Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

1 Korintios 1:1-31

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Kʼopoj batel (1-3)

  • Li Pabloe tstojbe ta vokol Dios ta sventa li jkorintoetike (4-9)

  • Tojobtasel sventa muʼyukuk chʼakbail (10-17)

  • Jaʼ kʼotem ta sjuʼel xchiʼuk ta spʼijil Dios li Kristoe (18-25)

  • Mukʼuk jkʼoplaltik ta stojolal Jeova (26-31)

1  Voʼon Pabloun ti takbilun ta ikʼel sventa jtakbol* ta stojolal Kristo* Jesus ti jech tskʼan yoʼonton Diose. Voʼon xchiʼuk li kermanotik Sostenese,  ta sventa li stsobobbail* Dios ti te oy ta Korintoe, voʼoxuk ti chʼultajesbiloxuk kʼuchaʼal yajtsʼaklom Kristo* Jesuse, ti takbiloxuk ta ikʼel sventa chʼul lakʼotike xchiʼuk li buchʼutik jmoj oyik ta buyuk noʼox ti tskʼanbeik vokol Kajvaltik Jesukristoe, ti jaʼ Kajvaltik yuʼunike xchiʼuk ti jaʼ Kajvaltik eke:  Oyuk slekil yutsil oʼontonal* xchiʼuk jun oʼontonal ta atojolalik ti jaʼ chakʼ li Jtotik Dios xchiʼuk li Kajvaltik Jesukristoe.  Skotol ora ta jtojbe ta vokol Dios ta sventa li slekil yutsil yoʼonton Dios ti la-akʼbatik ta stojolal li Kristo Jesuse;  yuʼun jaʼ ta stojolal ti laj avichʼik skotol li kʼulejale, ti xatojobik lek ta kʼopojele xchiʼuk ti oy lek yojtikinobil avuʼunike,  jech kʼuchaʼal ti lek staoj-o yav ta atojolalik li kʼusi laj yichʼ albel skʼoplal ta sventa li Kristoe,  jaʼ yuʼun, yoʼ to chamalaik ta sjunul avoʼontonik ti chichʼ akʼel ta ilel li Kajvaltik Jesukristoe, muʼyuk xa junuk matanal ti skʼan to avuʼunike.  Jaʼ tskoltaoxuk xtok sventa tukʼ oyoxuk kʼalal to ta slajeb sventa mu xavichʼ tikʼbel jtosuk amulik li ta skʼakʼalil Kajvaltik Jesukristoe.  Tukʼ li Diose, ti jaʼ la stakoxuk ta ikʼel sventa xachiʼinbeik* li Xnichʼon ti jaʼ Jesukristo ti jaʼ li Kajvaltike. 10  Ermanoetik, ta sbi Kajvaltik Jesukristo ta jtojobtasoxuk, ti jmojuk kʼusi chaval akotolike, ti mu me xachʼak abaike, ti lekuk jmoj li anopbenike xchiʼuk ti jmojuk kʼu yelan chanopike. 11  Kuni ermanotak, yuʼun laj yalbeikun junantik li buchʼutik te oyik ta sna Kloe ti mu jmojuk li kʼusitik chanopike. 12  Li kʼusi ta jkʼan chkalboxuke jaʼ liʼe, yuʼun xi chavalik ta jujuntale: «Voʼone oyun ta stojolal Pablo». «Pe li voʼone ta stojolal Apolos.» «Yan li voʼone ta stojolal Sefas.»* «Jaʼuk li voʼone ta stojolal Kristo.» 13  ¿Mi chʼakulanbil li Kristoe? Muʼyuk bu laj yichʼ milel ta jtel teʼ* ta atojolalik li Pabloe, ¿mi mu jechuk? ¿O mi yuʼun laj avichʼik voʼ ta sbi li Pabloe? 14  Ta jtojbe ta vokol Dios ti mu junuk buchʼu laj kakʼbe yichʼ voʼ avuʼunike, kʼajomal noʼox Krispo xchiʼuk Gayo, 15  sventa mu junuk buchʼu xal avuʼunik ti laj avichʼik voʼ ta jbie. 16  Xchiʼuk laj kakʼbe yichʼ voʼ xtok li buchʼutik te oy ta sna Estefanase. Pe mu jnaʼ mi oy buchʼu yan laj kakʼbe yichʼ voʼ. 17  Yuʼun muʼyuk bu la stakun talel Kristo sventa xkakʼ ichʼvoʼ, yuʼun la stakun talel sventa ta jchol batel li lekil aʼyejetike,* maʼuk ti yuʼun lek pʼij ti jkʼopojele, ti jechuke muʼyuk sbalil kʼot li jtel teʼ sventa vokolil* ti bu laj yichʼ jokʼanel li Kristoe. 