Ta 1 yuʼun fevrero ta 1943, li ta snorteal s-estadoal Nueva Yorke jaʼo laj yichʼ likesel jun baʼyel tsots skʼoplal chanun. Li chanob vun taje ojtikinbil xa kʼuchaʼal Chanob vun sventa Vivlia ta Galaad yuʼun Watchtower, xchapanoj xa onoʼox mas ta 8,000 viniketik xchiʼuk antsetik ti likemik talel ta sjoylejal noʼox balumile.

Ta akʼol: Yochebal chanob vun ta Galaad ta South Lansing, Nueva York. Ta olon: Jun jchanubtasvanej sventa Galaad ti yakal chchiʼin ta loʼil li jchanunetik ta chanun 31 te ta anfiteatroe

Xi laj yal Jonathan ti jaʼtik to tsuts xchanun ta Galaade: «Ta skoj ti jaʼ te lokʼem talel ta Skʼop Dios li chanubtasel laj kichʼkutike, jaʼ tskoltaunkutik sventa mas to lek kʼusitik chkʼot ta pasel kuʼunkutik ta buyukal noʼox jcholkutik mantal akʼo mi jelel stalel xkuxlejal li krixchanoetike». Xi chal ek li yajnil ti Marnie sbie: «Li kʼusi mas oy tajek ta koʼonton spasele jaʼ ti ta jkʼan ta jkolta sventa xojtikin krixchanoetik ti tskʼan lekuk xbat jkuxlejaltik li Jpasvanej kuʼuntike. Jchʼunoj lek ti mi la jkoltaik ta yojtikinel li Jeovae chlekub li xkuxlejalike».

Li chanun ta Galaade chjalij voʼob u xchiʼuk ta matanal chichʼ akʼel. Jaʼ mas chichʼ albel skʼoplal li Vivliae xchiʼuk ti tsots skʼoplal li cholmantale. Li ta chanob vune chichʼik chapanel sventa stsatsubtasik ta mantal li yajtuneltak Jeovae xchiʼuk tskoltaik xtok sventa x-ayan stalelik ti jaʼ chkoltaatik kʼalal tsta svokolike. Kʼalal chchanunajike, oy lek yorail yuʼunik sventa chchanik tekstoetik ta Vivlia ti tstsatsubtasatik sventa mas lek xil sbaik xchiʼuk li Jeova Diose.

Ta akʼol: Ta 1958, Albert Schroeder yakal stunes jun skʼelobil chʼulna pasbil ta nukul sventa chakʼbe xchan li jchanunetike. Ta olon: Ta 1968, Ulysses Glass yakal chchanubtasvan li ta chanun 46 ta Galaade

Li nupultsʼakaletik ti chkʼotik ta Galaade chtunik xa onoʼox ta spasbel yabtel Jeova ta tsʼakal ora. Kʼalal tstsuts li xchanunike, xuʼ xtakatik batel ti bu toʼox oyike o xuʼ chtakatik batel ta yan-o lum. Jlome chtakatik batel sventa ch-abtejik ta junuk li ta mas ta 90 Beteletik ti jaʼ yuʼun li stestigotak Jeovae. Ep buchʼutik chtakatik batel xtok ta lumetik ti ep jnaklejetik tee, ti bu ep kʼusitik lek chkʼot ta pasel yuʼunik ta skoj li cholmantal tspasike.

Li baʼyel chanob vun sventa Galaade laj yichʼ pasel ta jun Hacienda del Reino ta South Lansing (Nueva York). Ta 1961 laj yichʼ jelubtasel batel ta Nueva York ta smeʼ nail abtelal yuʼun stestigotak Jeova. Li ta 1988 kʼalal ta 1995, ta Haciendas Watchtower, ta Wallkill ta Nueva York laj yichʼik chanubtasel li jchanunetike. Ta 1995, li chanob vune laj yichʼ jelubtasel Ta Smeʼ Chanubtasel yuʼun Watchtower, ta Patterson (Nueva York) ti jaʼ te li bu oy avie. Ta marso ta 2013, tsuts li chanun 134.

Ta akʼol: Ta 2003, jvokʼ jchanunetik ta chanob vun 116 ta Galaad. Ta olon: 2011, jchanunetik ti yakal chchanunajik ta vivlioteka ta Galaade

Oy xa 70 jabil ti lek albil talel skʼoplal Jeova ta skoj li buchʼutik tsutsem xchanunik li ta Chanob vun sventa Vivlia ta Galaad yuʼun Watchtower.