Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li JW.ORG skoltaoj epal krixchanoetik

Li JW.ORG skoltaoj epal krixchanoetik

Staojbeik sbalil epal krixchanoetik li kʼusitik yichʼoj talel li jw.org. Jkʼeltik batel ti kʼu yelan tstojik ta vokol junantik krixchanoetik kʼalal tsʼibajik batel li ta smukʼta nail tsʼibajom yuʼun stestigotak Jeova li ta mayo ta 2014.

Sventa ololetik

«Kʼalal tsut tal ta kinder li kuni kereme, chichʼ tal lapisetik, ixtolaletik xchiʼuk nenal satil sventa kʼakʼal ti jaʼ yuʼun xchiʼiltake. Ep ta velta laj kalbekutik ti mu x-elkʼaje, pe muʼyuk bu xchʼunbunkutik. Jun veltae la jyaleskutik li video ta jw.org ti jaʼ sbi Mu xa-elkʼaj. Jaʼ jun mukʼta matanal laj kaʼikutik, yuʼun jaʼ koltaat-o li jkeremkutike. Kʼalal la skʼel li videoe laj yal ti tsutes yaʼi skotol li kʼusitik yichʼoj tale, yuʼun laj xa yaʼibe smelolal ti mu skʼan Dios ti chij elkʼaje. Toj ep la skoltaunkutik li kʼusi yichʼoj talel li jw.org.» (D.N.,África.)

«Li kalab jnichʼnabkutike tskʼupinik syalesel li videoetik ta jw.org ti bu tspas batel dibujoetike, yuʼun jaʼ chkoltaatik sventa xakʼ ta xkuxlejalik li beiltaseletik ta Vivlia ti x-ichʼvanikuk ta mukʼ xchiʼuk ti jamaluk xkʼopojike. Jech xtok oy kʼusitik yan chchanik batel ti jtunel yuʼunik ta xkuxlejalik ta mas tsʼakal sventa lekuk stalelalik xakʼik ta ilel li ta slumalike.» (O. W., las Antillas.)

«Li video ta jw.org ti jaʼ sbi Mu xa-elkʼaj, jaʼ koltaat-o li jkeremkutike.»

Sventa jchan vunetik

«Toj tsots laj kaʼi li chan vune, jaʼ yuʼun ta jkʼan ox chkikta. Pe jun kʼakʼal la jkʼel jun mantal li ta jw.org ti jaʼ sbi ‹¿Debería dejar de estudiar?›. Kʼalal la jkʼele, te laj kak venta ti toj tsots skʼoplal li chan vune. La skoltaun li mantale, yuʼun laj kakʼ venta ti chtun kuʼun ta jkuxlejal li chan vune xchiʼuk tskoltaun sventa jnaʼuk kʼusi sbainel.» (N. F., África.)

«Li mantaletik ti oy ta jw.org ta sventa li kerem tsebetike skoltaojun ti lekuk akʼo jpas jba li ta j-eskuelae. Jech xtok mas xa chkakʼ ta koʼonton li chanvune xchiʼuk mu jechuk noʼox ta jchʼay koʼonton.» (G., África.)

«Li mantaletik ti oy ta jw.org ta sventa li kerem tsebetike skoltaojun ti lekuk akʼo jpas jba li ta j-eskuelae.»

«Jun jchiʼil ta abtel laj yalbun ti chichʼ ilbajinbel stseb li ta s-eskuelae, ti mas ch-utilanat yuʼun jun tsebe. Li stsebe la yikta jayibuk kʼakʼal li s-eskuela ta skoj ti chiʼ tajeke. Laj kalbe ti oy junantik beiltaseletik li ta jw.org ti bu chal ‘La pizarra animada’, laj kalbe ti akʼo skʼelik li video ti jaʼ sbi Cómo defenderte sin dar un solo golpe. Lek laj yaʼi li beiltasel ti kʼuxi akʼo mu xijkap ta anil kʼalal oy kʼusi chkichʼtik pasbele. Ta tsʼakale laj yalbe stseb li kʼusi skʼan spas sventa xkuch batel yuʼun li ilbajinele, vaʼun li tsebe mas xa jun yoʼonton chaʼsut batel li ta s-eskuelae. Ta mas tsʼakale muʼyuk xa bu ilbajinat, yuʼun laj yamigain sbaik xchiʼuk li tsebe.» (V. K., Europa oriental.)

