Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Stestigotak Jeova

tsotsil

Yaʼyejal tsobajel ti chichʼ pasel jujun jabile

«Ta smacʼlin [...] cʼalal yorail ta xveʼique»

Yaʼyejal tsobajel ti chichʼ pasel jujun jabile

Ta smilal noʼox ayik li ta tsobajel sventa jujun jabil numero 128 yuʼun Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Te laj yaʼiik aʼyejetik ti tspat oʼontonale xchiʼuk ti kʼu yelan laj yichʼ albel smelolal li Mateo 24:45-47.

 

Li ta 6 yuʼun oktuvre ta 2012 te van voʼmiluk ayik li ta tsobajel taje, noj yuʼunik li Salon sventa Asamblea ta Jersey City (Nueva Jersey, Estados Unidos). Jech xtok, li tsobajele laj yichʼ jelubtasel ta television li ta Betel ta Brooklyn, Patterson, Wallkill (Nueva York) xchiʼuk ta Canadá. Ta skoj taje te van 10 mil krixchanoetik mas la stabeik sbalil li mantale.

 

Li Anthony Morris ti jaʼ jun li ta Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun stestigotak Jeovae jaʼ la slikes li mantale xchiʼuk laj yalbe skʼoplal li kʼusitik kʼotemik ta pasel li ta tsobajeletik ti echʼemik xa tal ti mu xchʼay ta jolile. Li buchʼutik te oyike snaʼojik ti chpatbat yoʼontonik li kʼusitik chaʼiike, pe tsjakʼbe sbaik mi oy van kʼusi chaʼiik ti mu xchʼay ta sjolik xtoke.

 

Ta tsʼakale, akʼbat yilik chib video li buchʼutik teik ta tsobajel yoʼ tsnaʼik kʼusi yakal chkʼot ta pasel ta spʼejel Balumil.

 

Svaʼanel Salonetik sventa Tsobobbail.

Li ta video taje te laj yichʼ akʼel ta ilel kʼu yelan yantik x-epaj batel li abtelal sventa svaʼanel salon li ta lumetik ti bu abol sbaike. Li oxlajuneb xa jabil yechʼel tale, li Grupoetik Tsvaʼanik Salonetik sventa Tsobobbaile la svaʼanik 25,402 salonetik li ta lumetik ti bu abol sbaike, jaʼ skʼan xal ti te van voʼpʼejuk ta kʼakʼal la svaʼanike. Skotol li salonetik taje jaʼ laj yichʼ vaʼanel-o li matanal takʼin chakʼik li stestigotak Jeova ta spʼejel Balumile. Jech xtok, kʼalal mi oy bu echʼ nikel, nojelal ta voʼ o yan kʼusitike, li grupoetik ti tsvaʼanik salone chbat skoltaik li buchʼutik chil svokolike, chbat smeltsanbeik snaik o chchaʼvaʼanbeik ta achʼ xchiʼuk jech tspasik ta sventa li Salonetik sventa Tsobobbail xtoke.

 

Asambleaetik ti stuk noʼox jeche.

Li ta 2012 li stestigotak Jeovae la spasik jayibuk Asambleaetik ta oxib kʼakʼal ti stuk noʼox jeche, ti ep ayik ermanoetik ti likemik tal ta yantik lume. ¿Kʼusi sjelbenal li asambleaetik ti stuk noʼox jech xchiʼuk li asamblea internasional ti echʼemik tale?

 

Li videoe chalbe smelolal ti jaʼ sbainoj Betel ti bu lumal chkʼot li ermanoetik ta saʼel vayebal, karo xchiʼuk veʼlil kʼalal jaʼo yorail li asambleae, maʼuk li empresaetik sventa otel o karoe. Li ta jujun asamblea echʼe te van 1,500 ayik ti yan-o slumalike.

 

Li stestigotak Jeova ta jujun lum ti bu echʼ li asambleae xchiʼuk li buchʼutik likik tal ta yan lume maʼuk noʼox te laj yojtikin sbaik ta asamblea, yuʼun jmoj veʼik, ay svulaʼanik junantik li kʼusitik te ta lume xchiʼuk jmoj la xcholik mantal. Xi chal li videoe: «Ti kʼusi pasvan ta jmoj li ta asambleaetik ti stuk noʼox jeche jaʼ li kʼanelale».

