Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

1 Pedro 2:1-25

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Oyuk me ta avoʼontonik skʼanel li skʼop Diose (1-3)

  • Kʼotemoxuk ta kuxul ton xchiʼuk jaʼoxuk jpʼej na ti chichʼ vaʼanel ta chʼul espiritue (4-10)

  • Kuxulik kʼuchaʼal yan krixchanoetik ta balumil (11, 12)

  • Akʼo yakʼ sbaik lek ta ventainel (13-25)

    • Li Kristoe laj yakʼ kiltik kʼusi skʼan jpastik (21)

2  Jech oxal iktaik skotol li achoplejalike, ti chaloʼlavanike, ti chamakik satile, ti xpichʼet avoʼontonike xchiʼuk skotol li kʼusi chopol chavalik ta mukule.  Jech kʼuchaʼal jvokʼel* olole, oyuk me mas ta avoʼontonik skʼanel li yaʼlel chuʼil ti muʼyuk kapbil ti te oy ta skʼop Diose, sventa jech xachʼiik yoʼ xata akolelik,  yuʼun apasojik preva ti toj lek yoʼonton li Kajvaltike.  Yoʼ to chakʼotik ta stojolal li kuxul ton ti la spʼajik li krixchanoetike, pe ti tʼujbil xchiʼuk ti jun yutsil chil Diose,  voʼoxuk ti kʼotemoxuk ta kuxul tone jaʼoxuk jpʼej na ti chichʼ vaʼanel ta chʼul espiritu sventa xakʼotik ta chʼul paleal* sventa xavakʼik milbil matanaletik* ta mantal ti chchʼam Dios ta stojolal Jesukristoe.  Yuʼun xi chal li ta tsʼibe:* «¡Kʼelo avilik!, ta xkakʼ ta Sion* jpʼej tʼujbil ton, jpʼej kʼupil sba ton ta chikin na* sventa snakleb, vaʼun muʼyuk me bu jecheʼ chakʼ sba ta loʼlael* li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale».  Ta skoj ti jchʼunolajeloxuke jun yutsil chavilik; yan li buchʼutik maʼuk jchʼunolajeletike: «Li ton ti la spʼajik li jvaʼanej naetike, jaʼ li chikin na ti mas tsots skʼoplal kʼoteme»,  jech xtok jaʼ «li ton ti tsmak okile xchiʼuk li ton ti chjipvan ta lume». Tsmak-o yokik ta skoj ti mu xchʼunik li skʼop Diose. Jaʼ jech smalaoj chlajik.  Yan li voʼoxuke jaʼoxuk «jun tʼujbil nitilulal,* paleoxuk ti chatunik kʼuchaʼal ajvaliletike, jaʼoxuk jun chʼul lum, jaʼoxuk jun jteklum ti jaʼ yuʼun Dios chakʼotike, sventa xavalik batel ta buyuk noʼox li slekil talelaltak» li buchʼu laj yikʼoxuk lokʼel ta ikʼal osil sventa xikʼoxuk batel li ta sakilal osil yuʼun ti toj labal sbae. 10  Yuʼun maʼukoxuk toʼox steklumal Dios li ta voʼnee, yan li avie steklumaloxuk xa Dios; muʼyuk toʼox xkʼuxul oʼontonal ta atojolalik li ta voʼnee, yan li avie laj xa ataik xkʼuxul oʼontonal. 11  Voʼoxuk ti jkʼanojoxuke, ta jtijboxuk avoʼontonik kʼuchaʼal yan krixchanoetik xchiʼuk kʼuchaʼal j-echʼelbeoxuk ti akʼo jechuk-o xatsʼik abaik ta spasel li kʼusi tskʼan abekʼtalik ti tspas kʼop achiʼukike. 12  Jechuk-o me lek tajek atalelalik ta stojolal jyanlumetik sventa xkʼotik ta testigo ti lek tajek avabtelik kʼalal chchopol kʼopojik ta atojolalike, vaʼun tstoybeik skʼoplal Dios kʼalal tsta yorail chtal kʼelvanuke. 