Li kʼusitik tsjakʼilanik ta sventa li stestigotak Jeovae

¿Mi jaʼ van tsta-o skolebalik ti chcholik mantal ta naetik li stestigotak Jeovae?

Naʼo li kʼusi jchʼunojkutik ta sventa li kolebale xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ xichʼ taele.

¿Mi jaʼ van tsta-o skolebalik ti chcholik mantal ta naetik li stestigotak Jeovae?

Naʼo li kʼusi jchʼunojkutik ta sventa li kolebale xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ xichʼ taele.

¿Kʼu yuʼun maʼuk chʼulna chalbeik ti bu tstsob sbaike?

Naʼo bu lik talel li «Salon sventa Tsobobbail yuʼun Stestigotak Jeova» xchiʼuk ti kʼu yuʼun tstunesike.

¿Mi chakʼik diesmo li stestigotak Jeovae?

Li stestigotak Jeovae, ¿mi chalik jayib matanal takʼin tskʼanik?

¿Kʼusi xchʼunoj li stestigotak Jeovae?

Chano 15 ta tos li kʼusitik jchʼunojkutik ti tsotsik skʼoplale.

¿Mi xchʼunojik Jesús li stestigotak Jeovae?

Naʼo kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal chaʼiik melel yajtsʼaklomtak Cristo ti skʼan xakʼ ta ilel xchʼunel yoʼontonik ta stojolal li Jesuse.

¿Kʼu yuʼun xchʼunojik stestigotak Jeova ti jaʼ noʼox stukik melel relijione?

¿Mi laj yal Jesús ti oy ep beetik ti ch-ikʼvan batel ta kolebale?

¿Mi xchʼunojik stestigotak Jeova ti jaʼ noʼox stukik tstaik kolebale?

Li Vivliae chal li buchʼutik xuʼ tstaik kolebale.

¿Mi muʼyuk chopol chilik stestigotak Jeova li buchʼutik yan-o srelijionike?

Naʼo kʼuxi ti lek ojtikinbilik ti muʼyuk chopol chilik yantik li melel yajtsʼaklomtak Cristoe.

¿Kʼu yuʼun muʼyuk ta xichʼik chʼichʼ li stestigotak Jeovae?

Ep kʼusi chopol tsnopik ta sventa li stestigotak Jeovae xchiʼuk li yichʼel chʼichʼe. Naʼo li kʼusi jchʼunojkutik ta sventa taje.

¿Mi chopol van chilik vacuna li stestigotak Jeovae?

Chib beiltaseletik ta Vivlia ti tskoltaot ta snopel atuk mi chavichʼ li vacunae o mi moʼoj.

¿Mi xchʼunojik stestigotak Jeova ti ta vakib noʼox kʼakʼal —ti 24 ora chjalij jujun kʼakʼal— la spas kʼusitik li Diose?

Li buchʼutik xchʼunojik ti ta vakib noʼox kʼakʼal la spas kʼusitik li Diose ¿mi anaʼoj ti tskontrain li kʼusi chal Vivliae?

¿Mi xchʼunojik Pokoʼ Testamento li stestigotak Jeovae?

¿Mi oy van bu ti mu xa persauk jchʼuntik li kʼusi chal Vivliae? Kʼelavil ti kʼuxi tstabeik sbalil yajtsʼaklomtak Cristo li kʼusi chal Tsʼibetik ta Hebreo Kʼope.

¿Kʼu yuʼun oy kʼusitik sjelojbeik smelolal li kʼusi xchʼunojik li stestigotak Jeovae?

Mu labaluk sba ta aʼiel ti oy chjel li kʼusitik xchʼunojike, yuʼun li ta Vivliae chal ti la sjelik kʼusitik xchʼunojik li yajtuneltak Dios ta voʼne eke.

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tstunesik krus li stestigotak Jeovae?

Akʼo mi yajtsʼaklomunkutik Cristo li stestigounkutik Jeovae muʼyuk ta jtuneskutik xchiʼuk muʼyuk chkichʼkutik ta mukʼ li kruse. Jkʼeltik kʼu yuʼun.

Li stestigotak Jeovae, ¿kʼuxi tstunesik li matanal takʼine?

Li Testigoetike, ¿mi jaʼ sventa spasik ta jkʼulej li matanal takʼine?

¿Kʼu yuʼun stestigotak Jeova jbikutik?

Naʼo bu lokʼem tal li jbikutike.

¿Buchʼu la slikes li stestigotak Jeovae?

Naʼo kʼuxi ti maʼuk la slikes jun achʼ relijion li Charles Taze Russell.

¿Bu chataik li takʼin chtun avuʼunike?

Maʼuk jech ta jtsobkutik takʼin kʼuchaʼal tspas li yan relijionetike.

¿Mi chakʼik diesmo li stestigotak Jeovae?

Li stestigotak Jeovae, ¿mi chalik jayib matanal takʼin tskʼanik?

Li antsetik ti jaʼik stestigotak Jeovae, ¿mi chcholik mantal?

¿Kʼusi tsots skʼoplal tspasik li antsetik ta sventa li cholmantal chichʼ pasel ta spʼejel Balumil ti tspasik li stestigotak Jeovae?

