Kʼelo li kʼusi yichʼoje

La skoltaik sventa mu sjip sba yalel li ta Sky Tower

La skoltaik sventa mu sjip sba yalel li ta Sky Tower

Li Sky Tower jaʼ jun torre ti 328 metro snatile ti te oy ta Auckland (Nueva Zelanda), jaʼ ti bu oy kʼusi tsots kʼot ta pasel sventa mu sjip sba yalel jun krixchanoe. Li Graham Browne jun stestigo Jeova ti 80 sjabilale, la skolta polisiaetik sventa xchʼun yuʼun sventa mu sjip sba yalel jun vinik ti tsakbil ta chuvaje. «Li vinike la skʼan chloʼilaj xchiʼuk junuk stestigo Jeova, jaʼ yuʼun li polisiaetike lasaʼikun», xi chal li Grahame.

«Li buchʼutik te ch-abtejik li ta Sky Tower la xchukikun muyel ta jun arnés xchiʼuk ta jun natil chʼojon la xchukbeikun muyel li Vivliae. Li polisiae te laj yikʼikun batel kʼalal to ta akʼol ti 192 metro stayleje. Li vaʼ kʼakʼal taje jaʼo tsots tajek ikʼ ti sik tajeke. Mu nomuk xkil li vinik ti tskʼan sjip sba yalele, ti te chotol ta stiʼil ti bu toyol tajeke xchiʼuk ti jecheʼ te chechajtik li yoke».

«Laj kapta ti jaʼun stestigo Jeovae xchiʼuk ti oy ta koʼonton ta jkoltae. Kʼalal laj xaʼox jpas orasion ta koʼontone, la jambe li Vivliae xchiʼuk laj kak persa ti x-ochuk ta rasone».

«Laj kalbe skʼoplal ta sventa li sbalil li kuxlejale, ti jaʼ sloʼilal jun mantal laj kal ta jun Salon sventa tsobobbail ti bu chikʼot ta tsobajele».

Xi laj kalbee: «Li voʼote toj ep abalil chilot li Diose, li stuke yakʼojbot jun kʼupil sba matanal: ti jaʼ li akuxlejale. ¿Mi muʼyuk ta avoʼonton chavakʼbe yil ti oy sbalil chavil li matanal yakʼojbote? Laʼ liʼe, sventa mu xatsʼuj yalel».

«Jech xtok la jkʼelbe jayibuk tekstoetik ta Vivlia jech kʼuchaʼal Juan 3:16 ti xi chale: ‹Yuʼun toj ep la xcʼuxubin scotol cristianoetic ta banamil li Diose, jech laj yacʼ li jun noʼox Xnichʼon oye, yuʼun jech mu chʼayeluc chbat li bochʼotic ta xchʼunic ti jaʼ Jcoltavanej yuʼunique; jaʼ ta xcuxiic o sbatel osil».

Xi laj kalbee: «Li Diose skʼanojot tajek, jaʼ yuʼun skʼan xakuxi».

«Ta slikebale muʼyuk tstsʼet chikinta yilel li kʼusi chkalbee. Jaʼ yuʼun la jkʼanilanbe Jeova sventa skoltaun yoʼ xkʼot ta yoʼonton kuʼun li kʼusi chkalbee. Ta slajeb xae, li vinike lik bakʼuk, vaʼun lik xchiʼuk ta kʼunkʼun nopaj talel ta jtojolal, akʼo mi mu stsʼiji tajek».

Xi laj yal ta melele: «Te xa van kʼuk sjaliluke ayik ta jna li stestigotak Jeovae pe la jnutsanan lokʼel, toj chopol chkaʼi. ¿Mi xavakʼun ta perton?».

Xi laj takʼbee: «Mu xavul avoʼonton, xuʼ van jech la jpaskutik toʼox ek kʼalal maʼuk toʼox stestigounkutik Jeovae. Xuʼ jpʼel avoʼonton ti chakʼot ta perton li Jeovae».

Xi laj yalbune: «Kolaval. Jaʼ sventa mu xa toj chopoluk chkaʼi jba».

Xi laj makbe ta be li sloʼile: «¿Mi xanaʼe? Ta melel ta xixiʼ, pe maʼuk ta jventa li voʼone. Li voʼone chukulun ta jun arnés, pe ti stsul li avoke, li akuxlejal ti ep sbalile chlaj. Taje toj kʼux chaʼi li Jeovae. ¿Pe kʼu yuʼun mu xatal li ta jot yibel nae?».

Xi laj yalbun li vinik ti mas xaʼox leke: «Lek oy».

«Kʼalal te xaʼox li ta jot yibel nae, li polisiae laj yikʼ batel ti bu muʼyuk xibal sbae. Te van junuk ora ti kʼu sjalil liloʼilajkutike».

Li stestigotak Jeovae oy ta yoʼontonik ta melel li krixchanoetike, mas to li buchʼutik tsots chil svokolike. Ta spʼejel Balumil chichʼik batel li spatobil oʼontonal chal Skʼop Dios ta stojolal li krixchanoetike xchiʼuk ti chchanubtasik ti Diose oy ta yoʼonton ta jujun tal li krixchanoetike.