Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Asambleaetik ti xcholet echʼ batel ta «spʼejel Balumil»

Asambleaetik ti xcholet echʼ batel ta «spʼejel Balumil»

Leʼ xa ta 50 jabile 583 stestigotak Jeova lik xanavikuk lajuneb xemana ta spʼejel Balumil. Pe li kʼusi tskʼanik li krixchanoetik taje maʼuk noʼox ti chlokʼik ta yojtikinel yan lumetike, moʼoj, yuʼun tskʼan chchiʼinik yermanotakik li ta asambleaetik ta 1963 ti «Lekil Aʼyej ta Sbatel osil» sbie. Ta skoj ti te van jtobuk ta mukʼtik lumetik la svulaʼanik li buchʼutik ayik li ta mukʼta tsobajeletik ti xcholet echʼe laj yichʼ biiltasel kʼuchaʼal asambleaetik ta «spʼejel Balumil».

Jun li kʼusi mu xchʼay-o ta sjolik li buchʼutik ayik li ta mukʼta tsobajeletik taje, jaʼ li mantal ti xi sbie: «Kʼalal mi kʼot ta Ajvalil ta spʼejel Balumil li Diose». Nathan Knorr ti te likem talel ta smeʼ nail abtelal yuʼun stestigotak Jeovae, jaʼ laj yetʼes ta jutuk mu skotoluk li ta asambleaetike. Laj yalbe skʼoplal li kʼusitik chopol ta spʼejel Balumile xchiʼuk la skoʼoltas li ta lekil kuxlejal chtal ta tsʼakale, kʼalal mi kʼot ta pasel yuʼun Dios ti tspas ta jun paraiso spʼejel li Balumile. Ta spʼejel Balumile, 580,509 krixchanoetik laj yaʼiik li mantal taje.

Ta «spʼejel Balumil» ta lajuneb xemana

Li asambleaetike lik ta Milwaukee (Wisconsin, Estados Unidos). Jaʼ te lokʼik batel li buchʼutik batik ta asambleaetike jaʼ to ti kʼotik li ta slokʼeb Kʼakʼale. Kʼalal laj li asambleaetik ta Nueva Yorke, batik ta Inglaterra, Suecia, Alemania xchiʼuk Italia. Ta buyuk noʼox la xcholik li lekil aʼyej ta sventa Vivliae.

Epal krixchanoetike la stojbeik ta vokol li stestigotak Jeova ta skoj ti la xchʼakbeik skʼakʼalil sventa xbat cholbatikuk mantale. Jun tseb ti likem ta Estocolmo (Suecia) xi laj yale: «Muʼyuk bu chchʼay ta jol ti la svulaʼanikune. [...] ¡Mu jchʼun chkaʼi ti nom tajek likemik tal sventa noʼox chtal yalbikun ti kʼusi xchʼunojik ta stojolal Diose! Toj echʼ noʼox labal chkil li kʼusi tspasike».

Vaʼun chaʼa, kʼalal kʼotik ta Atenas (Grecia), oy kʼusi la snuptanik. Li ajvalile la xchʼunbe smantal li palee vaʼun muʼyuk xakʼ permiso sventa xichʼ pasel li asamblea ta Estadio Panathinaikose. Pe li stestigotak Jeovae muʼyuk bu xakʼ sbaik ta tsalel. Kʼalal slajebtik xaʼox batel agostoe, jutuk mu 10 mil krixchanoetik yaʼiojik xaʼox li kʼusitik ch-echʼe, ti laj yichʼ jelubtasel ta stsobobbailik xchiʼuk ta junantik naetik.

Kʼalal lokʼik batel li ta Atenase, li jtsop ermanoetike la svulaʼanik Líbano, Jordania, Israel xchiʼuk Chipre. Lek chʼambil kʼotik yuʼun li yermanotakike. Jech kʼuchaʼal liʼe, jun ermano ti ay li ta asambleae oy kʼusi lek kʼot ta pasel ta stojolal te ta Nicosia (Chipre): «Kʼalal chikʼot li ta na bu jchʼamunoje xchiʼuk ta jlokʼ li jxonobe [...], ta sak chʼay ta anil [...], pe kʼalal mi echʼ voʼob minutoe te xa oy yan velta xtok pe lek xa sakik xchiʼuk xvikʼikʼet tsutal».

