Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Echos 14:1-28

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Epaj jchʼunolajeletik xchiʼuk epaj kontrainel ta Ikonio (1-7)

  • Pʼisatik ta diosetik li ta Listrae (8-18)

  • Muʼyuk cham ta ton li Pabloe (19, 20)

  • Stsatsubtasbel yoʼonton li tsobobbailetike (21-23)

  • Sutik ta Antiokia ta Siria (24-28)

14  Vaʼun, koʼol ochik ta nail tsobobbail yuʼun judaetik ta Ikonio, pe ta skoj ti solel lek kʼopojike pasik ta jchʼunolajel epal krixchanoetik ti jaʼik judaetik xchiʼuk jgresiaetike.  Pe li judaetik ti muʼyuk pasik ta jchʼunolajele lik sokbeik sjol li jyanlumetik sventa tskontrainik li ermanoetike, jech oxal chopol kʼusitik lik snop yuʼunik.  Jaʼ yuʼun tsots yoʼontonik jal tajek kʼopojik ta skoj ti akʼbil yabtelik yuʼun Jeovae, ti jaʼ chalbe skʼoplal stuk li yaʼyejal slekil yutsil yoʼontone, akʼbatik xtok ti akʼo spasik senyailtak xchiʼuk kʼusitik labalik sbae.  Akʼo mi jech, lik xchʼak sbaik li epal krixchanoetik ta jteklume; jlome laj yakʼ sbaik ta stojolal judaetik, pe li jlome laj yakʼ sbaik ta stojolal jtakboletik.  Kʼalal li jyanlumetik, li judaetik xchiʼuk li ajvalil yuʼunik oy ta yoʼontonik tskʼan chilbajinik xchiʼuk chakʼbeik tone,  albatik li kʼusi tskʼan tspasbatike, vaʼun jatavik batel ta jteklum Likaonia, Listra, Derbe xchiʼuk ta yan jteklumetik ta sjoylejaltak.  Te laj yalik-o batel li lekil aʼyejetike.  Vaʼun li ta Listrae te chotol jun vinik ti mu xtun yoktake. Yuʼun koxo onoʼox vokʼem* xchiʼuk mu jsetʼuk bu xanavem-o.  Li vinik taje yakal chaʼi li kʼusi chal Pabloe. Vaʼun kʼalal te skʼelojbe lek sat vinik li Pabloe xchiʼuk ti laj yil ti oy xchʼunel yoʼonton sventa xpoxtaje, 10  xi tsots laj yale: «Likan, vaʼlan». Vaʼun xpʼitluj to likel, lik xanavuk li vinike. 11  Kʼalal laj yilik kʼusi la spas Pablo li epal krixchanoetike, xi lik kʼopojikuk ta likaonia kʼope: «¡Pasik kʼuchaʼal krixchanoetik li diosetike, yalik talel ta jtojolaltik!». 12  Vaʼun Seus* lik yalbeik li Bernabee, yan li Pabloe Ermes,* ta skoj ti jaʼ baʼyel chkʼopoje. 13  Pe li pale yuʼun Seuse, ti te oy ta yochebal jteklum li stemploe, laj yikʼ talel tot vakaxetik xchiʼuk laj yichʼ talel xotbil nichimetik ta stiʼ li jteklume, yuʼun tskʼan chakʼbe milbil matanaletik xchiʼuk li epal krixchanoetike. 14  Kʼalal laj yaʼiik li jtakbol Bernabe xchiʼuk Pablo li kʼusitik tskʼan tspasike, lik sliʼ ta jatel li skʼuʼ spokʼike, vaʼun batik ti bu oy li epal krixchanoetike, xi avanike: 15  «Viniketik, ¿kʼu yuʼun ti jech chapasike? Li voʼonkutike krixchanounkutik noʼox ek ti chkil jvokolkutik jech kʼuchaʼal voʼoxuke. Yuʼun tal jcholkutik lekil aʼyejetik ta atojolalik sventa xaviktaik li kʼusitik muʼyuk sbalil yoʼ xasutik tal ta stojolal li kuxul Diose, ti jaʼ li buchʼu la spas li vinajele, li balumile, li nabe xchiʼuk skotol li kʼusitik oy tee. 16  Li ta voʼnee laj yakʼ akʼo stam batel sbeik li jujun lume, 17  akʼo mi jech, akʼbat onoʼox yilik li kʼusitik lek spasoje, yuʼun akʼbatik talel voʼ ta vinajel xchiʼuk lek laj yakʼ sat li kʼusitik tstsʼunike, akʼbat lek sveʼelik xchiʼuk xkuxet tajek yoʼontonik».* 18  Akʼo mi jech laj yalik li kʼusitik taje, vokol pajtsaj yuʼunik li epal krixchanoetik ti akʼo mu xmilbatik li matanaletike. 19  Pe te kʼot judaetik ti likemik tal ta Antiokia xchiʼuk ta Ikonioe, lik sloʼlabeik sjol li epal krixchanoetike, vaʼun lik yakʼbeik ton li Pabloe xchiʼuk la xjochik lokʼel li ta jteklume, yuʼun la snopik ti chamem xae. 20  Kʼalal la sjoyiik Pablo li jchankʼopetike, vaʼi xchiʼuk och li ta jteklume. Vaʼun li ta yokʼomale bat ta Derbe xchiʼuk li Bernabee. 21  Kʼalal laj xaʼox yalik li lekil aʼyejetik li ta jteklum taje xchiʼuk kʼalal laj xaʼox spasik ta jchʼunolajel epal krixchanoetike, sutik batel ta Listra, ta Ikonio xchiʼuk ta Antiokia. 22  Te la stsatsubtasbeik yoʼonton li jchankʼopetike, la spatbeik yoʼonton ti akʼo oyuk-o xchʼunel yoʼontonike, xi laj yalike: «Ta onoʼox xkil ep tsots jvokoltik sventa chij-ochutik li ta Ajvalilal yuʼun Diose». 23  Jech xtok la svaʼanik moletik li ta jujun tsobobbaile. La spasik orasion xchiʼuk ayuno,* vaʼun laj yakʼbeik ta yok skʼob Jeova li moletik taje, yuʼun laj xa xchʼunik Dios. 24  Vaʼun echʼik batel ta Pisidia, jech xtok ochik batel ta Panfilia, 25  kʼalal laj xaʼox yalik skʼop Dios li ta Pergae, yalik batel ta Atalia. 26  Vaʼun ochik batel ta varko sventa chbatik ta Antiokia, jaʼ te ti bu laj yichʼik li slekil yutsil yoʼonton Dios ta sventa li abtelal ti laj xa yuʼunike. 27  Kʼalal kʼotik xaʼoxe xchiʼuk kʼalal laj xaʼox stsobik li tsobobbaile, laj yalik li kʼusitik ep la spas Dios ta stojolalike xchiʼuk ti laj xa sjam Dios li tiʼ na sventa xchʼunel oʼontonal ta sventa li jyanlumetike. 28  Vaʼun te komik kʼuk sjalil xchiʼuk li jchankʼopetike.

Tsʼibetik ta yok vun

O: «ayanem».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «echʼem pʼijub yoʼnik»; «nichimaj noʼox yoʼontonik».
O: «laj yiktaik veʼel»; «laj yiktaik ixim»; «laj yikta yotik»; «la xtuchʼ xchʼutik». Kʼelo glosario.