Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Jun vulaʼal ti stuk noʼox jeche

Jun vulaʼal ti stuk noʼox jeche

Li ta jujun jabile, ta smilal noʼox krixchanoetik chbat svulaʼanik li Smeʼ nail abtelal yuʼun stestigotak Jeovae xchiʼuk li Betel ta Estados Unidos, ti te xkom ta estado yuʼun Nueva York. Li Betele, likem tal ta evreo kʼop ti jaʼ smelolal «Sna Dios». Junantik jvulaʼaletike nopol noʼox nakalik, pe li yantike nom to chlikik talel. Yuʼun tskʼan tskʼelik kʼu yelan chichʼ pasel li vunetike xchiʼuk ti kʼu yelan chapanbil li abtelal te chichʼ pasele o sventa tsvulaʼan yamigoik ti te chtunike. Jaʼtik toe oy buchʼu ay svulaʼan Betel ti solel oy ta yoʼonton chojtikine.

Li Marcellus ti likem ta Anchorage (Alaska, Estados Unidos), ti jaʼ stestigo Jeovae, vokol chkʼopoj ta skoj ti ipaj ta parálisis cerebral leʼ xa ta sjayibal jabile xchiʼuk ti ta siya de rueda kom ti kʼu sjalil kuxule. * Jaʼ yuʼun persa skʼan oy buchʼu xkoltaat kʼalal oy kʼusi tspas jujun kʼakʼale. Akʼo mi ep tajek svokol, solel oy ta yoʼonton tskʼan chojtikin li Betele. Kʼot onoʼox ta pasel li kʼusi oy ta yoʼontone.

Li Corey ti jaʼ yamigo li Marcellus xchiʼuk ti la skolta ta xchapanel yoʼ xbat li ta Betele, xi chale: «Solel jujulikel tsjakʼilanbun. Nopolik noʼox tskʼoponun batel ta telefono sventa tsjakʼ kʼu yelan xbat kuʼun. Ta skoj ti kʼajomal noʼox x-al yuʼun ‹tana› o ‹moʼoj› li Marcelluse, persa oy kʼusi ta jakʼbe yoʼ jnaʼ li kʼusi tskʼane». Ti kʼu yelan tskʼopon sbaike jechtik noʼox kʼuchaʼal liʼe:

¿Mi chakʼan chibat ta ana?

Moʼoj.

¿Mi chakʼan chkikʼ tal doktor?

Moʼoj.

¿Mi jaʼ chakʼan chanaʼ ti kʼu yelan xbat skʼoplal li svulaʼanel Betele?

Jaʼ.

Xi to chal li Corey: «Vaʼun ta xkalbe kʼu yelan xbat kuʼun. Jaʼ yuʼun kʼalal ay li ta Betele li muyubaj yuʼun».

Ep kʼusitik la snuptan li Marcelluse. Muʼyuk lek stakʼin, jaʼ yuʼun chib to jabil la stsob spasaje sventa xbat li ta Betel ta Nueva York ti 5,400 kilometro snamale. Ta skoj ti ipe, la saʼ buchʼu xuʼ chchiʼinat sventa xkoltaat kʼalal chbat ta Betele. Jech xtok la sjakʼbe doktor mi xuʼ xbat, kʼalal jayib xaʼox kʼakʼal skʼan li sfechaile jaʼ to albat ti xuʼe.

Kʼalal te xaʼox oy ta Nueva York li Marcellus la skʼupin ti ay yojtikin li Betel ta Broklyn, Patterson xchiʼuk ta Wallkill. Laj yil kʼu yelan chichʼ pasel imprimir Vivlia xchiʼuk vunetik li ta mukʼta makinaetike xchiʼuk te laj yakʼ venta kʼu yelan lek chapanbil li abtelal chichʼ pasele. Jech xtok, echʼ tskʼel li museo ti xi sbie: «Li Vivliae xchiʼuk li sbi Diose» xchiʼuk «Jun jteklum ti yichʼojbe sbi li Jeovae». Ep buchʼutik laj yojtikin xchiʼuk la sta yan yamigotak. Ta melel muʼyuk chchʼay ta sjol li vulaʼal taje.

Ep buchʼutik xkuxet yoʼontonik tsutik tal kʼalal chbat svulaʼanik li Betele. Pe kʼalal laj yichʼ jakʼbel li Marcellus mi oy sbalil laj yaʼi ti ay ta Betele, xi jamal la stakʼe: «Oy, oy, oy».

Kʼalal mi bat avulaʼan li Betele xuʼ me xamuyubaj xchiʼuk avutsʼ avalal, jech kʼuchaʼal kʼot ta stojolal li Marcellus. Li stestigounkutik Jeovae oy kuʼunkutik Beteletik ta spʼejel Balumil xchiʼuk ta slekil koʼontonkutik ta jchʼamkutik li buchʼu tskʼan chojtikinike. ¿Kʼu yuʼun mu xbat avulaʼanunkutik ek?

^ par. 3 Li Marcellus cham ta 19 yuʼun mayo ta 2014, kʼalal jaʼo yakal tsuts stsʼibael li sloʼil xkuxlejal liʼe.