Li jxanviletik taje batik kʼalal ta slokʼeb Kʼakʼal xchiʼuk ta Pacífico. Ta epal mil xa noʼox yermanotakik la xchiʼinik li ta tsobajeletik ti te likemik ta India, Birmania (ti Myanmar sbi avie), Tailandia, Hong Kong, Singapur, Filipinas, Indonesia, Australia, Taiwán, Japón, Nueva Zelanda, Fiyi xchiʼuk Corea. Epal krixchanoetik la sjel yorail li kʼusitik tspasik sventa xbat yaʼiik li kʼusi ch-echʼ li ta asambleae. Li bu jech kʼot ta pasele jaʼ li kʼusi kʼot ta stojolalik jun tseb xchiʼuk jun kerem ti snovio sbaik ta Yokosuka (Japón). Kʼalal la skʼan permiso sventa chbat ta asamblea ta Kiotoe, li yajval yabtele laj yal ti jaʼ noʼox xuʼ x-akʼbatik permiso mi oy buchʼu cham yuʼune o mi oy buchʼu chnupune. Ta skoj ti snopojik xa onoʼox chnupunike, la snopik ti jaʼ lek ti xnupunik noʼoxe. ¿Bu van batik kʼalal nupunik xaʼox une? ¡Jaʼ li ta asambleae!

Tsuts xanbal yuʼunik ta slikebaltik septiembre, kʼalal laj yichʼ pasel li asamblea ta Hawai xchiʼuk California (Estados Unidos). Li kʼu yepal ayik ta asamblea li ta lum Pasadena ta Californiae, ti jaʼ te kʼotik li bu xa chpajik-oe, mas to lek kʼot ta pasel ti kʼu yelan snopojike. Kʼalal oʼlol xaʼox skʼan xlaj li asambleae, noj ta karoetik li sbe karoe, vaʼun mu xa xanav li karoetike. Akʼo mi jech, li bankilal yuʼun polisiaetike xi laj yal li ta periodiko ti te noʼox chlokʼe: «Muʼyuk bu kiloj junuk velta jech ti akʼo mi ep tajek krixchanoetik tstsob sbaik, pe ti toj lek stalel li krixchanoetik xtoke».

Mu xlaj-o sbalil li kʼusi laj yichʼ pasele

Li kʼusi laj yichʼ pasel li ta asamblea taje ta jtabetik-o sbalil li avie. Jech kʼuchaʼal liʼe, jaʼ te laj yichʼ akʼel li livro “Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa” sbie, jlik livro ti chichʼ-o tunesel avi ta stsobajelik li stestigotak Jeovae.

Harold King kʼalal mu toʼox jaluk slokʼel ta chukele

Jech noxtok, li ta asamblea ta Nueva Yorke jaʼ te laj yichʼ tsajel jun kʼejoj, ti xi sbie, «De puerta en puerta». Li buchʼu la spase ja li ermano Harold King ti tikʼil toʼox ta chukel ta Chinae. Pe jaʼo lokʼ ta chukel li ta 1963. Kʼalal te toʼox tikʼil ta chukele, jaʼo la spas li kʼupil sba kʼejoj taje. Li avie ta to xichʼ kʼejintael li kʼejoj ti «De puerta en puerta», sbie.

Li asambleaetik tspasik li stestigotak Jeova avie jelem xa. Ta skoj ti ep xa bu chichʼ pasel xchiʼuk ti mas xa bikʼitik bu chichʼ pasele, mas xa jutuk chkʼotik xchiʼuk mu xa toj masuk nomik skʼan xijbat. Li kʼusitik yichʼoj pasele jaʼ chakʼ ti akʼo mu masuk xchʼay yoʼontonik li buchʼutik te oyik li ta asambleae. Mas ta vukub miyon stestigotak Jeova xchiʼuk li buchʼutik naka noʼox takbilik ta ikʼele chkʼotik skotol jabil li ta asambleaetike. ¿Mi chakʼan chabat li jabil liʼe? Netʼo liʼe, sventa chasaʼ ti bu nopol xkom avuʼun li asamblea sventa xabate.