Kʼelo li kʼusi yichʼoje

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

«Muʼyuk xa chikʼexav-o ti kʼu yelan jkuxlejale»

«Muʼyuk xa chikʼexav-o ti kʼu yelan jkuxlejale»
  • Kʼusi ora vokʼ: 1963

  • Slumal: México

  • Kʼu toʼox yelan xkuxlejal: Chʼabal jna lichʼi xchiʼuk toj abol chkaʼi jba

LI JKUXLEJAL TOʼOXE

Livokʼ ta Ciudad Obregón ti te xkom ta snorteal Mexicoe. Balunvoʼunkutik, vuʼun li svoʼobal ololune. Te toʼox nakalunkutik ta stiʼiltik jteklum, li jtote sbainoj skʼelel jun rancho o jsep osil ti bu tsʼunbil chonbolometike. Lek tajek ti bu nakalunkutike, ximuyubajkutik tajek xchiʼuk jmoj noʼox tsobolunkutik. Kʼalal voʼob toʼox jabilale, echʼ jun urakan ti la slajes skotol li kʼusitik oye, jaʼ yuʼun libatkutik ta naklej ta yan jteklum.

Lek lik spas kanal li jtote, pe lik stambe uchʼ pox xtok. Lik-o skʼopik xchiʼuk li jmeʼe xchiʼuk laj kil jvokolkutik ek. Lik kelkʼanbekutik sikʼol jtot ta skoj ti la jchankutik sikʼolajel xchiʼuk li jbankiltake. Liyakub kʼalal vakib toʼox jabilale. Ta tsʼakale, laj yikta sbaik li jtot jmeʼe xchiʼuk mas to meʼin ta koʼonton li kʼusitik ta jlajese.

Li jmeʼe bat xchiʼuk yan vinik, vaʼun laj yikʼunkutik bal ek. Akʼo me ch-abtej li jmeʼe, mu xman-o li kʼusi chtun kuʼunkutike, yuʼun muʼyuk ch-akʼbat stakʼin yuʼun li xchiʼile. Jaʼ yuʼun, lik abtejkunkutik xchiʼuk li jchiʼiltak ta vokʼele. Pe mu onoʼox xman kuʼunkutik li kʼusitik chtun kuʼunkutike. Kʼusiuk noʼox jpaskutik, li vuʼune li-och ta sbonel xonobil, ta xchonel pan, periodiko, chikle xchiʼuk yan kʼusitik. Xital xibatkutik noʼox ta jujot sventa jsaʼ jveʼelkutik ti bu chchʼay skʼaʼep li jkʼulejetike.

Kʼalal lajuneb toʼox jabilale, oy jun vinik laj yakʼbun kabtel ta chʼayob kʼaʼeptik. Jaʼ yuʼun, laj kikta li chanune xchiʼuk lilokʼ batel ta jna. 10 peso tstojun ta kʼakʼal xchiʼuk jaʼ chakʼbun jlajes li kʼusitik ta jtakutik ta kʼaʼepe. Jaʼ la jpas-o kuni na li kʼusi la jta ta kʼaʼeptike. Li buchʼutik te jchiʼukane chalik chopol kʼopetik, chmulivajik, junantike tslajesik droga xchiʼuk chyakubik. Laj kil tajek jvokol xchiʼuk xi-okʼolet jujun akʼobal ta skoj ti chixiʼ tajeke. Chikʼexav tajek ta skoj ti abol jba xchiʼuk ti muʼyuk ep chanunajemune. Te van oxib jabil linaki li ta chʼayob kʼaʼeptike. Ta tsʼakale, libat ta yan lum, te li-abtej ti bu tstsʼunik nichim, tuxnukʼ, valeʼ xchiʼuk isakʼ.

Oxib jabil linaki ta chʼayob kʼaʼeptik jech kʼuchaʼal liʼe.

Kʼalal jelav chanib jabile, lisut batel li ta Ciudad Obregone. Li junmeʼ ti jaʼ j-ilole laj yakʼbun jun jkuarto ta sna. Toj chopol kʼusi lik jvaychinan, la jvul tajek koʼonton xchiʼuk la jnop ti jaʼ mas lek ti jmil jbae. Jun akʼobale, xi laj kalbe li Diose: «Kajval, mi ta melel kuxulote, ta jkʼan chkojtikinot xchiʼuk ta jkʼan chitun ta atojolal. Akʼbun kil bu li melel relijione».

