Li chanubtasel ta Vivlia chakʼik li stestigotak Jeovae jaʼ ti tstakʼik ep sjakʼobiltake. Jaʼ junantik liʼe:

  • ¿Buchʼu jaʼ li Diose?

  • ¿Mi oyun van ta yoʼonton ta melel li Diose?

  • ¿Kʼuxi xuʼ jtsatsubtas li jnupunele?

  • ¿Kʼuxi ta tael li muyubajele?

Liʼ chichʼ albel batel smelolal li kʼusi tsjakʼbe onoʼox sbaik ta sventa li chanubtasel ta Vivlia chchakʼkutike.

¿Kʼu yelan chkakʼkutik li chanubtasel ta Vivliae? Ta jujun sloʼilal ta jchankutik. Jech kʼuchaʼal liʼe, mi ta jchankutik ta sventa Dios (o ta sventa nupunele), ta jkʼelkutik li tekstoetik ta Vivlia ti jaʼ chalbe skʼoplal ta sventa taje. Kʼalal ta jkoʼoltaskutik li versikuloetike chakʼkutik venta kʼusi chchanubtasvan Vivlia ta sventa taje, mi oy bu muʼyuk laj kaʼibekutik smelolale, jaʼ tstakʼ stuk ta yan versikulo li kʼusi skʼan xale.

Li jujukoj chanubtasel ta Vivlia chkakʼkutike jaʼ ta jtuneskutik li livro ¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae?, yuʼun jaʼ jun abtejebal ti toj jtunele. Lek jamal chalbe smelolal li kʼusi chal Vivlia ta sventa Dios, Jesús, li kʼusi chtal ta jelavele xchiʼuk ep to kʼusitik yan chalbe skʼoplal.

¿Kʼu yepal stojol li chanubtasel ta Vivliae? Muʼyuk tojbil, xchiʼuk li vunetik ta jtuneskutik kʼalal chkakʼkutik chanubtasele muʼyuk ta jkʼanbekutik stojol.

¿Kʼu van sjalil li jujukoj chanubtasele? Oy epal krixchanoetike jun noʼox ora ta xemana chchanunajik. Akʼo mi jech, xuʼ xjel li kʼu sjalil chchanunaj li jun krixchanoe. Li kʼusi mas tsots skʼoplale jaʼ ti kʼu sjalil xuʼ avuʼune.

¿Kʼusi chkʼot ta pasel mi la jkʼan junuk chanubtasel ta Vivliae? Chbat svulaʼanot jun stestigo Jeova ti bu chakʼane xchiʼuk ti kʼusi ora xuʼ avuʼun sventa chakʼ avil jlikeluk ti kʼu yelan li chanubtasel ta Vivliae. Mi la stij avoʼontone xchiʼuk mi chakʼan chachan-o batele, li stestigo Jeova ti ay svulaʼanote ta sjunul yoʼonton chbat xchaʼkʼelot.

Mi la jchʼam junuk chanubtasel ta Vivliae, ¿mi persa chi-och ta stestigo Jeova? Mu persauk. Li stestigounkutik Jeovae jaʼ jun muyubajel chkaʼikutik ti ta jchanubtaskutik ta Vivlia li krixchanoetike xchiʼuk muʼyuk ta jsujkutik ti akʼo x-ochik ta stestigotak Jeovae. Kʼajomal noʼox ta slekil koʼontonkutik chkalbekutik smelolal li kʼusi chchanubtasvan li Vivliae, yuʼun jnaʼojkutik ti oy sderechoik ti kʼusi tskʼan chchʼunike (1 Pedro 3:15, 16).