18  Li buchʼutik chlajik batele, mu kʼusi bal-o laj yaʼiik kʼalal chichʼ albel skʼoplal li jtel teʼ sventa vokolile, pe li voʼotik ti yakal chijkole, sjuʼel Dios laj kaʼitik. 19  Yuʼun xi tsʼibabile: «Chkakʼ lajuk spʼijil li buchʼu pʼijike, xchiʼuk ta jpʼajbe kʼusi tsnop li buchʼutik xtojob snopele». 20  ¿Bu oy li pʼijil krixchanoe? ¿Bu oy li jchanubtasvanej ta Mantale?* ¿Bu oy li jsaʼkʼop ta sventa skotol li kʼusitik oy ta balumile?* ¿Mi mu chʼabaluk xa sbalil kʼot yuʼun Dios li spʼijil balumile? 21  Ta skoj spʼijil li Diose, li krixchanoetike muʼyuk bu laj yojtikinik Dios ta spʼijil noʼox stukik, lek laj yaʼi Dios ti la skolta li buchʼutik oy xchʼunel yoʼontonike, la skolta ta skoj li kʼusi muʼyuk sbalil laj yaʼiik li kʼusi laj yichʼ cholbel skʼoplale. 22  Yuʼun li judaetike* tskʼanbeik senyail,* yan li jgresiaetike* tsaʼik pʼijilal; 23  pe li voʼotike ta jcholbetik skʼoplal li Kristo ti cham ta jtel teʼe; li judaetike tsmak-o yokik, pe li jyanlumetike mu kʼusi bal-o chaʼiik; 24  jaʼuk li buchʼutik takbilik ta ikʼele, manchuk mi judaetik o mi jgresiaetik, jaʼ sjuʼel Dios xchiʼuk jaʼ spʼijil Dios laj yaʼiik li Kristoe. 25  Yuʼun li kʼusi muʼyuk sbalil jtosuk ta stojolal Diose jaʼ mas pʼij, jaʼ mu sta li krixchanoetike, jech xtok li kʼusi kʼun jtosuk ta stojolal Diose jaʼ mas tsots, jaʼ mu sta li krixchanoetike. 26  Yuʼun li voʼoxuke ermanoetik ti chavichʼik takel ta ikʼel yuʼune anaʼojik ti muʼyuk ep buchʼu pʼij avuʼunik ta sat li krixchanoetike, muʼyuk ep buchʼu ti oy sjuʼel avuʼunike xchiʼuk muʼyuk ep buchʼu ti ajvalil yutsʼ yalal avuʼunike; 27  yuʼun jaʼ la stʼuj Dios li kʼusitik muʼyuk sbalil chil li balumile, sventa chakʼ ta kʼexlal li buchʼutik pʼijike; jech xtok jaʼ la stʼuj Dios li kʼusitik kʼun chil li balumile, sventa chakʼ ta kʼexlal li kʼusitik tsotse; 28  jaʼ la stʼuj Dios li kʼusitik muʼyuk tsots skʼoplal ta stojolal krixchanoetike, li kʼusitik pʼajbile, li kʼusitik muʼyuk sbalil chil li krixchanoetike, sventa muʼyuk stu chkʼot li kʼusitik tsots skʼoplal chil krixchanoetike, 29  sventa muʼyukuk buchʼu xtoyet xa chaʼi sba ta sat li Diose. 30  Pe jaʼ ta stojolal ti jech jmoj oyoxuk xchiʼuk li Kristo Jesuse, ti tal kʼuchaʼal pʼijilal ta jtojolaltik ti te lik talel ta stojolal Diose, kʼuchaʼal tukʼilal,* chʼultajesel xchiʼuk kolebal ta skoj pojelal;* 31  sventa jech xkʼot ta pasel kʼuchaʼal xi onoʼox tsʼibabile: «Akʼo mukʼuk skʼoplal ta stojolal Jeova* li buchʼu tskʼan mukʼ skʼoplale».

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «sventa teuk akʼoplalik xchiʼuk».
Pedro sbi xtok.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.