Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Jlik foyeto ti noj ta lokʼoletik ti xuʼ skolta epal krixchanoetik ta spʼejel balumile

Jlik foyeto ti noj ta lokʼoletik ti xuʼ skolta epal krixchanoetik ta spʼejel balumile

Oy jun ants ti te nakal ta Mongolia ti Odval sbie mu snaʼ lek jayib sjabilal, yuʼun mu snaʼ kʼusi jabilal vokʼ. Yaloje vokʼ ta sjabilal 1921. Mu snaʼ skʼelel vun xtok yuʼun jun noʼox jabil echʼ ta chanun. Yuʼun ta sbikʼtal noʼox lik skolta stot smeʼ ta xchabiel vakaxetik xchiʼuk yan chonbolometik. Leʼtik toe laj yichʼ akʼbel jlik foyeto ti noj ta lokʼoletike, vaʼun lik yojtikin li Diose xchiʼuk lik yaʼibe smelolal kʼusi chkʼot ta stojolal li krixchanoetik mi chchʼunbeik li smantal Diose. Xmuyubaj tajek kʼalal laj yaʼibe smelolal li kʼusitik la xchane.

Li foyetoe laj yichʼ lokʼesel ta sjabilal 2011 ti jaʼ la slokʼesik li stestigotak Jeovae xchiʼuk oy chaʼtos ti kʼu yelan lokʼeme. Xchaʼlikal ti alakʼ sba tajek uni lokʼoletik yichʼoj tale, jaʼ noʼox ti kʼusie jutuk noʼox sletrailtak yichʼoj li jlike.

Ti bu mas yichʼoj sletrailtake jaʼ li foyeto Chikintao kʼusi chal Dios sventa chakuxi sbatel osil, li jlike jaʼ sbi Chikintao kʼusi chal Dios. Jelubtasbil ta epal kʼopetik xchaʼlikal li foyeto taje. Li baʼyel laj kalbetik skʼoplale poʼot xa xlokʼ ta 583 kʼopetik, li xchaʼlikale poʼot xa xlokʼ ta 483 kʼopetik. Li foyeto taje jaʼ mas ep oy ta yan kʼopetik, jaʼ mu sta li svunik Naciones Unidas ti la slokʼesik ta oktuvre ta 2013 ti la sjelubtasik ta 413 kʼopetik ti jaʼ sbi Declaración Universal de Derechos Humanos. Jech xtok jutuk xa van mu 80 miyon ta lik pukbil xchaʼlikal li foyeto taje.

Oy jun ants ti te nakal ta Brasil ti oy xa sjabilale laj yichʼ akʼbel yuʼun stestigotak Jeova li foyeto Chikintao kʼusi chal Dios. Xi laj yal kʼalal xmuyubaj xa laj yichʼ komel li vune: «¡Toj lek avoʼontonik ti oy ta avoʼontonik li krixchanoetik jech kʼu chaʼal oyun ta avoʼontonike! Muʼyuk toʼox xkichʼ komel li avunik ta skoj ti mu jnaʼ skʼelel vune, pe liʼe chkichʼ komel».

Oy jun ants xtok ti te nakal ta Francia ti Brigitte sbi ti mu snaʼ skʼelel vun xtoke xi laj yale: «Skotol kʼakʼal ta jkʼelbe li slokʼoltak foyeto liʼe».

Xi chal jun stestigo Jeova ti te oy ta Sudafricae: «Chkal voʼone li foyeto liʼe jaʼ li kʼusi xuʼ jkoltatik-o krixchanoetik ta yojtikinel Dios ti chkʼopojik ta chinoe. Jtunesoj kʼalal ta jchiʼin ta loʼil li buchʼu tsutsem yuʼunik universidade xchiʼuk li buchʼutik mu snaʼik skʼelel vune. Li foyeto Chikintao kʼusi chal Dios sventa chakuxi sbatel osil, xie, skoltaojun tajek sventa xchanik noʼox kuʼun li krixchanoetik ta sventa li kʼusitik baʼyel skʼan chanel ta Vivliae. Li ta oʼlol noʼox orae stakʼ xa aʼibel smelolal li chanubtaseletik ta Vivliae».

Oy chaʼvoʼ ermanaetik ti jaʼik stestigotak Jeova ti ch-abtejik ta tsʼakal ora te ta Alemaniae, li ermanaetik taje chakʼbeik chanubtasel ta Vivlia jun nupultsʼakal ti chanunajemik leke. Li vinike toj lek laj yil li foyetoe xchiʼuk xi la sjakʼe: «¿Kʼu yuʼun ti mu lajuk onoʼox avichʼbeikun talel li foyeto liʼe? Avie xkaʼibe xa smelolal junantik loʼiletik xchiʼuk pʼelantik kʼop ta Vivlia».

Xi laj yal jun ants ti te oy ta Australiae: «Epal jabil te linaki ta skonvento monjaetik. Jaʼ kamigotak tajek li buchʼutik lek tsakbilik ta mukʼ li ta chʼulnae. Pe muʼyuk buchʼu laj yalbeikun smelolal kʼusi jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose. Jaʼ yuʼun koliyal li lokʼoletik ta foyetoe xkaʼibe xa smelolal li kʼusi chal ta Mateo 6:10».

Li Betel yuʼun stestigotak Jeova ta Canadae xi la stsʼibae: «Liʼe oy ep krixchanoetik ti likemik talel ta Sierra Leonae. Kʼalal laj yil ta skʼop stukik li foyeto ti jaʼ li krío kʼope, laj yalik ti chakʼik la tajek persa ta xcholbel mantal skotol krixchanoetik li stestigotak Jeovae. Xi chalik junantike: ‹Oyunkutik tajek ta avoʼontonik li voʼoxuke, akʼo mi ep ti mu jechuk tspasike›».