TI KʼU YELAN LA SJEL JKUXLEJAL LI VIVLIAE

Ta onoʼox jkʼupin xchanbel skʼoplal li Diose. Ta jbikʼtal onoʼox li-ay ta epal relijionetik, pe lichibaj-o yuʼun. Jutuk tajek kʼusi laj yakʼbeikun jchan xchiʼuk muʼyuk la skoltaikun yoʼ xkojtikin li Diose. Ta junantik relijione jaʼ batem ta yoʼontonik li takʼine, ta junantik xtoke chmulivajik.

Kʼalal 19 xa ox jabilale, li jun jbole laj yalbun ti akʼbat yil yuʼun stestigotak Jeova li kʼusi chal Vivlia ta sventa li stunesel lokʼoletike. La skʼelbun Eksodo 20:4 xchiʼuk 5 ti bu chal ti mu stakʼ jtunestik lokʼoletike. Xi chal li versikulo 5: «Mu me xanijan aba ta stojolalik xchiʼuk mu me buchʼu stijbot avoʼonton ti chatun ta stojolalike, yuʼun li Jeova Diosun avuʼune, jaʼ Diosun ti jtuk noʼox ta jkʼan ichʼel ta mukʼe». Xi la sjakʼbun li jbole: «Ti tauk stunes lokʼoletik sventa spas skʼelobiltak juʼelal li Diose o sventa jaʼuk xkichʼtik-o ta mukʼe, ¿kʼu yuʼun chal ti mu stakʼ jtunestike?». Te xinopet likom yuʼun. Jaʼ te lik jloʼiltakutik-o li kʼusitik chal Vivliae. Ta skoj ti la jkʼupin tajeke, mu xkaʼi xbat li orae.

Ta tsʼakale, bat jchiʼin jbol li ta stsobajel stestigotak Jeovae. Chʼayal to kʼot koʼonton ta skoj li kʼusi laj kil xchiʼuk laj kaʼie. Toj lek chakʼ sloʼilik li kerem tsebetike xchiʼuk toj lek ti kʼu yelan tsjelubtasik mantale. Toj labal sba laj kil ti kʼu yelan chichʼik chanubtasele. Akʼo mi nat jol xchiʼuk muʼyuk jmeltsanoj jba, lek tajek la xchʼamikun. Jun utsʼ alalil laj yikʼikun batel ta veʼel kʼalal laj li tsobajele.

Oy kʼusitik la jchan ta stojolal Jeova kʼalal la xchanubtasikun ta Vivlia li testigoetike: ti jaʼ jun jkʼanvanej Totil xchiʼuk ti oyutik ta yoʼonton mu ventauk mi muʼyuk jtakʼintik, bu jlumaltik o mi jutuk chanunajemutik. Ta melel, jaʼ jun Dios ti mu snaʼ xtʼujvane (Echos 10:34, 35). Ximuyubaj tajek, yuʼun laj kojtikin li kʼusi mas tsots skʼoplale.

KʼUSITIK SBALIL JTAOJAN

Jel ta jyalel li jkuxlejale. Laj kikta li sikʼolajele, li uchʼ poxe xchiʼuk ta yalel chopol kʼopetik. Muʼyuk xa chopol laj kaʼi jba ta skoj ti kʼu yelan lichʼi tale xchiʼuk muʼyuk xa kʼusi chopol la jvaychinta. Abol toʼox chkaʼi jba ta skoj li kʼusitik la jnuptan ta jbikʼtale xchiʼuk ti muʼyuk ep chanunajemune, pe mu xa jechuk chkaʼi jba ta orae.

Lek tajek stalelal li kajnile, skʼanoj Jeova xchiʼuk tskoltaun. Chitun ta jkʼelvanej ta sirkuito yuʼun li stestigotak Jeovae xchiʼuk ta jvulaʼan tsobobbailetik sventa jpatbe yoʼonton xchiʼuk jchanubtas li ermanoetike. Ta skoj ti la stoyun likel li Vivliae xchiʼuk ti lek la xchanubtasun li Diose, muʼyuk xa chikʼexav-o ti kʼu yelan jkuxlejale.

Ta jkʼupin skoltael yantik xchiʼuk li kajnile, yuʼun jech laj kichʼ koltael ek.