 

Li buchʼutik te oyike solel xmuyubajik kʼalal laj yaʼiik ti jech-o tspasik stestigotak Jeova li asambleaetik ti stuk noʼox jech ta junantik lum ta spʼejel Balumile.

 

Li kʼusitik yan laj yichʼ alel jaʼ liʼe:

 

Sjakʼbel sloʼil ermanoetik.

Oxvoʼ Komite sventa Betel xchiʼuk yajnilik ti chtunik ta jeltos lume laj yal kʼuxi chapanbilik yuʼun Jeova sventa spas yuʼunik li jeltos abtelale. Ta svakvoʼalike tunemik xa tal 342 jabil ta spasbel yabtel Dios ta tsʼakal ora.

Li Richard Kelsey ti te chtun ta Betel ta Alemaniae, laj yal ti Chanob vun sventa Buchʼutik Sbainojik Betel xchiʼuk Yajnilike koltaat sventa «skotoluk ora xchʼam li beiltasel chakʼ Jeovae». Li Jeovae jaʼ jun jkʼanvanej Totil ti tskʼan lekuk kʼusi chkʼot ta jtojolaltike. Xi laj yal li ermano Kelsey: «Tskʼan ti xijkuxi sbatel osile xchiʼuk chakʼ persa chchabiutik». Li chanob vun taje koltabilik-o li Komite sventa Betel yoʼ xchanbeik Jeova ti kʼu yelan chkʼanvane.

 

Li Linda Johansson laj yichʼ takel ta ikʼel sventa xbat li ta Chanob vun sventa Vivlia ta Galaad yuʼun Watchtower li ta sjabilal 1958. Ti vaʼ orae, jaʼ noʼox chib jabil xchiʼuk oʼlol yichʼoj voʼ xchiʼuk jun toʼox jabil snupunel. Xi laj yal li ermana Johanssone: «Kʼalal te jchiʼuk ta chanob vun ermanoetik ti yijik ta mantale xchiʼuk ti toj ep xa kʼusi xchanojike, xi la jnope: ‹Ta melel mu jta-o ti liʼ oyune›».

Akʼo mi jech li ermana Johanssone muʼyuk xchibaj, kʼalal nel yuʼunik chanune laj yichʼik takel batel ta misioneroal xchiʼuk smalal ta Malaui. Kʼalal echʼem xaʼox li tsatsal kontrainel laj yilik li stestigotak Jeova li ta lum taje, li ermanae lik yakʼbe chanubtasel ta Vivlia jun yaj-abtel ajvalil ti skontrainoj toʼox li stestigotak Jeovae. Li avie, li yajnil, li skerem xchiʼuk li stseb li vinik taje jaʼik xa stestigotak Jeovae.

 

Yan kʼuxi xuʼ xichʼ cholel mantal ti bu oy ep krixchanoetike.

Laj yal sloʼilik chanvoʼ ermanoetik ti ayemik ta Chanob vun ta Vivlia sventa Yajtsʼaklomtak Cristo ti Nupunemike xchiʼuk jun jkʼelvanej ta sirkuito ta Nueva York ti yakʼoj ta yoʼontonik chcholik mantal li ta mukʼta lumetik ti bu chjelav epal krixchanoetike.

 

Li ta lumetik ti bu chjelav epal krixchanoetike akʼbil xcholobil vunetik ti stakʼ jochele xchiʼuk mexa ti noj ta vunetik ti lokʼem ta Vivliae. Li buchʼutik te chchʼamvanike jaʼik ermanoetik ti chtunik ta tsʼakal orae, jaʼ chakʼik li vunetike, chjakʼbatik kʼusitik ta sventa Vivlia xchiʼuk chkʼanbatik chanubtaseletik ta Vivlia.

