Echos 25:1-27

  • Laj yichʼ chapanel ta stojolal Festo li Pabloe (1-12)

    • «¡Akʼo xchapanun li Sesare!» (11)

  • Li Festoe la sjakʼbe yaʼyej li ajvalil Agripae (13-22)

  • Te oy ta stojolal Agripa li Pabloe (23-27)

25  Jaʼ yuʼun kʼalal kʼot xaʼox ta lum xchiʼuk kʼalal laj xaʼox yichʼ yabtel li Festoe, li ta yoxibal kʼakʼale muy batel ta Jerusalen, te lik batel ta Sesareae;  jech oxal lik stikʼbeik smul Pablo li bankilal paleetik xchiʼuk li viniketik ti tsots skʼoplal yuʼun judaetike. Vaʼun lik skʼanbeik vokol Festo  ti akʼo xkoltaatike, yuʼun tskʼanik* ti akʼo xtakbatik talel ta Jerusalen li Pabloe, pe li stukike ta mukul tsmakik ta be sventa tsmilik.  Pe laj yal Festo ti akʼo to yichʼ chukel ta Sesarea li Pabloe xchiʼuk ti poʼot xa tsut batel te li stuk eke.  Xi laj yale: «Jaʼ yuʼun li buchʼutik oy yabtel avuʼunike, chiʼinikun yalel, vaʼun tikʼbeik smul mi ta melel oy kʼusi chopol spasoj li vinike».  Vaʼun kʼalal echʼ xaʼox van vaxakib o lajuneb kʼakʼal te oyike, yal batel ta Sesarea, li ta yokʼomale choti ta chapanobbail, vaʼun laj yal mantal ti akʼo yikʼik talel li Pabloe.  Kʼalal och batele, li judaetik yalemik talel ta Jerusalene la sjoyobtaik xchiʼuk lik stikʼbeik epal tsatsal muliletik, pe chʼabal sprevailtak yuʼunik.  Pe xi la spak skʼoplal li Pabloe: «Mi jsetʼuk bu jsaʼoj jmul ta stojolal li Mantal yuʼun judaetike, ta stojolal li temploe xchiʼuk ta stojolal li Sesare».*  Pe ta skoj ti tskʼan lek ch-ilat yuʼun judaetik li Festoe, xi la stakʼbe li Pabloe: «¿Mi chakʼan chamuy batel ta Jerusalen sventa chavichʼ chapanel ta sventa li kʼusitik taje?». 10  Xi laj yal li Pabloe: «Liʼ oyun ta chapanobbail yuʼun Sesar ti bu skʼan xkichʼ chapanele. Jech kʼuchaʼal yakal chavakʼ venta eke, mi jsetʼuk kʼusi chopol jpasojbe li judaetike. 11  Pe mi jpaschoplejalune xchiʼuk mi oy kʼusi jpasoj ti jta-o chkichʼ milele, muʼyuk ta jkʼan vokol ti akʼo mu xkichʼ milele; pe mi chʼabal sprevailtak li jmul stikʼojbeikun li viniketike, chʼabal buchʼu oy sderecho sventa chakʼun ta stojolalik. ¡Akʼo xchapanun li Sesare!». 12  Jaʼ yuʼun kʼalal laj xaʼox skʼopon jtsop jtojobtasvanejetik li Festoe, xi la stakʼe: «Ta stojolal Sesar chakʼan chapanel; jaʼ yuʼun ta stojolal Sesar chabat un chaʼa». 13  Vaʼun kʼalal echʼ xaʼox jayibuk kʼakʼale, kʼotik ta Sesarea li ajvalil Agripa xchiʼuk Berenise sventa tsvulaʼanik li Festo yoʼ chakʼik ta ilel ti chichʼik ta mukʼe. 14  Ta skoj ti ep xaʼox kʼakʼal te jalijike, li Festoe laj yalbe ajvalil kʼu yelan skʼoplal li Pabloe, xi laj yale: «Oy jun vinik ti tikʼil iktaat komel ta chukel yuʼun li Felikse, 15  pe li bankilal paleetik xchiʼuk li moletik yuʼun judaetike, laj yalbeik skʼoplal kʼalal li-ay ta Jerusalene, la skʼanik ti akʼo xichʼ kastigoe. 