13  Ta skoj Kajvaltik akʼo abaik ta ventainel ta stojolal li buchʼutik oy yabtelik ti vaʼanbilik yuʼun krixchanoetike, jech kʼuchaʼal jun bankilal ajvalil ti tsots yabtele, 14  o jaʼ li itsʼinal ajvaliletik ti takbilik yuʼun li bankilal ajvalil sventa xakʼbeik kastigo li jpaschoplejaletike xchiʼuk sventa skʼupil kʼoptaik li buchʼutik lek kʼusi tspasike. 15  Yuʼun jaʼ li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose, kʼalal chichʼ pasel li kʼusi leke, jaʼ ti akʼo tsʼijiikuk yuʼunik li buchʼutik mu snaʼik rason ti bol kʼusi chalike. 16  Kolem krixchanouk me xavaʼi abaik, pe maʼukuk me sventa xapoj-o abaik ti xuʼ xa xapasik li kʼusi chopole, moʼoj, jaʼ lek tunanik ta smoso Dios. 17  Ichʼik me ta mukʼ buchʼuuk noʼox krixchanoal, kʼanik me skotol li avermanotakik ta chʼunolajele, xiʼanik me yuʼun li Diose xchiʼuk ichʼik me ta mukʼ li ajvalile. 18  Ta xiʼeluk me lek akʼo yakʼ sbaik ta ventainel ta stojolal yajvalik li j-abteletike, maʼuk noʼox jech akʼo spasbeik li buchʼutik lek yoʼontonike xchiʼuk li buchʼutik snaʼik rasone, moʼoj, akʼo jech spasbeik xtok li buchʼutik tsots ta pasbel ta jun yoʼontonike. 19  Yuʼun lek ta kʼelel li buchʼu chkuch yuʼun vokolil xchiʼuk li buchʼu ta jech noʼox chil svokol ta skoj li sjol yoʼonton ta stojolal Diose. 20  ¿Mi oy van sbalil kʼalal chkuch avuʼunik majel ta skoj ti la asaʼ amulike? Pe lek chil Dios mi kuch avuʼunik vokolil ta skoj ti chapasik li kʼusi leke. 21  Jech onoʼox ta melel, latakatik ta ikʼel sventa chavil avokolik, yuʼun laj onoʼox yil svokol ta akojik ek li Kristoe, laj yakʼ avilik kʼusi skʼan pasel sventa xatsʼaklibeik batel lek tajek li yav yoke. 22  Muʼyuk bu la saʼ smul li stuke, mi jaʼuk bu loʼlavan ta skʼopojel. 23  Kʼalal yakal chchopol kʼopojik ta stojolale muʼyuk bu lik chopol kʼoptavanuk ek. Muʼyuk bu sibtasvan ta spakel skʼoplal kʼalal yakal chil svokole, moʼoj, laj yakʼ sba ta ventainel ta stojolal li Buchʼu tukʼ snaʼ xchapanvane. 24  Ta sbekʼtal stuk la xkuch batel jmultik ta jtel teʼ* sventa xlaj skʼoplal li jmultike xchiʼuk ti jaʼuk jpastik li kʼusi tukʼe.* Jech xtok, «laj avichʼik poxtael ta skoj syayijemal». 25  Yuʼun chʼayemoxuk toʼox ta be kʼuchaʼal chijetik, pe li avie lasutik xa talel ta stojolal li jchabichij xchiʼuk ti jaʼ jkʼelvanej* avuʼunike.

Tsʼibetik ta yok vun

O: «j-ayanel».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «muʼyuk me bu jecheʼ chakʼ sba ta kʼexlal».
O: «momnichʼonil»; «tsʼunbalil»; «tsʼakalulil».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.