Echos 19:1-41

  • Te oy ta Efeso li Pabloe. Laj yichʼik voʼ yan velta li jlome (1-7)

  • Chanubtasvan li Pabloe (8-10)

  • Lek kʼusitik kʼot ta pasel akʼo mi te oy li pukujetike (11-20)

  • Lik tsots kʼop ta Efeso (21-41)

19  Kʼalal jaʼo yakal chkʼot ta pasel taje, kʼalal jaʼo te oy ta Korinto li Apolose, te xanav batel Pablo li ta be ti nom yiloj nabe, laje yal batel ta Efeso, vaʼun te la sta jayvoʼuk jchankʼopetik;  xi laj yale: «¿Mi laj avichʼik chʼul espiritu kʼalal la-ochik ta jchʼunolajele?». Xi la stakʼike: «¡Mi jaʼuk onoʼox bu kaʼiojkutik mi oy chʼul espiritu!».  Vaʼun xi laj yale: «Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi ichʼvoʼal laj avichʼik chaʼa?». Xi laj yalike: «Jaʼ li ichʼvoʼ ta sventa Juane».  Xi laj yal li Pabloe: «Li Juane laj yakʼ ichʼvoʼ ta sventa li ichʼvoʼ ti jaʼ svinajeb li sutesel oʼontonale, laj yalbe krixchanoetik ti akʼo yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta sventa li buchʼu te tijil talel ta stojolale, jaʼ xkaltik, li Jesuse».  Laj yichʼik voʼ ta sbi Kajvaltik Jesus kʼalal laj yaʼiik taje.  Vaʼun tal chʼul espiritu ta stojolalik kʼalal laj yakʼ skʼob Pablo ta stojolalike, jech xtok lik kʼopojikuk ta yantik kʼopetik xchiʼuk lik yalik albil kʼopetik.  Te van lajchaʼvoʼuk viniketik ta skotolik.  Oxib u ochilan ta nail tsobobbail, tsots yoʼonton kʼopoj, te chal mantal xchiʼuk ta rason chkʼopoj sventa chakʼ ta chʼunel li Ajvalilal yuʼun Diose.  Pe kʼalal oy junantik ta stoybailik mu skʼan xchʼunike, ti chopol tajek lik kʼopojikuk ta sat epal krixchanoetik ta sventa li Bee,* lokʼ batel ta stojolalik xchiʼuk la xchʼak lokʼel ta stojolal krixchanoetik li jchankʼopetike, vaʼun te chal mantal skotol kʼakʼal li ta jkʼol snail chanob vun yuʼun Tiranoe. 10  Chib jabil jech la spas, jech oxal laj yaʼibeik skʼoplal Kajvaltik skotol li buchʼutik te oyik ta yosilal Asiae, laj yaʼiik ek li judaetik xchiʼuk jgresiaetike. 11  Jech la spas-o batel Dios li labal sba yabtel juʼelal ta skʼob Pabloe, 12  jech oxal, akʼo mi spokʼ o mi smak* noʼox ti echʼem ta sbekʼtal li Pabloe, chbat yakʼbeik li buchʼutik ipike, vaʼun chpaj li kʼusi kʼux chaʼiike xchiʼuk chlokʼ li pukujetik ti toj chopolike. 13  Pe oy jlom judaetik ti chanavik batel sventa tslokʼesik pukujetike, la stunesbeik ek li sbi Kajvaltik Jesus ta stojolal li buchʼutik ochem ta yoʼontonik li pukujetik ti toj chopolike, xi chalike: «Tsots chkalboxuk avaʼiik ta sbi Jesus ti jaʼ li buchʼu chalbe batel skʼoplal Pabloe». 