ta Damasko ti kichʼoj tsots kabtel xchiʼuk ti oy kʼusi bat jpas yuʼun li bankilal paleetike, 13  vaʼun ajvalil, te laj kil lus ta oʼlol kʼakʼal ta be ti xojobaj tajek yalel tal ta vinajel ta joylejal xchiʼuk ta sjoylejal li buchʼutik xchiʼinojikun batele, mas to tsots xojobal kʼuchaʼal li Kʼakʼale. 14  Vaʼun laj kaʼi yechʼomal eil ti xi chalbun ta evreo kʼop kʼalal yalemunkutik xaʼox ta lume: ‹Saulo, Saulo, ¿kʼu yuʼun yakal chakontrainun? Yakal chavil avokol atuk kʼalal chalikvan ta tekʼel kʼuchaʼal jkot j-abtelvakax ti tslikbe ta tekʼel li xvachʼ* yajvale›. 15  Pe xi laj kale: ‹¿Buchʼuot Kajval?›. Xi laj yal li Kajvaltike: ‹Voʼon Jesusun, voʼon ti yakal chakontrainune. 16  Pe vaʼlan, ti laj kakʼ jba ta ilel ta atojolale jaʼ sventa ta jtʼujot kʼuchaʼal jun jtunel xchiʼuk kʼuchaʼal jun testigo sventa li kʼusitik aviloj xae xchiʼuk li kʼusitik chkakʼ avil ta jpas ta jtojolale; 17  ta jkoltaot ta stojolal li jteklum liʼe xchiʼuk ta stojolal li yan lumetike, jaʼ te ti bu ta jtakot batele, 18  sventa chajambe satik, sventa chtalik ta sakil osil, jech chlokʼik tal li ta ikʼal osile xchiʼuk ti jech xalokʼesan ta yabtel Satanas yoʼ xilbeik yabtel li Diose, sventa spasbat perton li smulike xchiʼuk ti sta sparteik xchiʼuk li buchʼutik chʼultajesbilik ta skoj ti chakʼ xchʼunel yoʼontonik ta jtojolale›. 19  »Jaʼ yuʼun chaʼa ajvalil Agripa, muʼyuk bu la jtoy jba ta stojolal li kʼusi laj kil* ti lik talel ta vinajele, 20  ti kʼusie, jaʼ laj kalbeik baʼyel li buchʼutik te ta Damaskoe, laje ta Jerusalen, laje ta skotol yosilal Judea xchiʼuk ta stojolal jyanlumetik laj kal batel li aʼyej ti akʼo sutes yoʼontonike xchiʼuk ti akʼo sutikuk talel ta stojolal li Diose, ti akʼo yakʼ ta ilel ta yabtelik ti sutesoj xa yoʼontonike. 21  Taje jaʼ ta skoj ti la stsakikun ta templo li judaetike xchiʼuk ti tskʼan ox tsmilikune. 22  Pe ta skoj ti la skoltaun Diose jech-o yakal chkal batel mantal ta bikʼit ta mukʼ, maʼuk ti yan-o kʼusi chkal batele, jaʼ noʼox chkal li kʼusitik laj yal J-alkʼopetik xchiʼuk li kʼusi laj yal Moises ti chkʼot onoʼox ta pasele: 23  ti ta onoʼox xil svokol li Kristoe, xchiʼuk ta skoj ti jaʼ baʼyel chichʼ chaʼkuxesele ta onoʼox xalbe batel skʼoplal lus li judaetike xchiʼuk li jyanlumetike». 24  Vaʼun kʼalal jech yakal chal Pablo sventa tspak skʼoplale, xi tsots laj yal li Festoe: «¡Chlik achuvaj chkil Pablo! ¡Jaʼ chlik-o achuvaj li kʼusitik ep achanojbe skʼoplale!». 25  Pe xi la stakʼ li Pabloe: «Ajvalil Festo, voʼot ti lek ichʼbilot ta mukʼe, muʼyuk bu chlik jchuvaj, yuʼun melel li kʼusitik chkale xchiʼuk oy lek srasonal. 26  Ta melel, li ajvalil ti lek jamal ta jkʼopone snaʼoj lek li kʼusitik taje; jnaʼoj lek ti chakʼ venta skotol li kʼusitik taje, yuʼun maʼuk ta mukul laj yichʼ pasel jtosuk li kʼusitik taje. 27  Ajvalil Agripa, ¿mi achʼunoj li kʼusi laj yal J-alkʼopetike? Jnaʼoj ti achʼunoje». 28  Pe xi laj yalbe Pablo li Agripae: «Mu ta sjaliluk chavakʼbun jchʼun ti akʼo xipas ta yajtsʼaklom Kristo avuʼune». 29  Vaʼun xi laj yal li Pabloe: «Ta jkʼanbe Dios ti kʼotuk noʼox ta pasel ta orae o mi moʼoje ta jelavel to, pe maʼuk noʼox voʼot, akʼo jech xkʼot ta pasel ta stojolal skotol li buchʼutik chaʼibeikun avie, ti jechuk akʼo xkʼotik ta yajtsʼaklom Kristo jech kʼuchaʼal voʼone, jaʼ noʼoxe mu jechuk xkʼot ta stojolalik jech kʼuchaʼal chukulun ta kadenae». 30  Jech oxal vaʼi li ajvalil Agripae, jaʼ jech la spas ek li Festo xchiʼuk li Berenisee xchiʼuk li viniketik te chotajtik xchiʼukike. 31  Pe xi chloʼilajik batel ta jujuntal kʼalal lokʼik batele: «Li vinik liʼe muʼyuk kʼusi spasoj ti sta-o xichʼ milele o ti sta-o chukel ta kadenae». 32  Vaʼun xi laj yalbe Festo li Agripae: «Laj yichʼ koltael jechuk li vinik ti muʼyukuk bu la skʼan xichʼ chapanel ta stojolal Sesare».*

Tsʼibetik ta yok vun

O: «pʼij koʼn»; «nichim koʼonton».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.