Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¿Kʼu yuʼun chcholik mantal ta naetik?

¿Kʼu yuʼun chcholik mantal ta naetik?

Li Jesuse laj yalbe yajtsʼaklomtak ti akʼo «bat [s]pasic ta jchʼunolajel [yu’un] li cristianoetic ta jujun banamile» (Mateo 28:19, 20). Kʼalaluk la stak batel yajtsʼaklomtak sventa xbatik li ta cholmantale, laj yalanbe ti akʼo xbatik ta sna li krixchanoetike (Mateo 10:7, 11-13). Kʼalaluk cham xaʼox li Jesuse, li yajtsʼaklomtak Cristo ta baʼyel sigloe la xcholik-o mantal «ta stojol cristianoetic xchiʼuc ta naetic» (Hechos 5:42; 20:20). Li avi kʼakʼal eke yakal ta jpaskutik li kʼusi la spasik jchʼunolajeletik ta baʼyel sigloe xchiʼuk kakʼojkutik venta ti kʼalal ta jvulaʼankutik ta snaik li krixchanoetike ep sbaliltak chichʼ tael.