¿Buchʼutik li Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun stestigotak Jeovae?

¿Mi jaʼ tspasvanik ta mantal li Jtsop Jbeiltasvanej li ta j-organisasionkutike?

¿Kʼusi jaʼ li Watch Tower Bible and Tract Society?

¿Kʼuxi te snitojbe sba skʼoplal yabtelik li stestigotak Jeovae?

¿Kʼu yuʼun chcholik mantal ta naetik li stestigotak Jeovae?

Naʼo kʼusi laj yalbe yajtsʼaklomtak Jesús ta voʼne ti akʼo spasike.

¿Mi jaʼ van tsta-o skolebalik ti chcholik mantal ta naetik li stestigotak Jeovae?

Naʼo li kʼusi jchʼunojkutik ta sventa li kolebale xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ xichʼ taele.

¿Kʼu yuʼun chcholbeik to mantal buchʼutik oy xa srelijionik li stestigotak Jeovae?

¿Kʼusi tstij koʼontonkutik sventa jcholbekutik mantal li buchʼutik oy xa srelijionike?

¿Mi tsujvanik li stestigotak Jeova sventa sjel srelijion li yantike?

¿Mi persa ta sjelbe srelijion yantik kʼalal chcholik mantal li stestigotak Jeovae? ¿Mi oy sderecho tsjel srelijion li jun krixchanoe?

¿Kʼu yelan li chanubtasel ta Vivlia chakʼik li stestigotak Jeovae?

Li ta matanal chanubtasel chakʼik li stestigotak Jeovae xuʼ xatunes li Vivlia oy avuʼune, xuʼ xavalbe ti xchiʼinot li avutsʼ avalale xchiʼuk avamigotak.

¿Mi chtunik ta misioneroal li stestigotak Jeovae?

¿Buchʼutik chtunik ta misioneroal xchiʼuk kʼu yuʼun? ¿Mi chichʼik chanubtasel ta sventa li abtelal taje?

Li antsetik ti jaʼik stestigotak Jeovae, ¿mi chcholik mantal?

¿Kʼusi tsots skʼoplal tspasik li antsetik ta sventa li cholmantal chichʼ pasel ta spʼejel Balumil ti tspasik li stestigotak Jeovae?

¿Kʼu yuʼun maʼuk chʼulna chalbeik ti bu tstsob sbaike?

Naʼo bu lik talel li «Salon sventa Tsobobbail yuʼun Stestigotak Jeova» xchiʼuk ti kʼu yuʼun tstunesike.

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tstunesik krus li stestigotak Jeovae?

Akʼo mi yajtsʼaklomunkutik Cristo li stestigounkutik Jeovae muʼyuk ta jtuneskutik xchiʼuk muʼyuk chkichʼkutik ta mukʼ li kruse. Jkʼeltik kʼu yuʼun.

¿Kʼu yuʼun li stestigotak Jeova jelel ti kʼu yelan tspasik li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltik kʼuchaʼal li yan relijionetike?

Li Veʼlil ta bat kʼakʼal o Snaʼobil slajel Kristoe, jaʼ li tsobajel ti mas tsots skʼoplal chilik li stestigotak Jeovae. Li Vivliae chalbe skʼoplal li tsobajel taje.

¿Mi oy Svivlia stukik li stestigotak Jeovae?

Kʼalal chatunes ep ta tos Vivliaetike ta me skoltaot ta yaʼibel smelolal li kʼusi chale. Oy oxtos srasonal ti kʼu yuʼun xuʼ xapat avoʼonton ta stunesel li Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras sbie.

¿Mi lek tukʼ jelubtasbil li Xchʼul kʼop Dios sventa Achʼ Balumile?

¿Kʼu yuʼun mu xkoʼolaj xchiʼuk yan Vivliaetik li Xchʼul kʼop Dios sventa Achʼ Balumile?

¿Mi xchʼunojik Pokoʼ Testamento li stestigotak Jeovae?

¿Mi oy van bu ti mu xa persauk jchʼuntik li kʼusi chal Vivliae? Kʼelavil ti kʼuxi tstabeik sbalil yajtsʼaklomtak Cristo li kʼusi chal Tsʼibetik ta Hebreo Kʼope.

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tstikʼ sbaik ta politika li stestigotak Jeovae?

¿Mi chil-o svokol jlumalkutik ti muʼyuk ta jtikʼ jbakutik ta politikae?

¿Kʼu yuʼun muʼyuk chbatik ta paskʼop li stestigotak Jeovae?

Epal krixchanoetike snaʼojik ti muʼyuk chibatkutik ta paskʼope. Kʼelo kʼu yuʼun ti muʼyuk ta jpaskutike.

¿Mi tskolta yermanotakik kʼalal chil tsots svokolik li stestigotak Jeovae?

Naʼo kʼuxi chapanbil li koltael chichʼ akʼbel li buchʼutik chil svokolike.

¿Mi chchʼamik poxtael li stestigotak Jeovae?

Oy jlome chalik ti muʼyuk chchʼamik jtosuk poxil li stestigotak Jeova. ¿Mi melel taje?