Sventa kerem tsebetik

«Kolavalik ta sventa li mantal ti oy ta jw.org ti jaʼ sbi ‹¿Por qué siento el impulso de cortarme?›. Ep xa jabil ti kakʼoj tal persa ti mu jechuk jpase. Kaloj mi jtuk noʼox ti jech ta jpase, vaʼun laj nop ti muʼyuk buchʼu xaʼibeik smelolal mi laj kalbeik li kʼusi ta jnuptane. Kʼalal la jkil li ta mantaletik li ta jw.org ti oy buchʼutik jech chkʼot ta stojolalik eke la skoltaun tajek. ¡Laj kaʼi ti oy buchʼu xaʼibun smelolale!» (Jun tseb ta Australia.)

«Kʼalal la jkil li ta mantaletik li ta jw.org ti oy buchʼutik jech chkʼot ta stojolalik eke la skoltaun tajek. ¡Laj kaʼi ti oy buchʼu xaʼibun smelolale!»

«Li ta mantaletik ta jw.org ep skoltaojun ta sventa li kʼusitik chkʼot ta stojolalik li kerem tsebetike. Jun li ta mantale la skoltaun ta yaʼibel smelolal li kʼusitik tspasik kʼalal ch-ilbajinvanik li viniketike, jaʼ to te laj kakʼ venta ti kichʼoj ilbajinele xchiʼuk laj xa jnaʼ kʼusi skʼan jpas sventa jchabi jba.» (T. W., las Antillas.)

Sventa totil meʼiletik

«Li jkereme mu snaʼ chʼanxiuk noʼox, ti kʼu yelan stalelale chjelilan ta jujulikel, jaʼ yuʼun mu jta lek ta chiʼinel ta loʼil. Jun veltae li och ta jw.org ti bu chal MATRIMONIOS Y PADRES, te laj ta ep mantaletik ta sventa li kʼusi yakal ta jnuptane. Te la jchan kʼuxi xuʼ jchiʼin lek ta loʼil li jkereme. Jech li stuk eke staoj koltael li ta jw.org. Li avie jamal xa chkʼopoj, yuʼun chalbun xa li kʼusi tsvul-o yoʼontone xchiʼuk li kʼusitik lek chkʼot ta pasel yuʼune.» (C. B., África.)

«Kakʼojkutik venta ti oy onoʼox junuk mantal li ta jw. org li kʼusi yakal tsnuptan kalab jnichʼnabkutike.»

«Li ta jw. org te tstaik koltael li totil meʼiletik sventa kʼupiluk sba ti kʼu yelan chchanubtasik li yalab xnichʼnabike. Jun skʼelobile, li ta jw. org ti bu chal ‹La pizarra animada› oy videoetik ti chal kʼuxi xuʼ jtatik lekil kamigotike, li video taje jaʼ koltaat-o kalab jnichʼnabkutik yoʼ snaʼikuk stʼujel yamigotakik xchiʼuk ti xichʼuk spʼijilike. Kakʼojkutik venta ti oy onoʼox junuk mantal li ta jw. org li kʼusi yakal tsnuptan kalab jnichʼnabkutike. Toj lek tajek li tojobtaseletik tee.» (E. L., Europa.)

Sventa nupultsʼakaletik

«Oy xa ta vakib jabil jnupunelkutik. Jech kʼuchaʼal chakʼik persa li buchʼutik nupunemik xae, kakʼojkutik persa ti nopuk xkaʼikutik ti jelajtik onoʼox li jtalelalkutike, li kʼusi ta jnopkutike xchiʼuk ti kʼu yelan ta jchiʼin jbakutik ta loʼile. Jaʼ yuʼun toj lek laj kil kʼalal la jkʼel jun manta li ta jw. org ti jaʼ sbi ‹Aprenda a escuchar›. Te chalbutik tojobtaseletik ti kʼu yelan skʼan lek jchikintatike. La jkʼel skotol li kʼusi chale, ta tsʼakale laj kakʼ be ek li kajnile. Jchaʼvoʼalkutik yakal chkakʼkutik persa ta yakʼel ta jkuxlejalkutik li tojobtaseletike.» (B. B., las Antillas.)

«Ta melele ep skoltaojun ta jnupunel li kʼusitik yichʼoj li ta jw.org.»

«Oy xa ta jun jabil ti xkojtikin li stestigotak Jeovae xchiʼuk ta jkʼan ta jtoj ta vokol ta sventa li jw. org. Yuʼun ep xa kʼusitik jchanoj, jchanoj xa ti kʼuxi mu xi ilin ta anile, ti jnaʼuk skʼelel lek li jnichʼnabtak xchiʼuk li kajnile. Ta melele ep skoltaojun ta jnupunel li kʼusitik yichʼoj li ta jw.org.» (L. G. ,las Antillas.)

