1 Korintios 8:1-13

  • Veʼlil ti akʼbil ta smoton santoetike (1-13)

    • Jun noʼox Dios oy kuʼuntik (5, 6)

8  Jech xtok, ta sventa li veʼlil akʼbil ta smoton santoetike: xkojtikinbetik smelolal jkotoltik. Li yojtikinobile xuʼ xijtoyet xa chkaʼi jbatik yuʼun, yan li kʼanelale jaʼ tstsatsubtasvan.  Mi oy buchʼu tsnop ti oy kʼusi snaʼe, mu to me snaʼ jech kʼuchaʼal skʼan snaʼe.  Pe mi oy buchʼu skʼanoj li Diose ojtikinbil me yuʼun li Diose.  Pe ta sventa li slajesel veʼlil akʼbil ta smoton santoetike, jnaʼojtik ti muʼyuk sbalil ta balumil li santoetike xchiʼuk ti kʼajomal noʼox oy jun li Diose.  Akʼo mi oy buchʼutik ti diosetik chichʼik albel ta alele, mi ta vinajel o mi ta sba balumil, jech kʼuchaʼal ep diosetik xchiʼuk ajvaliletik ta alele,  ta melel, jun noʼox Dios oy kuʼuntik, jaʼ li Totile, jaʼ li buchʼu yakʼoj skotol li kʼusitik oye xchiʼuk kuxulutik sventa yuʼunutik; jun noʼox Kajvaltik oy xtok, jaʼ li Jesukristoe, jaʼ ta sventa ti meltsaj skotol li kʼusitik oye xchiʼuk jaʼ ta sventa ti oyutike.  Pe mu skotoluk xojtikinik taje. Ta skoj ti chichʼik toʼox ta mukʼ santoe, oy junantik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal akʼbil ta smoton santo chaʼiik li kʼusi tslajesike, vaʼun ta skoj ti kʼune ikʼ chkom li sjol yoʼontone.  Pe muʼyuk bu tsnopajesutik mas ta stojolal Dios li kʼusi ta jlajestike; mi muʼyuk ta jlajestike, muʼyuk kʼusi skʼan kuʼuntik, mi ta jlajestik xtoke, muʼyuk kʼusi ta jtatik-o.  Pe kʼelo-o me abaik lek ti mu me smak-o yok avuʼunik li buchʼutik kʼun ta sventa ti oy aderechoik ta stʼujele. 10  Yuʼun mi laj yilot ti te yakal chaveʼ ta stemploal santoetik li buchʼu oy lek yojtikinobil yuʼune, ¿mi mu van bu chasokesbe sjol yoʼonton li buchʼu kʼun ti lek xa van chaʼi tslajes ek li veʼlil akʼbil ta smoton santoetike? 11  Jaʼ yuʼun ta skoj ti oy yojtikinobil avuʼune, ta sok li jun krixchano ti kʼune, jaʼ li avermano ti cham Kristo ta stojolale. 12  Kʼalal jech chasaʼ amulik ta stojolal li avermanotakike xchiʼuk ti chayayijesbeik li sjol yoʼontonik ti kʼune, yakal chasaʼ amulik ta stojolal li Kristoe. 13  Jech oxal chaʼa, mi chmak-o yok kermano li kʼusi ta jlajese, mu xa bu ta jtiʼo bekʼet sventa mu xmak yok li kermanoe.

Tsʼibetik ta yok vun