Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Vivlia ti oy ta Internete | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

1 Juan 2:1-29

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Li Jesuse jaʼ jun milbil matanal sventa jmultik (1, 2)

  • Xchʼunbel smantaltak Dios (3-11)

    • Achʼ mantal xchiʼuk voʼneal mantal (7, 8)

  • Kʼu yuʼun laj yichʼ tsʼibael mantal (12-14)

  • Mu me xakʼanik li balumile (15-17)

  • Pʼijubtasel ta skoj yajkontra Kristo (18-29)

2  Kuni nichʼnab, jaʼ sventa mu xasaʼ jtosuk amulik ti jech ta jtsʼibaboxuk tale. Pe oy jun jkoltavanej* kuʼuntik ti te oy xchiʼuk Totil mi oy la asaʼ jtosuk amulike, jaʼ li Jesukristo ti jaʼ tukʼil vinike.  Li stuke jaʼ milbil matanal* sventa jmultik yoʼ lek xkil jbatik xchiʼuk li Diose, pe maʼuk noʼox sventa voʼotik, moʼoj, yuʼun jaʼ sventa skotol li krixchanoetike.  Mi jech ta jchʼunbetik-o li smantaltake jaʼ jech chvinaj ti xkojtikintik xae.  Li buchʼu xi chale: «Xkojtikin xa maʼ li voʼone», pe jutkʼop* me mi muʼyuk bu chchʼunbe li smantaltake xchiʼuk muʼyuk me te oy ta stojolal li kʼusi melele.  Pe buchʼuuk noʼox ti chchʼunbe li smantaltake, tukʼibem xa li kʼanelal yuʼun ta stojolal Diose. Jaʼ jech ta jnaʼtik ti jmoj oyutik xchiʼuke.  Li buchʼu chal ti jmoj oy xchiʼuke persa skʼan jechuk-o chanav jech kʼuchaʼal xanav li stuke.  Voʼoxuk ti jkʼanojoxuke, mu achʼ mantaluk ti kʼusi ta jtsʼibaboxuke, moʼoj, jaʼ voʼneal mantal ti oy xa onoʼox avuʼunik ta slikebale. Li voʼne mantal taje jaʼ li kʼop ti laj xa onoʼox avaʼiike.  Pe ta jtsʼibaboxuk jun achʼ mantal ti jaʼ melel ta stojolale xchiʼuk ti jaʼ melel ta atojolalik eke, yuʼun yakal xa chjelav li ikʼal osile xchiʼuk yakal xa chojobaj talel li melel sakil osile.  Li buchʼu chal ti oy ta sakil osile, oy-o ta ikʼal osil mi spʼajoj li yermanoe. 10  Te oy-o ta sakil osil li buchʼu skʼanoj yermanoe xchiʼuk muʼyuk kʼusi tsmak-o yok. 11  Pe te oy ta ikʼal osil li buchʼu spʼajoj yermanoe xchiʼuk te chanav ta ikʼal osil, jech xtok mu snaʼ bu chbat, yuʼun jaʼ makbil-o sat yuʼun li ikʼal osile. 12  Ta jtsʼibaboxuk kuni nichʼnab, yuʼun laj xa avichʼ chʼaybel amulik ta skoj li sbie. 13  Ta jtsʼibaboxuk totiletik, yuʼun laj xa avojtikinik li buchʼu te onoʼox oy ta slikebale. Ta jtsʼibaboxuk keremetik, yuʼun laj xa atsalik li buchʼu toj chopole.* Ta jtsʼibaboxuk uni ololetik, yuʼun laj xa avojtikinik li Totile. 14  Ta jtsʼibaboxuk totiletik, yuʼun laj xa avojtikinik li buchʼu te onoʼox oy ta slikebale. Ta jtsʼibaboxuk keremetik, yuʼun tsotsoxuk xchiʼuk te oy ta atojolalik li skʼop Diose xchiʼuk laj xa atsalik li buchʼu toj chopole. 