¿Mi chopol van chilik vacuna li stestigotak Jeovae?

Chib beiltaseletik ta Vivlia ti tskoltaot ta snopel atuk mi chavichʼ li vacunae o mi moʼoj.

¿Kʼu yuʼun muʼyuk ta xichʼik chʼichʼ li stestigotak Jeovae?

Ep kʼusi chopol tsnopik ta sventa li stestigotak Jeovae xchiʼuk li yichʼel chʼichʼe. Naʼo li kʼusi jchʼunojkutik ta sventa taje.

¿Mi chchʼak utsʼ alalil li stestigotak Jeovae?

Li stestigotak Jeovae chichʼ tikʼbel smulik ti chchʼakik li utsʼ alaliletike. Pe ¿mi melel van taje?

¿Mi oy smantalil yuʼunik li stestigotak Jeova ta sventa li buchʼu snovio sbaike?

¿Mi jaʼ noʼox sventa chchʼay-o yoʼontonik ti tsnovioin sbaike o mi oy kʼusi yan?

¿Mi oy slistail yuʼunik kʼusi pelikulail, livroetik o sonetik stakʼ xchikintaik o skʼelik li stestigotak Jeovae?

¿Kʼusi beiltasel skʼan stsakik ta venta kʼalal tstʼujik li kʼusi chchʼay-o yoʼontonike?

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tspasik junantik kʼinetik li stestigotak Jeovae?

Kʼelavil kʼuxi chchapbe smelolal oxib sjakʼobil ta sventa li stestigotak Jeovae xchiʼuk ta sventa li kʼinetike.

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tspasik Navidad li stestigotak Jeovae?

Ep krixchanoetike tspasik li Navidad akʼo mi snaʼojik ti ta jecheʼ kostumbreetik likem tale. K’elo k’u yu’un jelelik li stestigotak Jeovae.

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tspasik Kʼin Kuxel li stestigotak Jeovae?

Jutuk mu skotoluk li krixchanoetike jaʼ sventa yajtsʼaklom Cristo chilik li Kʼin Kuxele. ¿Kʼu yuʼun muʼyuk tspasik li stestigotak Jeovae?

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tspasik skʼinal kumpleanyo li stestigotak Jeovae?

Jchanbetik skʼoplal chantosuk kʼusitik sventa skʼinal kumpleanyo ti chakʼ kiltik kʼu yuʼun muʼyuk lek chil li Diose.

¿Kʼu yuʼun li stestigotak Jeova jelel ti kʼu yelan tspasik li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltik kʼuchaʼal li yan relijionetike?

Li Veʼlil ta bat kʼakʼal o Snaʼobil slajel Kristoe, jaʼ li tsobajel ti mas tsots skʼoplal chilik li stestigotak Jeovae. Li Vivliae chalbe skʼoplal li tsobajel taje.

¿Kʼu yelan chilik muklomal li stestigotak Jeovae?

Ti kʼusitik ta jpaskutik xchiʼuk ti kʼu yelan chkilkutik li muklomale jaʼ te lokʼemik tal ta Vivlia. ¿Kʼusi beiltaseletik ta Vivlia tstsakik ta venta li stestigotak Jeovae?

¿Mi jaʼik yajtsʼaklomtak Cristo li stestigotak Jeovae?

Naʼo kʼuxi jelelunkutik-o xchiʼuk li yan jtsop yajtsʼaklomtak Cristo ti skuyoj sbaike.

¿Mi jaʼ jun relijion protestante li stestigotak Jeovae?

Oy chaʼtos ti kʼusi jelel xchʼunojik li stestigotak Jeovae, ti mu xkoʼolaj xchiʼuk li yan relijionetik ti jaʼik la yajtsʼaklomtak Cristoe.

¿Mi likem talel ta Estados Unidos srelijionik li stestigotak Jeovae?

Naʼo chanib srasonaltak ti jaʼ jun organisasion ta spʼejel Balumile.

Li stestigotak Jeovae, ¿mi tspakbeik skʼoplal judioetik sventa xnakiik ta Palestina?

Ta Vivlia ta jlokʼeskutik li kʼusi jchʼunojkutike, li tee muʼyuk tstijbe yoʼonton ajvaliletik mi jaʼuk yan krixchanoetik yoʼ mas xa tsots skʼoplalik chaʼiike.

¿Mi jaʼik van jun secta li stestigotak Jeovae?

Oy buchʼutik chalik ti jaʼik secta li stestigotak Jeovae. Pe ¿kʼusi li sectae? Kʼelo kʼusi jaʼ taje xchiʼuk chanbo skʼoplal mi jaʼik jun secta.

¿Mi xuʼ xlokʼ ta stestigo Jeova li jun krixchanoe?

Oy chaʼtos srasonal ti kʼu yuʼun xuʼ xlokʼe.

¿Mi muʼyuk xa chachiʼinik li buchʼutik muʼyuk xa chkʼotik ta arelijionike?

Sventa xikta spasel kʼusitik chopol li jun krixchanoe, bakʼintike persa skʼan xichʼ lokʼesel ta tsobobbail.