14  Pe kʼelo avil un, oy jun bankilal pale ti jaʼ judae, Eseva sbi, oy vukvoʼ xnichʼnab ti jech tspasike. 15  Pe xi takʼbat yuʼun li pukuj ti toj chopole: «Xkojtikin buchʼu jaʼ li Jesuse xchiʼuk jnaʼoj buchʼu xtok li Pabloe, ¿pe buchʼuoxuk li voʼoxuke?». 16  Vaʼun, li vinik ti uʼuninbil yuʼun li pukuj ti toj chopole xpʼitluj to batel ti bu oyike; tsalatik ta jujuntal xchiʼuk pasatik ta kanal, jaʼ yuʼun tʼanal xa jatavik batel xchiʼuk yayijem xa lokʼik batel li ta na taje. 17  Laj yaʼi skotol krixchanoetik, laj yaʼi judaetik xchiʼuk jgresiaetik ti te nakalik ta Efesoe; xiʼ skotolik, vaʼun laj yichʼ mukʼibtasbel-o batel skʼoplal li sbi Kajvaltik Jesuse. 18  Ep ti buchʼutik pasik ta jchʼunolajele talik, laj yalik ta jamal xchiʼuk la sloʼiltaik li kʼusi toʼox tspasik ta voʼnee. 19  Jech, ep ti buchʼutik tspasik toʼox majiae la stsob li slivroike xchiʼuk la xchikʼik ta sat krixchanoetik. Vaʼun lik xchapbeik ti kʼu yepal stojole, te laj yakʼik venta ti 50 mil ta sep plata li stojole. 20  Jech, toj echʼem sjuʼel kʼu yelan pʼol batel li skʼop Jeovae xchiʼuk tsal batel kʼusitik yuʼun. 21  Kʼalal kʼot xaʼox ta pasel skotol taje, laj yakʼ lek ta yoʼonton Pablo ti chbat ta Jerusalen kʼalal mi echʼ xaʼox ta Masedonia xchiʼuk ta Akayae. Xi laj yale: «Skʼan xibat ta Roma xtok mi li-ay xaʼox ti bu taje». 22  Jaʼ yuʼun la stak batel chaʼvoʼ yajtunel ta Masedonia, jaʼ li Timoteo xchiʼuk Erastoe, yan li stuke te to paj kʼuk sjalil ta yosilal Asia. 23  Li vaʼ orae lik tsots kʼop ta sventa li Bee. 24  Yuʼun oy jun vinik ti Demetrio sbie, chabtelan plata, tspasbe sbikʼtal chʼulnatak santo Artemis, ep tspas kanal yuʼun li buchʼutik chabtelanike; 25  vaʼun la stsob li viniketik taje xchiʼuk li buchʼutik jech chabtelanik kʼuchaʼal taje, xi laj yale: «Viniketik, anaʼojik lek ti jaʼ yakʼojbutik ep kʼusitik kuʼuntik li pʼolmajel liʼe. 26  Kʼelo avilik xchiʼuk aʼio avaʼiik ti maʼuk noʼox ta Efesoe, yuʼun jech ta sjunul yosilal Asia ti ep xa laj yakʼbe xchʼun krixchanoetik xchiʼuk ti yan xa-o kʼusi tsnop yuʼun krixchanoetik li Pabloe, yuʼun chal ti maʼuk la melel diosetik li diosetik pasbil ta kʼabale. 27  Jech xtok, maʼuk noʼox xiʼel sba ti chʼabal xa stu chkʼot li jpʼolmaltike, yuʼun xiʼel sba xtok ti chʼabal xa sbalil xlik yilik li stemplo meʼ dios Artemise xchiʼuk li yutsil slekilal ti jaʼ li kʼusi chichʼik ta mukʼ ta sjunul yosilal Asia xchiʼuk li ta spʼejel balumil ti bu oy jnaklejetike, poʼot xa muʼyuk stu chkʼot yuʼunik». 28  Lik skʼakʼal yoʼontonik kʼalal laj yaʼiik taje, xi lik avanikuke: «¡Mukʼ skʼoplal li Artemis yuʼun j-efesoetike!». 