Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Stestigotak Jeova

tsotsil

Kʼot skʼakʼalil lokʼ batel yajvaltak li otel Bosserte

Kʼot skʼakʼalil lokʼ batel yajvaltak li otel Bosserte

Jaʼtik to kʼot yorail ti lokʼ batel li buchʼutik te toʼox nakalik ta otel Bossert ta Brooklyn (Nueva York). Li buchʼutik slajeb xa te echʼik ta nakleje jaʼik stestigotak Jeova ti la xchonik ta noviembre ta 2012, vaʼun laj yakʼbeik syaveal li buchʼu la smane. Li stojole jaʼ te tstunesik ta sventa li chanubtasel ta Vivlia chakʼik ta spʼejel Balumile.

Ti kʼu yuʼun la xchonik li na ti yichʼoj 14 piso ti jechtik yelan kʼuchaʼal voʼneal naetik ta Italiae, jaʼ ti te tspasik li smeʼ nail abtelal yuʼunik li stestigotak Jeova ta Warwick (Nueva York), maʼuk xa te chkom ta Brooklyn. Sventa sjelubtasik batel skotole xuʼ van xjalij jayibuk jabil.

Oy xa ta sien jabil slikel

Li Louis Bossert ti jaʼ jun ojtikinbil jkʼulej vinik ta sventa xchonel teʼ ta Nueva Yorke, jaʼ la svaʼan ta 1909 li otele. Li kʼusi ox tskʼane jaʼ ti te xnakiik junantik krixchanoetike xchiʼuk ti te xnakiik jun chibuk kʼakʼal li buchʼutik j-echʼel beik noʼoxe. Ta skoj ti toj anil chnoje, jutuk mu j-oʼlol to la smukʼibtas batel li ta sjabilal 1914. Li ta 1916 te la smeltsan jun restaurante ta jol na ti Marine Roof sbie.

Li stestigotak Jeovae la smanik ta 1980 li na taje, vaʼun la xchaʼmeltsanik sventa te xnakiik li buchʼutik te ch-abtejik li ta smeʼ nail abtelal yuʼun stestigotak Jeovae. La spasik ta veʼebaletik li bu toʼox ch-akʼotajike xchiʼuk la spasik ta jun mukʼta sala ti bu toʼox oy li restaurantee.

Leʼ xa ta 2010 jaʼ te chkom vayikuk li stestigotak Jeova ti chtal svulaʼanik Betel ti chlikik talel ta spʼejel Balumile.

Li buchʼu la sman li otel Bosserte snopoj ti chchaʼmeltsan sventa xkom ta otel yan veltae. Koliyal ti toj lek to ta kʼelel li uni kuartoetik taje, mu vokoluk chaʼiik ta smeltsanik ta kʼupilik sba kuartoetik.

Kʼuxi la xchaʼmeltsanik lek li otele

Kʼalal skʼan toʼox xbatik te li stestigotak Jeova li ta otel Bosserte, muʼyuk toʼox lek ta kʼelel. Li spat xokon ti bonbil ta sake solel ikʼ tajek xchiʼuk kuxinem tajek, li smukʼta lujoaltak ta sjol li nae kʼasemik xchiʼuk chlom xa yaʼi xtok. Solel mol xa tajek li sventanailtake, mu xa xmakanuk lek xchiʼuk li buchʼutik noʼox te chkʼotik ta veʼel ta Marine Roof jaʼik li palomaetike. Jaʼ yuʼun ochik ta abtel li stestigotak Jeovae. Tal skolta sbaik ta abtel ermanoetik ta sjunul yosilal Estados Unidos, jaʼ yuʼun tsuts yuʼunik ta 1991.

Jtos ti kʼusi la spasik li stestigotak Jeovae jaʼ ti la skusik li tonetik ti granito sbie xchiʼuk yan tonetik ti te xvinaj ta spat xokone. La sjelbeik xtok ta fibra de vidrio sbi li slujoaltak ta jol na ti xkoʼolajtik onoʼox kʼuchaʼal ta slikebale, taje mas jutuk ol. Jech noxtok laj yakʼik yan ventanaetik ti pasbil ta teʼ ti caoba sbie.

Jech noxtok, laj yichʼ chaʼmeltsanel sjunul li yute xchiʼuk laj yichʼ chaʼmeltsanel lek ek li yochebale. Sventa xichʼ chaʼmeltsanbel li spakʼbaltak nae, laj yichʼ kʼanel talel ta Italia li kʼusitik chtune. Li slujoaltak ta jol na ti pasbil ta yeso ti molik xa ta skoj ti toj sik li yute laj yichʼ chaʼmeltsanel xtok.

Li kʼusi mas vokol laj yaʼiik spasel sventa lek xkome, jaʼ li mukʼtik oyetik ti pasbil ta tsatsal takʼine (hierro). Manchuk mi toj ep ta velta yichʼoj bonel, oy kʼusi laj yichʼ akʼbel sventa kʼupiluk xvinaj ti xkoʼolaj kʼuchaʼal marmol ton ti scagliola sbie. Ta skoj ti muʼyuk buchʼu snaʼ spasel li kʼusi chtune laj yichʼ saʼel kʼuxi ta pasel. Ta jun vivlioteka sventa universidad ti te noʼox nopole te laj yichʼ tael jlik livro ti chalbe skʼoplal ti kʼuxi ta pasele, vaʼun kʼalal laj xaʼox skʼelik lek li j-abteletike tsuts yuʼunik spasbel li yoyaltake. Kʼalal echʼ xaʼox jayibuk xemanae toj echʼ xa noʼox lek kom yuʼunik, yuʼun jechtik xa kom kʼuchaʼal ta orijinale.

Li abtelale tsuts ta 1991, toj kʼupil sba kom li otel Bosserte xchiʼuk lek jtunel. Jaʼ yuʼun la spasik kanal jun Premio Lucy G. Moses sbi ti jaʼ noʼox chichʼ akʼbel li buchʼutik chakʼbeik yipal ta smeltsanel lek li kʼusitik molik xae.