16  Pe laj kalbeik ti mu jechuk nopem xaʼi tspas jromaetik ti chakʼik ta kʼabal jun vinik jech kʼuchaʼal tskʼan stukik kʼalal muʼyuk toʼox bu skʼelojbe sba satik xchiʼuk li buchʼutik chtikʼbat smule, jech xtok ti xuʼ tspoj sba ta sventa li smul yakal chtikʼbate. 17  Jaʼ yuʼun kʼalal vulik liʼe, muʼyuk bu ep kʼakʼal te jalijik, ta yokʼomal noʼox lichoti ta chapanobbail xchiʼuk laj kal mantal ti akʼo yikʼik tal li vinike. 18  Kʼalal vaʼi li jtikʼmuliletike muʼyuk bu la stikʼbeik jtosuk smul ti toj chopol jech kʼuchaʼal jnopoj oxe. 19  Jaʼ noʼox tsvulilan sbaik xchiʼuk Pablo ta sventa li srelijionike xchiʼuk ta stojolal jun vinik ti Jesus la sbi ti chamem xae, pe li Pabloe chal ti kuxul lae. 20  Kʼalal mu xa jnaʼ kʼusi ta jpas ta sventa li kʼop taje, la jakʼbe mi skʼan xbat ta Jerusalen sventa te chichʼ chapanel ta sventa li kʼusitik taje. 21  Pe kʼalal laj yal Pablo ti tskʼan akʼo to yichʼ chabiel ta chukel jaʼ to ti kʼusi chkʼot ta nopel yuʼun li Augustoe,* laj kal ti akʼo to stikʼik ta chukel jaʼ to mi la jtak batel ta stojolal Sesare». 22  Jaʼ yuʼun li Agripae xi laj yalbe li Festoe: «Ta jkʼan ta xkaʼi kʼusi chal li vinike». Xi laj yale: «Okʼom chavaʼibe». 23  Jech oxal li ta yokʼomale lek tajek smeltsanoj sbaik talel li Agripa xchiʼuk Berenisee, vaʼun koʼol ochik ta pasob mantal xchiʼuk li komandanteetik yuʼun soltaroetike xchiʼuk li viniketik ti tsots yabtelik ta jteklume, jaʼ yuʼun kʼalal laj yal mantal li Festoe, laj yikʼik talel li Pabloe. 24  Vaʼun xi laj yal li Festoe: «Ajvalil Agripa xchiʼuk voʼoxuk ti liʼ tsobolutike, x-avlajet skotol judaetik tskʼanbeikun ti mu la sta-o ti chkuxi li vinik liʼ akʼelojike, jech la skʼanik ta Jerusalen xchiʼuk liʼe. 25  Pe li voʼone laj kakʼ venta ti chʼabal kʼusi spasoj jsetʼuk ti sta-o xichʼ milele. Jaʼ yuʼun kʼalal laj yal ti tskʼan chapanel ta stojolal Augusto li vinike, la jtak batel. 26  Pe muʼyuk kʼusi xuʼ jtsʼibabe batel li Kajval* ti jech ta melele. Jaʼ yuʼun laj kikʼ talel ta atojolal akotolik, pe mas ta atojolal voʼot ajvalil Agripa, sventa oy xa kʼusi xuʼ jtsʼiba mi laj yichʼ kʼelbel skʼoplale. 27  Yuʼun chʼabal smelolal chkaʼi ti ta jtak batel jun jchukel ti muʼyuk bu chichʼ albel kʼusitik ti smule».

Tsʼibetik ta yok vun

O: «xvokoletik».
Kʼelo glosario.
Taje jaʼ jech chichʼ albel jun ajvalil, maʼuk sbi jun krixchano.
Li jpʼel kʼop «Kajval», xie, jaʼ chalbe skʼoplal li Mukʼta Ajvalil ta Romae.