Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Chichʼ cholel mantal kʼalal to ta namal balumil

Chichʼ cholel mantal kʼalal to ta namal balumil

Li ta 2014, li Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun stestigotak Jeovae laj yalik ti oy kʼusi stakʼ pasel sventa xichʼ cholel mantal li ta namal lumetik ta snorteal Europa xchiʼuk Norteamericae (Echos 1:8). Ta slikebale laj yalik ti jaʼ noʼox chbat yichʼ cholel mantal ta junantik parajeetik ta Alaska (Estados Unidos), ta Laponia (Finlandia), ta Nunavut xchiʼuk lumetik ta Noroeste (Canadá).

Li stestigotak Jeovae oy xa onoʼox ta sjaylajunebaluk jabil chcholik mantal li ta namal lumetik taje. Pe muʼyuk jal te chkomik xchiʼuk jutuk mu skotoluk veltae jaʼ noʼox chkʼot xchʼakik vunetik ti lokʼemik ta Vivliae.

Ta skoj ti kʼusi kʼot ta nopel yuʼunike, li Betel ti oy ta sba skʼelel li yabtel stestigotak Jeova ta namal lumetik ta nortee jaʼ chalbe jcholmantaletik ta tsʼakal ora (prekursoretik) mi xuʼ xkomik akʼo mi oxibuk noʼox u li ta namal lumetike. Mi oy jayvoʼuk ti oy ta yoʼonton chchanik Vivlia li krixchanoetik tee, xuʼ mas jal xkomik xchiʼuk tsjelubtasik mantal sventa skotol krixchanoetik li jcholmantaletike.

Pe oy kʼusitik vokol chaʼiik li buchʼutik ta norte xa tajek nakalike. Oy chaʼvoʼ prekursoretik ti takatik batel ta Barrow (Alaska), li june likem ta sural California xchiʼuk li jun xtoke likem ta Georgia (Estados Unidos), kʼixin li slumalike. Kʼalal jaʼ toʼox sba velta ch-echʼ yuʼunik invierno li ta Alaskae, tsʼik yuʼunik ti 38 grado sikile. Pe kʼalal jayib toʼox u skʼotelike, la svulaʼanik jutuk mu skotoluk li jnaklejetike xchiʼuk la slikesik chanib estudio, june jaʼ jun kerem ti John sbie. Chichʼ estudio xchiʼuk li livro ¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae?, koʼol chichʼ chanubtasel xchiʼuk li slekome, jech xtok, chalbe batel yamigotak xchiʼuk xchiʼiltak ta abtel li kʼusi yakal chchane. Tskʼel jujun kʼakʼal ta aplikasion JW Library ta stelefono li foyeto Jkʼeltik skotol kʼakʼal li Skʼop Diose.

Ta skoj ti chʼabal karetera ta Rankin Inlet ta slumal Nunavut (Canadá), ta avion batik jun nupultsʼakal li ta Nunavute xchiʼuk ep buchʼutik lik yakʼbeik estudio. Jun vinik ti la skʼel li video ¿Kʼu yelan li jtsobajelkutike? la sjakʼ bakʼin chichʼ vaʼanel jpʼejuk Salon sventa Tsobobbail. Vaʼun xi laj yale: «Mi liʼ oyun toʼox kʼalal chavaʼanike, chibat ta atsobajelik un bi».

Oy chaʼvoʼ prekursor ti te chtunik ta munisipio Savukoski (Finlandia), tee mas toj ep renoetik jaʼ mu sta li krixchanoetike. Xi laj yalik li prekursoretike: «Toj echʼem sik xchiʼuk chyal tajek taiv». Akʼo mi jech, lek la tajek li yorail kʼotike. ¿Kʼu yuʼun? Xi chalike: «Jcholojkutik xa lek mantal ta skotol li lumetike. Nopolik noʼox tslokʼesbeik staival li skareterail parajeetike xchiʼuk lek chʼubabil yuʼunik. Ta skoj ti toj echʼem sike, mas te oy ta snaik li krixchanoetike».

Chakʼik venta yantik kʼalal chkakʼkutik persa xcholel mantal li ta namal lumetike. Kʼalal la svulaʼanik jun meʼ alkalte ta jun jteklum ta Alaska chaʼvoʼ prekursoretike, lek laj yaʼi, yuʼun la stsʼiba ta Internet ti kʼusi la sloʼilta xchiʼuk li stestigotak Jeovae xchiʼuk te laj yakʼbe slokʼol li tratado ¿Kʼusi jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose?

Li ta lum Haines (Alaska) oy chaʼvoʼ prekursoretik ti laj yetʼesik tsobajel ta jun vivliotekae, kʼotik vaxakvoʼ krixchano li ta tsobajele. Vaʼun oy jlik periodiko li ta lum taje laj yal ti oy chaʼvoʼ viniketik ti likemik ta Texas xchiʼuk Carolina del Nortee yakal chalik ta jujupʼej na mi oy buchʼu tskʼan chanubtasel ta Vivlia. Xi tsuts sloʼil li periodikoe: «Kʼelik ta jw.org mi chakʼan to chachanbeik mas skʼoplale».