Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Stestigotak Jeova

tsotsil

¿Kʼu yuʼun chcholik mantal ta naetik?

¿Kʼu yuʼun chcholik mantal ta naetik?

Li Jesuse laj yalbe yajtsʼaklomtak ti akʼo «bat [s]pasic ta jchʼunolajel [yu’un] li cristianoetic ta jujun banamile» (Mateo 28:19, 20). Kʼalaluk la stak batel yajtsʼaklomtak sventa xbatik li ta cholmantale, laj yalanbe ti akʼo xbatik ta sna li krixchanoetike (Mateo 10:7, 11-13). Kʼalaluk cham xaʼox li Jesuse, li yajtsʼaklomtak Cristo ta baʼyel sigloe la xcholik-o mantal «ta stojol cristianoetic xchiʼuc ta naetic» (Hechos 5:42; 20:20). Li avi kʼakʼal eke yakal ta jpaskutik li kʼusi la spasik jchʼunolajeletik ta baʼyel sigloe xchiʼuk kakʼojkutik venta ti kʼalal ta jvulaʼankutik ta snaik li krixchanoetike ep sbaliltak chichʼ tael.