Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Jun kampanya ta spʼejel Balumil sventa xojtikinik li jw.org

Jun kampanya ta spʼejel Balumil sventa xojtikinik li jw.org

Li stestigotak Jeova ta spʼejel Balumile la spukik tratadoetik ta yuilal agosto ta 2014 sventa xojtikinik krixchanoetik li jw.org. Jaʼ yuʼun epaj 20% li buchʼutik tskʼelik jpajinatik ta Internet li ta agostoe, jutuk mu kʼot ta 65 miyon. Te van 10,000 krixchanoetik la skʼanik chanubtasel ta Vivlia ta snaik li ta jpajinatike, jelav 67% ti jaʼ mu sta li ta yuilal junioe. Li kampanyae skoltaoj krixchanoetik ta buyuk noʼox.

Tstaik koltael li buchʼutik oy kʼusitik tsjakʼbe sbaike

Jun ants ti jaʼ stestigo Jeova ta Canadae la sta ta elevador jun ants ti Madeline sbie, vaʼun laj yakʼbe yil li tratado ti yakal tspuk ti xi sbie ¿Bu ta jtabetik stakʼobil li kʼusitik tsots skʼoplal ta jakʼbe jbatike? Li Madeline laj yal ti lokʼ batel ta sventana ti bu xuʼ xlokʼ skʼel osil ta svoljeal sventa tskʼanbe vokol Dios yoʼ stabe stakʼobil li kʼusitik tsots skʼoplale. Laj yal xtok ti kʼopojem xa onoʼox batel ep ta velta ta chʼulnaetik sventa tskʼan chanubtasel ta Vivlia, pe muʼyuk buchʼu xkʼot sventa xvulaʼanat. Vaʼun ta anil noʼox lik xchan Vivlia xchiʼuk li stestigotak Jeovae.

Tstaik koltael li buchʼutik mu xojtikinik li Vivliae

Li ta Filipinase oy jun ants ti Rowena sbie la xchiʼin ta loʼil jun vinik ti chkʼopoj ta chinoe, te vaʼal la sta ta yeloval jun restaurante. Laj yakʼbe li tratadoe xchiʼuk laj yalbe ti chakʼik matanal chanubtasel ta Vivlia li stestigotak Jeovae.

Li vinike laj yal ti mu junuk velta yiloj kʼu yelan li Vivliae. Ta skoj ti loʼilajike, tijbat-o yoʼonton sventa xbat ta jun s-asamblea stestigotak Jeova li vinike. Laje laj yal ti tskʼan to chchanbe mas skʼoplal li Vivliae xchiʼuk ti tsyales ta jpajinatik ta Internet li Vivliae.

Tstaik koltael li buchʼutik makal xchikinike

Li Guillermo ti makal xchikin xchiʼuk ti jaʼ jun stestigo Jeova ta Españae la sta ta kʼoponel jun svoʼne chiʼil ta chanun ti Jorge sbi ti makal xchikin eke. Li Jorgee laj yal ti jaʼtik toʼox chamem li smeʼe, vaʼun ep kʼusitik lik sjakʼbe sba ta skoj. Li Guillermoe laj yakʼbe li tratadoe xchiʼuk laj yalbe ti oy kʼusitik ta senya kʼop li ta jw.org ti xuʼ xtakʼbat li kʼusitik tsjakʼbe sbae. Laj yalbe xtok ti akʼo batuk li ta tsobajel ch-echʼ yuʼunik ta Salon sventa Tsobobbaile. Bat ta tsobajel li Jorgee xchiʼuk muʼyuk xa xikta-o sba manchuk mi 60 kilometro snamal li salone.

Tstaik koltael li buchʼutik nom tajek nakalike

Chib nupultsʼakal ti jaʼik stestigotak Jeovae la stoj batel spasaje stukik sventa xbatik ta jun bikʼit jteklum ta Groenlandia ti 280 jnaklejetik tee, laj yichʼ vakib ora yoʼ xkʼotik xchiʼuk ta uni kʼox varko batik. La xcholik mantal, la spukik li tratadoetike xchiʼuk laj yakʼik ta ilel jun svideoal jw.org ta groenlandés kʼop. Lik xchanubtasik ta Vivlia jun nupultsʼakal. Li avi une chichʼik chanubtasel ta Vivlia chib velta ta xemana ta telefono.

Maʼuk noʼox li ta namal bikʼtal lumetik ti laj yichʼ cholel mantale. Li stestigotak Jeova ta Nicaraguae la xchapan sbaik sventa tspukik tratadoetik li ta teʼtikaltik yuʼun Caribe ti mayangna skʼopik li krixchanoetik tee. Xanavik 20 ora ta jun mol autovus ti lopajtik tajek li be bu batike xchiʼuk ti muʼyuk la xkuxik jlikeluke, laje xanavik to buluchib ora ta yokik ti oy tajek achʼel bakʼintike, vaʼun kʼotik ta bikʼtal lumetik. La spukik tratadoetik te xchiʼuk laj yakʼik ta ilel videoetik ta mayangna kʼop, taje toj lek laj yilik xchiʼuk chʼayal to kʼot yoʼontonik li buchʼutik te nakalike.

Li Estelae laj yakʼbe jlik tratado jun vinik ti te jelav ta jun bikʼit jteklum ta teʼtikaltik Amazonae (Brasil). La stsak tratado li vinike, pe mu masuk oy ta yoʼonton yilel, yuʼun la stikʼ ta xvorxa li tratadoe. Kʼalal yakal xa chbat ta snae, sok li xkʼox varkoe te noʼox xkajet kom ta ba voʼ. Vaʼun kʼalal yakal tsmala ti xkʼot koltaatuke, la skʼel li tratadoe. La stunes selular sventa skʼel li jpajinatik jw.org, te la skʼel mantaletik xchiʼuk la syales jayibuk videoetik. Oy van jayibuk kʼakʼal ta tsʼakale laj yojtikinbe smalal Estela li vinik taje, vaʼun laj yalbe ti tstojbe ta vokol Estela ta sventa li tratadoe. Xi laj yal li vinike:«Li mantaletik la jkʼele jaʼ la skoltaun sventa junuk koʼonton kʼalal la jmala li buchʼu chkʼot skoltaune. Lek tajek chilik videoetik sventa Caleb li jnichʼnabe. Muʼyuk chkikta jba ta skʼelel li jw.org».