 

Li ta yosilal Nueva York, Chicago xchiʼuk li ta Los Angelese li stestigotak Jeovae ta buyuk noʼox chcholik mantal ti jaʼ tstunesik li xcholobil vunetik ti stakʼ jochele xchiʼuk uni mexa yoʼ xcholbeik mantal li krixchanoetike. Li ta jun noʼox jabile, te van 2,700 krixchanoetik nopajik sventa tskʼanik junuk chanubtasel ta Vivlia ti muʼyuk tojbile.

Chkʼejin ololetik.

Jutuk mu skotolikuk li buchʼutik te oyik li ta tsobajele lokʼ yaʼlel satik kʼalal laj yaʼiik jun kʼejoj ti vuklajunvoʼ ololetik tskʼejintaike, li snumeroal kʼejoje jaʼ 120 te lokʼem tal li ta livro Jkʼejintatik li Jeovae, ti jaʼ sbi: «Jehová bendice al que escucha y obedece».

 

Ta tsʼakale laj yichʼ jelubtasel vakib mantaletik, jaʼ la sjelubtasik li ermanoetik Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett xchiʼuk Splane, ti chtunik li ta Jtsop Jbeiltasvaneje. Te laj yichʼ albel smelolal kʼusi skʼan xal li kʼusi laj yal komel Jesús ta Mateo 24:45-47, ti xi chale:

 

«¿Me jaʼ jechoxuc jech chac cʼu chaʼal jun jʼabtel ti jun [«tukʼ», TNM] yoʼnton ta xʼabtej ta stojol yajvale, ti lec bije, ti jaʼ ta xʼacʼbat yabtel yuʼun ta smacʼlin xchiʼiltac ta abtel[e?] Xcuxet noʼox yoʼnton li jun jʼabtel ti cʼalal jech jun yoʼnton sbatsʼil spasel chvul taatuc yuʼun yajvale. Melel chacalboxuc, leʼe ta xʼacʼbat sventain scotol cʼusitic oy yuʼun li yajvale.»

 

Li ta mantaletik taje jaʼ te laj yichʼ takʼel li sjakʼobiltak liʼe:

 

¿Bakʼin akʼbat sbain yuʼun Jesús yan xchiʼiltakik ta abtel li j-abtel ti tukʼ yoʼonton xchiʼuk ti pʼije?

Skʼan jkʼeltik li stsʼak loʼil laj yal Jesús ta kapitulo 24 ta Mateoe. Li kʼusi ora chkʼot ta pasel li versikuloetik te cholol ta olone jaʼo kʼalal mi liʼ xaʼox oy li Cristoe, «kʼalal poʼot xa xlaj skotol li kʼusitik oy ta balumile» (versikulo 3, TNM).

  • «Li vocol laj calboxuque» (versikulo 29).

  • «Li cristianoetic ti liʼ cuxulic ta orae» (versikulo 34).

  • «Li cʼusi ora chcʼot yoraile» (versikulo 36).

  • Li «cʼusi ora chital, vuʼun li Avajvalicune» (versikulo 42).

  • «Cʼalal muʼyuc anopoj chamalaicune, jaʼo chital, vuʼun ti Xnichʼon cristiano licʼote» (versikulo 44).

 

Jaʼ yuʼun, ‹li j-abtel ti tukʼ yoʼonton, ti lek pʼije› jaʼ to lik stsak yabtel kʼalal echʼem xaʼox 1914 kʼalal liʼ xaʼox oy li Cristoe.

 

Jech xtok, li Jesuse laj yal ti jaʼo chvul ta lokʼel «li j-abtel» kʼalal jaʼo xi chichʼ jakʼel ti oy srasonale: ¿Me jaʼ jechoxuc jech chac cʼu chaʼal jun jʼabtel ti jun [«tukʼ», TNM] yoʼnton [...], ti lec bije[?]». Li ta baʼyel sigloe mu xkʼot-o ti jech chichʼ jakʼele, yuʼun tspasik skʼelobil juʼelal ta chʼul espiritu li jtakboletike (1 Corintios 14:12, 24, 25). Akʼo mi laj yichʼik tʼujel ta chʼul espiritu li jtakboletik taje xchiʼuk li yan yajtsʼaklomtak Cristo ta baʼyel sigloe, maʼuk skʼoplalik li ‹j-abtel ti tukʼ yoʼonton, ti lek pʼij› ti laj yalbe skʼoplal Jesuse.