15  Mu me xakʼanik li balumile mi jaʼuk li kʼusitik oy ta balumile. Muʼyuk kʼanbil yuʼun Totil li buchʼu tskʼan balumile; 16  yuʼun skotol li kʼusitik oy ta balumile —li kʼusi tskʼan jbekʼtaltike, li kʼusi tskʼan jsatike xchiʼuk ti xijtoyet xa chkakʼtik ta ilel ta jkuxlejaltik li kʼusitik oy kuʼuntike— maʼuk te likem talel ta stojolal Totil, moʼoj, te likem talel ta stojolal balumil. 17  Jech xtok, ta xjelav li balumile xchiʼuk li kʼusi tskʼan yoʼontone, pe te chkom-o sbatel osil li buchʼu tspas kʼusi tskʼan yoʼonton Diose. 18  Uni ololetik, slajebal xa ora, jech kʼuchaʼal avaʼiojbeik onoʼox skʼoplal ti chtal li yajkontra Kristoe,* ep xa lokʼem talel yajkontra Kristo li avie; taje jaʼ chakʼ jnaʼtik ti slajebal xa orae. 19  Te lokʼik ta jtojolaltik li stukike, pe mu xkoʼolajik jech kʼuchaʼal li voʼotike; ti yuʼunuk xkoʼolajik jech kʼuchaʼal voʼotike te komik-o xchiʼuk voʼotik ti jechuke. Pe bu chata, lokʼik batel sventa chichʼ akʼel ta ilel ti mu xkoʼolajik jech kʼuchaʼal voʼotike. 20  Li voʼoxuke tʼujbiloxuk* yuʼun li buchʼu chʼule* xchiʼuk xanabeik skʼoplal akotolik. 21  Ti jech ta jtsʼibaboxuke mu yuʼunuk mu xanabeik skʼoplal li kʼusi melele, moʼoj, yuʼun xanabeik skʼoplal, jech xtok mi junuk jutbil kʼop te chlik talel li ta kʼusi melele. 22  ¿Buchʼu li jutkʼope? ¿Mi mu jaʼuk li buchʼu tsmuk ta yoʼonton ti jaʼ Kristo* li Jesuse? Taje jaʼ me li yajkontra Kristoe, jaʼ li buchʼu tsmuk ta yoʼonton li Totil xchiʼuk li Nichʼonile. 23  Muʼyuk lek ch-ilat yuʼun Totil skotol li buchʼu tsmuk ta yoʼonton li Nichʼonile. Pe lek ch-ilat yuʼun Totil li buchʼu jamal chalbe skʼoplal li Nichʼonile. 24  Skʼan me te xkom-o ta atojolalik li kʼusi laj avaʼibeik skʼoplal ta slikebale. Mi te chkom-o ta atojolalik li kʼusi laj avaʼibeik skʼoplal ta slikebale, jech te jmoj oyoxuk-o xchiʼuk li Nichʼonile xchiʼuk jmoj oyoxuk-o xchiʼuk li Totile. 25  Jech xtok jaʼ laj yalbutik stuk ti chakʼbutik li kʼusi liʼe: li kuxlejal sbatel osile. 26  Li kʼusitik ta jtsʼibaboxuke jaʼ ta skoj li buchʼutik tskʼan tsloʼlaoxuke. 27  Ti jech laj avichʼik tʼujele te me chkom-o ta atojolalik xchiʼuk mu xa persauk ti oy buchʼu xchanubtasoxuke; moʼoj, ta sventa ti jech la stʼujoxuke jaʼ jech yakal chchanubtasoxuk ta skotol li kʼusitike, jaʼ melel, maʼuk jutbil kʼop. Te me jmoj xakomik-o xchiʼuk, jech kʼuchaʼal laj avichʼik chanubtasele. 28  Jaʼ yuʼun chaʼa uni nichʼnabiletik teuk-o me jmoj oyanik xchiʼuk, sventa lek jamal chijkʼopoj kʼalal chichʼ akʼel ta ilele, jaʼ altik mi chijatavutik batel ta skoj kʼexlal kʼalal mi liʼ xa oye.* 29  Mi anaʼojik ti tukʼ* li stuke, naʼik me xtok ti te vokʼemoxuk* talel ta stojolal mi jaʼ chapasilanik li kʼusi tukʼe.

Tsʼibetik ta yok vun

O: «jun jkʼopojel».
Kʼelo glosario.
O: «jnopkʼop»; «j-epalkʼop».
O: «Satanas».
«Antikristo» ta griego. Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «ayanemoxuk».