Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Kolik akʼo mi tskʼan ox tsmil sbaik

Kolik akʼo mi tskʼan ox tsmil sbaik

KʼALAL jaʼo yakal chcholik mantal ta naetik chaʼvoʼ stestigotak Jeovae, lokʼ talel jun vinik ti tsots ip ta at-oʼontone. Ta yut to li snae, xvinaj xchukoj chʼojon ta eskalera sventa tsjokʼan sba.

Laj yakʼ ochikuk ta sna, vaʼun la sjakʼbeik ti kʼu yuʼun xchukoj li chʼojone. Laj yal ta jamal ti ta ox smil sbae, pe ta skoj ti bakʼ li tiʼ nae, lokʼ skʼel buchʼu. Li chaʼvoʼ stestigotak Jeovae la xchiʼinik ta loʼil xchiʼuk laj yikʼik batel ta doktor ti jaʼ te la sta koltaele.

Li kʼusi kʼot ta pasel taje, lokʼ ta periodiko ta Bélgica, pe maʼuk noʼox stuk jech kʼotem ta pasel ti bu chkoltavanik stestigotak Jeova sventa mu smil sba li jun krixchanoe. Jkʼeltik yan kʼusitik kʼotem ta pasel ta yantik balumil.

Xi laj yal jun ants ti likem ta Greciae: «Tsots li ipaj ta at-oʼonton ta skoj ti laj yiktaun ta yan li jmalale. Mu xaʼox jnaʼ kʼusi ta jpas, jech oxal ta ox jmil jba. Jaʼ xa te ta jta spatel koʼonton ti chamemukune, mu xa jkʼan xkil jvokol».

Pe la snop chbat ta doktor. Ta tsakale lasaʼ li stestigotak Jeovae, lik xchan Vivlia xchiʼuk lik batuk li ta stsobajelike. Xi chale: «Oy tajek melel kʼanelal li ta ermanoetike, li kʼanelal taje jaʼ li kʼusi oy xa onoʼox sjabilal la jsaʼ talele». Xi chal xtoke: «Jtaoj batsʼi melel amigoiletik ti xuʼ jpat-o koʼonton ta stojolalike. Jun xa koʼonton xchiʼuk ximuyubaj; mu xa jvul koʼonton ta skoj li kʼusitik chtal ta jelavele».

Xi chal jun stestigo Jeova ti likem ta Inglaterrae: «Jun veltae la skʼoponun jun ants ti xkojtikine, tsvul tajek yoʼonton, laj yalbun ti tsnop tsmil sba li akʼobal taje. Lik kalbe kʼusi chal jlik revista ¡Despertad! ti lokʼ ta mayo ta 2008 ti jaʼ chalbe skʼoplal li buchʼutik tskʼan tsmil sba stukike, laj kakʼ persa sventa x-och ta rason xchiʼuk la jkʼelbe junchibuk tekstoetik ta Vivlia ti tspat oʼontonale. Li avie akʼo mi oy to svokol mu xa bu tsnop ti jaʼ chchapaj-o ti tsmil sbae».

Ta Ghana oy jun stestigo Jeova ti Michael sbie, lik xchiʼin ta loʼil jun tseb ti lek onoʼox xkʼot xchon kʼusitik li ta yabtele. Jun veltae, laj yakʼ venta Michael ti chat yoʼonton li tsebe, vaʼun la sjakʼbe mi oy svokol.

Laj yal ti tskʼan ox tsmil sba ta skoj ti iktaat ta yan yuʼun li smalale. Patbat yoʼonton yuʼun li Michaele xchiʼuk kʼelanbat chaʼlik livro ti lokʼemik ta Vivliae. Ta skoj li kʼusi la xchane mu xa skʼan smil sba, lik xchan Vivlia xchiʼuk pas ta stestigo Jeova.

Ta Estados Unidos oy jun periodiko laj yal kʼusi kʼot ta pasel kʼalal yakal chchol mantal jun kerem ti jaʼ stestigo Jeovae. Kʼalal jaʼo te ch-echʼ batel ta jun kayee, laj yakʼ venta ti te kotol jkot karo ti muʼyuk tupʼbile. Xi tsloʼilta kʼusi kʼot ta pasel li kereme:

«Laj kil te kotol li karoe, yoʼ bu chlokʼ li xchʼailale matsʼanbil jun mankera ti chkʼot kʼalal to ta sventanail li karoe. Li sventanaile pakʼbil lek ta sinta.

»Anil xa bat jkʼel. La jnachʼta ochel li ta sventanaile. Akʼo mi noj tajek ta chʼail, te tikʼil laj kil jun ants ti yakal ch-okʼe. Vaʼun xi tsots laj kalbee: ‹¿Kʼusi chapas leʼe?›.

»Kʼalal ta xaʼox jambe li stiʼe, laj kil ti te chotajtik oxvoʼ kʼoxetik li ta chotlebal ta spat karoe. Kʼalal la jambe li stiʼe, xi laj yalbun li antse: ‹¡Chʼan utun! ¡Akʼo lajkun xchiʼuk li kalabtake!›.

»Laj kalbe ti akʼo mu jechuk spase, ti maʼuk jech chchapaj-o li skʼope. Pe li stuke laj yalbun ti tskʼan chbat ta vinajel xchiʼuk li yalabtake.

»Laj kejan jba ta stojolal kʼalal x-okʼolet li antse, xchiʼuk xi laj kʼanbe vokol ta kokʼel eke: ‹¡Avokoluk mu jechuk xapas!›. Vaʼun kʼunkʼun la jpet sventa jlokʼes li ta skaroe.

»Xi laj yal ta tsʼakale: ‹¡Li kalabtake! ¡Lokʼeso li kalabtake!›.

»Li uni kʼoxetike la xachʼ skʼobik sventa jlokʼesik. Oy chavoʼ tsebetik, li june chanib sjabilal, li june voʼob, jech xtok oy jun uni kerem ti chib sjabilale. Jecheʼ te tsʼijilik, mu noʼox snaʼik ti jutuk xa mu te chamike.

»Kʼalal lokʼik xaʼox kuʼun xchanvoʼalike, la jtupʼ li karoe, li choti xchiʼukik ta bikʼit kʼal na, vaʼun xi laj kalbe li antse: ‹Loʼiltabun li avokole›.»

Jaʼ jun mukʼta matanal chilik kuxlejal li stestigotak Jeovae, yuʼun jaʼ yakʼoj li Jpasvanej kuʼuntike. Jech xtok oy ta koʼonton chikoltavankutik xchiʼuk ta jpatbekutik yoʼonton li buchʼutik smiloj sba yutsʼ yalalike xchiʼuk li buchʼutik tskʼan tsmil sba stukike.