Xchʼunojik. Xi onoʼox laj yal stuk li Jesuse: «Vuʼun cʼotem ta jventa ti bee, ti melele, xchiʼuc ti cuxlejale. Ti xuʼ xacʼotic bu oy ti Jtote, vuʼun ta jventa» (Juan 14:6, Xchʼul Cʼop ti Jtitic Diose, ta skʼop Chamula). Lek jnaʼojkutik ti tal ta Balumil Jesús sventa tal yakʼ ta matanal li stukʼil kuxlejale (Mateo 20:28). Ta skoj ti chame xchiʼuk ti chaʼkuxie xuʼ staik kuxlejal sbatel osil li buchʼutik chakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal li Jesuse (Juan 3:16). Jchʼunojkutik xtok ti jaʼ ch-ajvalilaj ta vinajel li ta Ajvalilal yuʼun Dios li Jesuse ti jutuk xa skʼan xichʼ talel lekilal ta spʼejel Balumile (Apocalipsis 11:15). Akʼo mi jech, li Jesuse xi laj yale: «Yuʼun [li jtote] jaʼ echʼem smucʼul jech chac cʼu chaʼal li vuʼune» (Juan 14:28). Li voʼonkutike jtsakojkutik ta mukʼ li kʼusi laj yal Jesús taje, jaʼ yuʼun muʼyuk jchʼunojkutik ti jaʼ Dios Skotol xuʼ yuʼun li stuke. Jech oxal muʼyuk chkichʼkutik ta mukʼ.