Sventa pakʼchikinetik

«Ta jtoj tajek ta vokol ta sventa li jw. org, yuʼun ep jtaojbe sbalil ta jkuxlejal. Li videoetik ta senya kʼop ta Americae ep tajek skoltaojun sventa xitojob lek ta loʼil. Voʼnee muʼyuk toʼox kʼusi lek stakʼ jpas ta jkuxlejal laj kaʼi, pe kʼalal la jkʼel li video Ahora veo la Biblia en mi idioma, kʼot tajek ta koʼonton xchiʼuk jaʼ la skoltaun sventa jaʼuk jnop li kʼusitik leke.» (J. N., África.)

«Jtaojbe tajek sbalil li jw. org ta skoj ti mu xkil osile.»

«Ep tajek sbalil laj kil ta Sventa li jw. org. Yakal ta jkolta li pakʼchikinetike, pe jaʼ mas ta jkolta li kerem tsebetike. Jaʼ yuʼun, mas xa jnaʼ senya kʼop ta skoj li kʼusitik oy li ta jw. org ti oy ta senya kʼope. Jech xtok jkoltaoj yantik krixchanoetik sventa lekuk xil sbaik xchiʼuk yamigotakik xchiʼuk yutsʼ yalalik.» (K. J., las Antillas.)

Sventa maʼsatetik

«Jtaojbe tajek sbalil li jw. org ta skoj ti mu xkil osile. Li kʼusi anil noʼox ta jta te ta Internete jaʼ mu jechuk anil chvul li ta jkoreoe, yuʼun chjalij jayibuk u. Ep xa skoltaojun xchiʼuk kutsʼ kalal li kʼusitik te jchanoj ta jw. org xchiʼuk mas lek jtalelal chilik ti bu nakalune. Jech xtok lek chkaʼi ti koʼol yorail chkichʼkutik vunetik jech kʼuchaʼal li kamigotak ti xilik osile.» (C. A., Sudamérica.)

«Ep xa skoltaojun xchiʼuk kutsʼ kalal li kʼusitik te jchanoj ta jw.org xchiʼuk mas lek jtalelal chilik ti bu nakalune.»

«Oy sbalil tajek chaʼiik ta sventa li jw. org li buchʼutik mu xtojobik li ta braille kʼope xchiʼuk ti mu xman yuʼunik jlikuk livro ta braillee. Ep tstabeik sbalil ta xkuxlejalik maʼsatetik li kʼusitik te pasbil gravare. Taje xuʼ stabeik sbalil skotol krixchanoetik, yuʼun mu tʼujbiluk yajval. Mas xa oy sbalil chaʼi sbaik li maʼsatetike xchiʼuk jaʼ chkoltaatik sventa oyuk sbalil xaʼi sba skotolik ti bu nakalike.» (R. D., África.)

Sventa li buchʼutik chtun yuʼunik mantale

«Li pajina ta jw. org mu xkoʼolaj xchiʼuk li spajinaik ta Internet li yantik relijione, yuʼun li kʼusitik te chal ta jw. org xaʼibeik smelolal skotol krixchanoetik maʼuk noʼox xaʼiik li buchʼutik oy srelijionike. Jech xtok mu xijchʼajub ta skʼelel ta skoj ti lek kʼun ta aʼiel xchiʼuk ti jamal ta aʼibel smelolale. Muʼyuk bu te chal bol kʼopetik xchiʼuk maʼuk spʼijil krixchanoetik li kʼusitik chal tee. Te chal xtok ti mu toj tsotsuk ta tael li xchʼunolajel koʼontontike.» (A. G., Asia.)

«Jech xtok mu xijchʼajub ta skʼelel ta skoj ti lek kʼun ta aʼiel xchiʼuk ti jamal ta aʼibel smelolale. [...] Te chal xtok ti mu toj tsotsuk ta tael li xchʼunolajel koʼontontike.»

«¡Toj abul jba! Jaʼ toʼox jech chkaʼi jba kʼalal muʼyuk toʼox ta jtunes li jw. org. Kʼalal ta jkʼel jujukoje mas chjam jsat ta mantal laj kaʼi. Ta anil noʼox xuʼ jkʼel xchiʼuk xuʼ jchikinta mantaletik ti bu chalbe skʼoplal li kʼusi tsnop Diose xchiʼuk te ta jtabe stakʼobil li kʼusitik ta jakʼbe jbae.» (J. C., las Antillas.)

«Ta jtoj tajek ta vokol li koltael ta mantal laj kichʼ liʼ ta Sudamericae. Ti chʼabaluk li jw. org chʼayemun ti jechuke.» (M. F., Sudamérica.)