 

Jaʼ yuʼun, oy lek srasonal ti jaʼ to la sbiiltas Jesús li j-abtel ti tukʼ yoʼonton, ti lek pʼij sventa tsbain skʼelel li xchiʼiltak ta abtel kʼalal liʼ xaʼox oye, «kʼalal poʼot xa xlaj skotol li kʼusitik oy ta balumile».

 

¿Buchʼu skʼoplal ‹li j-abtel ti tukʼ yoʼonton, ti lek pʼije›?

Li Jesuse maʼuk noʼox jun krixchano chalbe skʼoplal, moʼoj, yuʼun jaʼ jtsop «jʼabtel» ti jmoj ch-abtejike. Li Jesuse laj yal ti j-abteletik taje 1) chichʼik biiltasel sventa tskʼelik li ‹xchiʼilik ta abtele› xchiʼuk 2) «[tsmakʼlin ta mantal] xchiʼiltac ta abtel ti cʼalal yorail ta xveʼique».

 

Leʼ xa tal ta 1919 oy onoʼox uni jtsop li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel li ta smeʼ nail abtelal yuʼun stestigotak Jeovae. Taje tskʼelik tal li abtelal ta spʼejel Balumil ta sventa li cholmantale xchiʼuk skoltaoj sbaik ta xchapanel xchiʼuk ta yakʼel li veʼlil ta mantale. Leʼ xa tal ta sjayibal jabile, lek ojtikinbil ti jaʼ chakʼik veʼlil li Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun li stestigotak Jeovae.

 

Oy lek sprevail ti ta 1919 la sbiiltas Jesús ‹li j-abtel ti tukʼ yoʼonton, ti lek pʼij› sventa tsbain skʼelel li xchiʼiltak ta abtele. Li j-abtel taje jaʼ jtsob ermanoetik ti tʼujbil chbatik ta vinajel ti te xa onoʼox chtunik ta smeʼ nail abtelal kʼalal liʼ xaʼox oy li Cristoe xchiʼuk tskolta sbaik ta xchapanel xchiʼuk ta yakʼel li veʼlil ta mantale. Kʼalal jmoj ch-abtejik kʼuchaʼal Jtsop Jbeiltasvaneje, jaʼik ‹li j-abtel ti tukʼ yoʼonton, ti lek pʼije›.

 

¿Buchʼutik li xchiʼiltak ta ‹abtel› li j-abtel ti tukʼ yoʼontone?

Li Jesuse lek jamal laj yal ti «ta smacʼlin [...] cʼalal yorail ta xveʼique». Skotol li melel yajtsʼaklomtak Cristoe ta xichʼik makʼlinel ta mantal ta stojolal ‹li j-abtel ti tukʼ yoʼonton, ti lek pʼije›. Jaʼ yuʼun, skotol li yajtsʼaklomtak Cristoe —li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajele xchiʼuk li ‹yan chijetike›— jaʼik li yan j-abteletike (Juan 10:16).

 

Kʼalal laj xaʼox yalbe smelolal li albil kʼop laj yal Jesús li buchʼu laj yetʼes mantale, skotol li buchʼutik te ta tsobajele solel jal la xtʼax skʼobik. Ep li buchʼutik te oyike laj yalik ti tstojik tajek ta vokol ti te tsakal skʼoplalik li ta yan j-abteletike.

 

¿Bakʼin ‹chakʼbe sventain skotol kʼusitik oy yuʼun› Jesús li j-abtel ti tukʼ yoʼonton, ti lek pʼije?

Li Jesuse laj yal ti jaʼo kʼalal mi ‹vul li yajval› abtelale (jaʼ xkaltik, kʼalal «mi tale»), ‹chakʼbe sventain skotol li kʼusitik oy yuʼun› li j-abtele. ¿Bakʼin chvul li yajval abtelale, jaʼ xkaltik, li Jesuse?

