Apokalipsis 6:1-17

 • Tstʼolbe li baʼyel svakibal spakʼobiltak balbalvun li Chʼiom Chije (1-17)

  • Kuch batel yuʼun li buchʼu te kajal ta sakil kaʼe (1, 2)

  • Chchʼayes jun oʼontonal li buchʼu te kajal batel ta kaʼ ti xkoʼolaj skoloral kʼuchaʼal kʼokʼe (3, 4)

  • Chakʼ oyuk viʼnal li buchʼu te kajal ta ikʼal kaʼe (5, 6)

  • Lajelal sbi li buchʼu te kajal batel ta sakvayan kaʼe (7, 8)

  • Ta yolon skajleb matanal laj yichʼik milel (9-11)

  • Tsatsal nikel (12-17)

6  Laj kil kʼalal la stʼolbe jun li ta svukubal spakʼtak balbalvun li Chʼiom Chije, jech xtok laj kaʼi xi tsots yechʼomal ye chal kʼuchaʼal chauk jun li ta xchanibal kuxlejale: «¡Laʼ!».  Laj kil, vaʼun, ¡kʼelo avilik!, oy jkot sakil kaʼ; stsakoj jun arko li buchʼu te kajal batele; laj yichʼ akʼbel skorona, vaʼun kuch batel yuʼun sventa tstsutses* li paskʼop yuʼune.  Kʼalal la stʼolbe li xchibal spakʼe laj kaʼi xi chal li xchibal kuxlejale: «¡Laʼ!».  Lokʼ talel jkot kaʼ xtok ti xkoʼolaj skoloral kʼuchaʼal kʼokʼe; akʼbat akʼo xchʼayes jun oʼontonal ta balumil li buchʼu te kajal batele sventa smil sbaik ta jujuntal; jech xtok laj yichʼ akʼbel jun mukʼta espada.  Kʼalal la stʼolbe li yoxibal spakʼe laj kaʼi xi chal li yoxibal kuxlejale: «¡Laʼ!». Laj kil, vaʼun, ¡kʼelo avilik!, oy jkot ikʼal kaʼ; stsakoj kilo ta skʼob li buchʼu te kajal batele.  Jech xtok laj kaʼi oy kʼusi te chnik* ti xkoʼolaj kʼuchaʼal yechʼomal eal li ta oʼlol bu oy li chanib kuxlejaletik ti xi chale: «Jun denario* stojol li jun litro trigoe xchiʼuk jun denario stojol li oxib litro sevadae; jech xtok mu me xavixtolan li yaseiteal oliva xchiʼuk li vinoe».  Kʼalal la stʼolbe li xchanibal spakʼe laj kaʼi xi chal li xchanibal kuxlejale: «¡Laʼ!».  Laj kil, vaʼun, ¡kʼelo avilik!, oy jkot sakvayan kaʼ; Lajelal sbi li buchʼu te kajal batele. Jech xtok te nopol tijil talel ta spat li Mukinale.* Akʼbat sventainik jun kuarto ta skotol krixchanoetik ta balumil sventa tsmil ta natil espada, tsmil ta viʼnal, tsmil ta vokolil xchiʼuk tsmil ta stojolal jtiʼaval chonbolometik ta balumil.  Kʼalal la stʼolbe li svoʼobal spakʼe laj kilbe ta yolon skajleb matanal* xchʼichʼel li buchʼutik laj yichʼik milel ta skoj li skʼop Diose xchiʼuk ta skoj ti oy kʼusi la xcholbeik batel skʼoplale. 10  Xi tsots chalike: «Kajval, Mukʼul Jpasmantal, ti chʼulot xchiʼuk ti melelote, ¿bakʼin to van chachapanvan xchiʼuk ti chapakbe skʼoplal li jchʼichʼelkutik ta stojolal li buchʼutik nakalik ta sba balumile?». 11  Laj yichʼik akʼbel natil sakil kʼuʼil ta jujuntal; jech xtok laj yichʼik albel ti akʼo to xkuxik kʼuk sjalile, jaʼ to mi tsʼaki ti kʼu yepal li xchiʼiltakik ta mosoile xchiʼuk li yermanotakik ti poʼot xa xichʼik milel jech kʼuchaʼal laj yichʼik milel li stukike. 12  Jech xtok laj kil kʼalal la stʼolbe li svakibal spakʼe, vaʼun tal tsatsal nikel; ikʼub Kʼakʼal jech kʼuchaʼal chʼixal kʼuʼil* ti pasbil ta tsotse, jech xtok pas kʼuchaʼal chʼichʼ spʼejel li Ue, 13  jech xtok pʼaj yalel ta balumil li kʼanaletik ta vinajel jech kʼuchaʼal chichʼ lilinel ta tsatsal ikʼ li teʼel igoe, vaʼun chpʼaj yalel li igo ti muʼyuk to bu tokʼone. 14  Jech xtok la sbal sba batel kʼuchaʼal jlik balbalvun li vinajele, vaʼun sakchʼay batel, laj yichʼ lokʼesel ta yavil skotol li vits xtoke xchiʼuk skotol li lum joyol ta nabe. 15  Li ajvaliletik ta balumile, li buchʼutik tsots yabtelike, li komandanteetik yuʼun soltaroetike, li jkʼulejetike, li buchʼutik tsotsike, skotol li mosoiletike xchiʼuk skotol li kolem krixchanoetike la snakʼ sbaik ta chʼentikaltik xchiʼuk la snakʼ sbaik ta tonetik li ta vitstike. 16  Xi chalilanbeik li vitstike xchiʼuk li tonetike: «Loman tal ta jbakutik xchiʼuk nakʼunkutik ta sat li Buchʼu te chotol ta chotlebal sventa ajvalilale xchiʼuk li ta skʼakʼal yoʼonton Chʼiom Chije, 17  yuʼun kʼot xa smukʼta kʼakʼalil li skʼakʼal yoʼontonike, jech oxal chaʼa ¿buchʼu xa noʼox xuʼ yuʼun ti te vaʼal chkome?».

Tsʼibetik ta yok vun

O: «tslajes».
O: «chbakʼ».
Kʼelo glosario.
O: «Ades». Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.