Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Oy xa kuʼuntik mas ta 165 mil yavil vunetik

Oy xa kuʼuntik mas ta 165 mil yavil vunetik

Li stestigotak Jeovae ilbilik onoʼox ti chcholik mantal ta naetike. Akʼo mi jech, li avi xtoke ta xcholik mantal bu oy ep krixchanoetik ta yavil vunetik ti alakʼik sba xvinaje.

Achʼtik to lik ti jech xa chichʼ cholel mantal taje. Lik ta noviembre ta 2011 ta Nueva York. Jtsop stestigotak Jeova lik stunesik yavil vunetik sventa xalbeik krixchanoetik li aʼyejetik yichʼoj tal Vivliae. Ti jech lik spasike lek tajek kʼusi kʼot ta pasel yuʼun, jaʼ yuʼun lik yichʼ pasel jech ta yantik lumetik.

Li ta marso ta sjabilal 2015 yichʼoj xaʼox akʼel 165,390 yavil vunetik ti stakʼ jochel li ta tsobobbailetik yuʼun stestigotak Jeova ta spʼejel Balumile. Laj yichʼ saʼel xtok mexaetik xchiʼuk yan yavil vunetik.

Li stestigotak Jeovae mas onoʼox chcholik mantal ta naetik sventa xalbeik aʼyejetik ta Vivlia li krixchanoetike. Akʼo mi jech, lek onoʼox kʼusi kʼotem ta pasel kʼalal chichʼ tunesel li yavil vunetike. Jkʼeltik avil junantik noʼox ti kʼusitik lek kʼotem ta pasele.

Li ta Perue, jun vinik ti Raúl sbie nopaj batel ta stojolal stestigotak Jeova ti te nopol vaʼalik ti bu yakʼojik li yavil vunetike, vaʼun xi laj yalanbee: «¿Bu toʼox oyoxuk? Oxib xa jabil yakal ta jsaʼoxuk. Kʼalal laj kil li yavil avunike, laj jtojbe ta vokol li Diose».

Li stestigotak Jeovae ta xa onoʼox xcholik mantal ti bu nakal li Raule, pe chʼabal onoʼox te oy ta kʼakʼaltik li ta snae xchiʼuk chʼabal te xtok li ta sabado xchiʼuk ta domingoe. Li Raule laj yal ti chchan toʼox Vivlia xchiʼuk stestigotak Jeovae, pe laj yal xtok ti tskʼan xlik xchan yan velta li Vivliae. Jaʼ yuʼun, la skʼelik kʼuxi xuʼ xichʼ akʼbel li chanubtasel ta Vivliae.

Li ta Bulgariae, jun nupultsʼakal te lik skʼelik li yavil vunetike, vaʼun laj yichʼik batel li livro Ti kʼuyelan ta tael muyubajel ta utsʼ-alalile. Jun xemana ta tsʼakale sutik talel, vaʼun laj yichʼik batel li Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae xchiʼuk li livro Jchanbetik li Mukʼta Jchanubtasvaneje. Li stestigo Jeova ti te nopol vaʼal ta yavil vunetike la sjakʼbe jayvoʼ yalab xnichʼnabik. Xi la stakʼ li nupultsʼakale: «Chʼabal to kalab jnichʼnabkutik, pe mi laj kilkutike, oy ta koʼontonkutik ti xojtikinik li Diose. Li livroetik liʼe jaʼ xuʼ skoltaunkutik».

Jun vinik ti jaʼ soltaro ta Ucraniae la xchiʼinan ta loʼil chaʼvoʼ ermanaetik ti te nopol vaʼalik ti bu oy li yavil vunetike xchiʼuk xi laj yalanbee: «Tsebetik, albeikun kaʼi bakʼin ta xtal li Armajedone». Li vinik taje ayem ta paskʼop li ta Ucraniae. Ta skoj li kʼusitik yakal chkʼot ta pasel ta spʼejel Balumile, jaʼ te laj yil ti poʼot xa skʼan xtal li Armajedone, jaʼ yuʼun la sjakʼbe sba kʼu yuʼun chʼabal to kʼusi spasoj Dios ta sventa taje. Li ermanaetike la skʼelbeik ta Vivlia ti oy lek srasonal ti muʼyuk to kʼusi spasoj li Diose, pe laj yalbeik xtok ti poʼot xa chakʼbe slajeb li kʼusitik chopole. Li vinike laj yichʼ batel li revista ¡Despertad! xchiʼuk Li Jkʼel osil ta toyole, laj yichʼ batel xtok livro ti xi sbie ¿Existe un Creador que se interese por nosotros?

Kʼalal jaʼo chcholik mantal ta yavil vun ta Macedonia li stestigotak Jeovae, albatik yuʼun jun kerem ti skʼeloj xa li revistaetike, pe laj yal ti jaʼ xa la tskʼan tskʼel li livro ¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae? Kʼalal laj yakʼbeike, laj yal komel ti chbat ta anil noʼox ta vivlioteka sventa xlik skʼel tee.

Te van chibuk ora ta jelavel kʼalal laj xaʼox skʼel li baʼyuk 79 pajina li livro taje, sut talel li kereme xchiʼuk xi laj yale: «Ta sjel jkuxlejaltik li livro liʼe. Laj xa kakʼ venta ti oy kʼusitik mu jechuk toʼox li kʼusitik jchʼunoje. Skotol li kʼusi chal li livroe oy srasonaltak. Jelel xa chkil avi li kuxlejale».