Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Laj yichʼ akʼel ta ojtikinel li Betel ta Europa centrale

Laj yichʼ akʼel ta ojtikinel li Betel ta Europa centrale

Li stestigotak Jeovae oy 15 Beteletik yuʼunik ta spʼejel Balumil ti bu tspasik imprimir vunetike. Li jun Betele te oy ta Selters (Alemania), ta Europa central. Te xkom ta yosilal Steinfels, ti jaʼ skʼan xal «li Tone».

Li ta 23 kʼalal ta 25 yuʼun mayo ta 2014 li Betel taje la stak ta ikʼel li buchʼutik te noʼox nopol nakalike, li empresarioetike xchiʼuk li j-abteletik te ta lum sventa xuʼ xojtikinik kʼu yelan ti Betele. Ta skoj ti jaʼo tsuts ta 21 yuʼun avril ta 1984 li Betel taje, xi laj yakʼbeik sbi ti kʼu sjalil laj yichʼ akʼel ta ojtikinel li Betele: «30 jabil ta Selters».

Kʼotik mas ta oxmil krixchanoetik sventa xojtikinik li Betele. Li alkalte ta jteklum ti jutuk xa mu 30 jabil ch-abtej ta ayuntamientoe, xi laj yale: «Toj echʼ xa noʼox lek tajek ti chichʼ vulaʼanel li snailal abtelal yuʼun li stestigotak Jeovae. Chvul to ta jol ti anil laj yichʼ vaʼanel li ta Steinfels, leʼ xa ta 1979 kʼalal ta 1984. ¡Toj kʼupil tajek laj kil!».

¿Kʼusitik laj yichʼ akʼel ta ilel?

Laj yichʼ pasel jun video sventa xakʼbeik yil li jvulaʼaletike, xi sbie: «Steklumal Jeova ta Europa central», ti jaʼ chalbe skʼoplal ti oy xa ta 120 jabil te oy li stestigotak Jeova li ta lum taje. Li video taje te-o chakʼik ta ilel li ta Betele.

Li jvulaʼaletike akʼbat yilik voʼneal Vivliaetik ti ep tajek sbalil xchiʼuk ti labalik sba tajek xvinaje. Oy june, laj yichʼ pasel ta 1534 ta alemán kʼop, sliklej to li Vivlia taje. Oy jvokʼ xtok ti ta lajcheb kʼop oye, ti jaʼ la spas Elias Hutter ta 1599, jaʼ sbi: Biblia Políglota. Jech xtok, laj yichʼ pasel vunetik ti oy slokʼoltak xchiʼuk videoetik ti chakʼ ta ilel kʼu yuʼun toj jtunel kuʼuntik avi kʼakʼal li tojobtaseletik ta Vivliae.

Li buchʼutik kʼotike, bat yojtikin stukik ti butik ch-abtejik jujun kʼakʼal li mas ta mil krixchanoetik ti te nakalik xchiʼuk ti te ch-abtejik ta Betele. Xi sbi li jtos kʼusi akʼbat yojtikinike: «Kʼu yelan li bu nakalunkutike». Li te taje laj yilik kʼu yelan skuartoik jlom li buchʼutik te nakalike. Jech xtok, veʼik li ta veʼebale xchiʼuk xanavik li ta nichimaltike. Xi laj yal li jun jvulaʼale: «Toj kʼupil xa noʼox vinaj li liʼe».

Li xchaʼtosal kʼusi akʼbat yojtikinike, xi sbie: «Spasel vunetik». Li te taje laj yakʼ ta ilel bu chichʼ pasel imprimir li vunetike, ti kʼu yelan chichʼ pasel ta livroetike xchiʼuk bu oy li Departamento sventa Stakel Vunetike. Li jvulaʼaletike laj yilik lek kʼuxi chichʼ pasel xchiʼuk kʼuxi chichʼ takel batel ta mas ta 50 mukʼtik lumetik li vunetike. Xi laj yal jun vinike: «Muʼyuk toʼox jnopoj ti jaʼik jun organisasion ti oyik ta sjunul Balumil li stestigotak Jeovae. Ta sjoylejal to Balumil chkʼot li slivroike. Toj labal tajek ti ta matanal abtel chichʼ pasel skotol taje».

Yakal tskʼelik kʼusitik oy ta pajina jw.org li jvulaʼaletike

Jtos kʼusi toj lek tajek laj yilik li jvulaʼaletike jaʼ li bu laj yichʼ albel skʼoplal li jw.org, li pajina ta Internet ti jaʼ yuʼun li Stestigotak Jeovae. Skotolik, kerem tsebetik xchiʼuk yijil krixchanoetik la skʼelik videoetik xchiʼuk la stabeik stakʼobil li ep kʼusitik la sjakʼike.

Ta skoj ti laj yilbeik skʼoplal li abtelal sventa cholmantal ta spʼejel Balumile, ep xa buchʼutik stseʼet satik kʼalal laj yoʼontonik ta vulaʼale. Jech xtok, laj yalik ti labal chilik li abtelal chichʼ pasel ta Betele. Xi laj yal jun jvulaʼale: «¡Toj chʼayemun toʼox kaʼtik! Mu xa bu chopol kʼusi ta jnop ta stojolal li stestigotak Jeovae». Jun ants xtoke xi mu xpaj ta yalele: «Li avie, laj-o skʼoplal li kʼusi chopol ta jnop toʼoxe».

^ par. 17 Ti kʼu yepale jaʼ ta 2014

^ par. 21 Ti kʼu yepale jaʼ ta 2014

^ par. 24 Ti kʼu yepale jaʼ ta 2014