Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¿Kʼu yuʼun chcholbeik to mantal buchʼutik oy xa srelijionik li stestigotak Jeovae?

¿Kʼu yuʼun chcholbeik to mantal buchʼutik oy xa srelijionik li stestigotak Jeovae?

Kakʼojkutik venta ti oy epal krixchanoetik ti lek chaʼiik chloʼilajik ta sventa Vivlia akʼo mi oy xa srelijionik. Melel onoʼox ti ta jtsakutik ta venta li kʼusi tskʼan chchʼunik li krixchanoetike, jaʼ yuʼun muʼyuk ta jsujkutik ti akʼo xchʼamik li aʼyej chkichʼbekutik batele.

Kʼalal chkalbekutik skʼoplal chanubtaseletik ta sventa relijione, chkakʼkutik persa yakʼel ta jkuxlejalkutik li tojobtaseletik chakʼ Vivlia ti skʼan xkakʼkutik ta ilel smukʼul oʼontonal kʼalal chkalkutike, ti jech ta jpaskutik taje chkakʼkutik ta ilel ti chi-ichʼvankutik ta mukʼe (1 Pedro 3:16). Jnaʼojkutik onoʼox ti oy krixchanoetik ti mu skʼanik li aʼyej chkichʼkutik batele (Mateo 10:14). Pe mi muʼyuk bat jcholbekutik mantal li krixchanoetike mu jnaʼkutik kʼuxi tstakʼik. Jech xtok chjelilan onoʼox xkuxlejalik li krixchanoetike.

Jech kʼuchaʼal liʼe, xuʼ van oy junuk kʼakʼal ti muʼyuk xokol jun krixchano sventa xloʼilajik xchiʼuk stestigotak Jeovae, pe xuʼ van mas xa xokol ta yan kʼakʼal. Jech xtok, xuʼ van snuptanik tsots vokoliletik ti xuʼ jaʼ xtijbat-o yoʼontonik ta saʼel li beiltaseletik ta Vivliae. Jaʼ yuʼun chkakʼkutik persa xchiʼinel ta loʼil jayibuk velta li krixchanoetik ti oy xa srelijionike.