 

Li jpʼel kʼop kʼalal mi ‹vul› ti xie, jaʼ jechtik chichʼ jelubtasel li jpʼel kʼop ta griego ti erʹkho·mai xie. Li ta kapitulo 24 versikulo 42 xchiʼuk 44 chichʼ jelubtasel xtok kʼuchaʼal ‹chtal› li jpʼel kʼop erʹkho·mai xie. Li ta versikuloetik taje, li Jesuse jaʼ chalbe skʼoplal kʼalal mi tal kʼuchaʼal Jchapanvanej li ta yorail mukʼta tsatsal vokolile (Mateo 24:30; 25:31, 32).

 

Jaʼ yuʼun kʼalal chtal yakʼbe sbain j-abtel ti tukʼ yoʼonton skotol li kʼusitik oy yuʼun Jesuse jaʼ to chkʼot ta pasel ta mas jelavel. Ta melel jaʼo chakʼbe sbain kʼalal yakal li mukʼta tsatsal vokolile.

 

¿«Cʼusitic oy yuʼun» li Jesuse?

Li Jesuse xi laj yal ta jamale: «Liʼacʼbat xa scotol jvuʼel ta sventainel li vinajel xchiʼuc banamile» (Mateo 28:18). Li «cʼusitic oy yuʼun» li Jesuse maʼuk noʼox li kʼusitik oy ta Balumile; yuʼun jaʼ yuʼun xtok li Ajvalilal yuʼun Mesiase (Filipenses 2:9-11).

 

Ta tsʼakale li Jesuse chakʼbe smoton li j-abtel ti tukʼ yoʼonton, ti lek pʼije; chchaʼkuxesan ta jujuntal sventa xbat kuxiikuk ta vinajel. Vaʼun ch-akʼbat yabtelik sventa ch-ochik ta ajvalil yoʼ tsventainik li kʼusitik oy yuʼun Jesús ta vinajel xchiʼuk ta Balumile. Jaʼ jech chichʼ smoton skotol li tukʼil yajtsʼaklomtak Cristo ti tʼujbil chbatik ta vinajele (Lucas 22:28-30; Apocalipsis 20:6).

 

Li ta slajeb mantal jelave laj yichʼ alel jun aʼyej. Kʼalal laj yichʼ kʼelel li kʼusi laj yal komel Jesús ta Mateo 28:20 ti tspat oʼontonale, xi laj yal li ermano Splane: «Oy yan srasonal kuʼuntik yoʼ junuk noʼox koʼontontik, te ta jtatik li ta teksto sventa sjabilal 2013. ¿Kʼusi tekstoal? Jaʼ Josué 1:9, xi chale: ‹Tsotsan me, oyuk lek stsatsal avoʼonton. [...] Te xchiʼinojot li Jeova Dios avuʼune›».

 

Kʼalal tsuts xaʼox li mantale, xi la sjakʼ li ermano Morrise: «¿Kʼusi van chapanbil li ta yan jabile?». Li tsobajel ta yan jabile ta xichʼ jelubtasel ta Internet ta junantik Salonetik sventa Asamblea ta Estados Unidos xchiʼuk ta yantik lum ti chkʼopojik ta inglese, ch-echʼ ta 5 yuʼun oktuvre ta 2013.

Li tsobajel taje jaʼ noʼox chichʼ jelubtasel ta inglés, muʼyuk chichʼ jelubtasel ta yan kʼopetik.

 

Kʼalal tsuts li tsobajel ti muʼyuk jech ilbil-o xchiʼuk ti tspat oʼontonale, li buchʼutik te oyike jmoj xmuyubajik la stsob yechʼomal yeik ta skʼejintael li kʼejoj 116 li ta livro Jkʼejintatik li Jeovae, ti jaʼ sbi «La luz va en aumento». Xi chal jlom li sletrail kʼejoje:

Li Jeovae laj yakʼ jun tukʼil mosoil

ti chakʼ jveʼeltik ta yorail noʼox.

Li luse tsakub batel li avie,

sakjaman noʼox tsbeiltas li slumale.