Yantik xanav batel li abtelal ta sventa li smeʼ nail abtelal yuʼun stestigotak Jeovae.