29  Jech oxal mu xa snaʼ kʼusi tspas li jteklume, vaʼun jmoj ochik batel ta anil li ta teatroe, xjochojik ochel li Gayo xchiʼuk li Aristarkoe, jaʼik jmasedonia viniketik ti jaʼ xchiʼiltak ta xanbal li Pabloe. 30  Ta ox stikʼ sba ochel yaʼi ta stojolal krixchanoetik li Pabloe, pe muʼyuk x-akʼat ochuk yuʼun li jchankʼopetike. 31  Oy junantik xtok ti buchʼutik tskʼelbeik skʼoplal kʼinetik xchiʼuk tajimoletik ti lek xil sba xchiʼukike, la stakbeik batel mantal sventa tskʼanbeik vokol ti mu x-och batel ta teatro sventa mu xakʼ ta vokol li xkuxlejale. 32  Melel onoʼox chaʼa, jelajtik ti kʼusi x-avlajet chalike; yuʼun mu xa snaʼ kʼusi tspasik li buchʼutik te tsobolike xchiʼuk jaʼ mas epik ti mu snaʼik ti kʼu yuʼun te tsobolike. 33  Jaʼ yuʼun la slokʼesik ta stojolal epal krixchanoetik li Alejandroe, vaʼun netʼat jelavel yuʼun li judaetike; jech oxal la spas senya ta skʼob li Alejandroe, yuʼun oy ta yoʼonton tspak skʼoplal ta stojolal li krixchanoetike. 34  Pe kʼalal laj yakʼik venta ti jaʼ jun juda vinike, te van chibuk ora jmoj xi lik avanikuke: «¡Mukʼ skʼoplal li Artemis yuʼun j-efesoetike!». 35  Vaʼun xi laj yal li bankilal j-abtel ta jteklum kʼalal tsʼiji xaʼox yuʼun li epal krixchanoetike: «Viniketik ta Efeso, ¿buchʼu van krixchanoal ta melel ti mu snaʼ ti jaʼ chchabibe stemplo Artemis li lum Efesoe xchiʼuk ti jaʼ chchabi li lokʼol pʼaj talel ta vinajele? 36  Ta skoj ti jaʼ melel li kʼusitik taje chʼan chianik noʼox xchiʼuk mu me ta aniluk noʼox li kʼusi chapasike. 37  Yuʼun maʼuk j-elekʼetik ta templo li viniketik laj avikʼik talele xchiʼuk muʼyuk bu chchopol kʼoptaik li meʼ dios kuʼuntike. 38  Jech oxal chaʼa, mi yuʼun chal Demetrio xchiʼuk j-abteletik ti oy buchʼu oy smule, oy onoʼox skʼakʼalil ti chchapanvan li nail chapanobbailetike xchiʼuk oy ajvaliletik;* akʼo te yalbe sba li smulik ta jujuntale. 39  Pe mi yuʼun oy to kʼusi yan chakʼan chachapanike, jaʼ to te chichʼ nopel kʼalal oy mukʼta tsobajel jech kʼuchaʼal chal li mantale. 40  Yuʼun ta melel, xiʼel sba ti xkichʼtik pakʼtael ta toybail ta stojolal ajvalil ta skoj li kʼusi kʼot ta pasel avie, yuʼun muʼyuk srasonal kuʼuntik sventa ta jpak jkʼoplaltik ta skoj ti muʼyuk smelolal kʼu yelan xvochlajet likel li krixchanoetike». 41  Kʼalal laj xaʼox yal li kʼusitik taje, la stak batel li buchʼutik te tsobolike.

Tsʼibetik ta yok vun

Li be taje jaʼ skʼoplal li xkuxlejal yajtsʼaklomtak Kristoe xchiʼuk li chanubtaseletike.
O: «smandil».
Jaʼ li ajvaliletik ta yosilal Romae.