Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¿Kʼusi jaʼ li Armajedone?

¿Kʼusi jaʼ li Armajedone?

Li kʼusi chal Vivliae

Li Armajedone jaʼ li slajeb paskʼop tspasik Dios xchiʼuk li ajvaliletik ta balumile. Li ajvaliletik xchiʼuk li yajkoltaobbaike skontrainojik Dios yuʼun mu skʼan xakʼ sbaik ta ventainel yuʼun (Salmos 2:2). Li paskʼop ta Armajedone jaʼ tslajesbe skʼoplal li ajvaliletik taje (Daniel 2:​44).

Li jpʼel kʼop Armajedone jun noʼox velta chvinaj li ta Vivliae, jaʼ te li ta slivroal Apokalipsise. Te ta xal ti ‹skotol li ajvaliletik ta spʼejel balumile ta xichʼik tsobel li ta paskʼop ta smukʼta kʼakʼalil Dios ti jaʼ li Buchʼu skotol xuʼ yuʼune›. Jaʼ te ta xichʼik tsobel «ti bu Armajedon sbi ta evreoe» (Apokalipsis 16:14, 16).

¿Buchʼutik tspasik kʼop li ta Armajedone? Jaʼik li soltaroetik o anjeletik ta vinajel ti chbeiltasatik yuʼun Jesukristoe, jaʼ tstsalik li yajkontratak Diose (Apokalipsis 19:11-16, 19-21). Tslajesbeik skʼoplal li buchʼu tskontrainik li ajvalilal yuʼun Diose xchiʼuk li buchʼu tspʼajik li Diose (Ezequiel 39:7).

¿Mi jun noʼox yavil bu chechʼ li paskʼop ta Armajedone? Moʼoj. Li paskʼop ta Armajedone chechʼ ta spʼejel balumil (Jeremías 25:32-​34; Ezequiel 39:17-​20).

Li jpʼel kʼop Armajedone (ta ebreoe jaʼ Har Meghiddóhn) jaʼ skʼan xal «Vits ta Meguido». Li Meguidoe jaʼ toʼox jun lum ti te xkom li ta yosilal jisraeletik ta voʼnee. Tey noʼox nopole, chalik ti te echʼem jayibuk paskʼop ti tsotsik skʼoplale. Li ta Vivliae ta jtabetik skʼoplal junantik (Jueces 5:19, 20; 2 Reyes 9:27; 23:29). Pe li Armajedone maʼuk jun avilal ti te xkom ta Meguidoe, yuʼun teye muʼyuk jpʼejuk vits. Jech xtok, ti teuk tspasik kʼop ta stenlejaltik Jesreel ti jaʼ te xkom li Meguidoe, mu xochiko. Jaʼ yuʼun chkakʼtik venta ti Armajedone jaʼo kʼalal tstsob sbaik skotol li ajvaliletik ta balumil sventa spasik kʼop ta slajeb velta xchiʼuk li ajvalilal yuʼun Diose.

¿Kʼusi chkʼot ta pasel li ta paskʼop ta Armajedone? Mu jnaʼtik lek kʼu yelan tstunes sjuʼel li Diose, pe ti kʼusie, jaʼ ti xuʼ stunes li kʼusi stunesoj xa onoʼox ta voʼnee, jech kʼuchaʼal, bot, tsatsal nikel, nojelal ta voʼ, kʼokʼ, asufre, saksevul xchiʼuk tsatsal chameletik (Job 38:22, 23; Ezequiel 38:19, 22; Habacuc 3:10, 11; Zacarías 14:12). Jech xtok, oy jlom yajkontratak Dios ti te noʼox tsmilan sba stukik ta skoj ti mu snaʼ kʼusi tspasike. Pe ta onoʼox xakʼik venta ti jaʼ tstsakvan ta kʼop li Diose (Ezequiel 38:21, 23; Zacarías 14:13).

¿Mi chlaj balumil li ta Armajedone? Moʼoj, yuʼun li balumile yichʼ pasel sventa te xnaki ta sbatel osil li krixchanoetike (Salmo 37:29; 96:10; Eclesiastés 1:4). Jaʼ yuʼun chaʼa, muʼyuk bu chlaj skotol krixchanoetik li ta Armajedone, moʼoj, kuxul chkomik «epal krixchanoetik» ti jaʼik tukʼil yajtuneltak Diose (Apokalipsis 7:9, 14; Salmo 37:34).

¿Pe mi muʼyuk chal Vivlia ti chlaj balumil li ta Armajedone? Veno, kʼalal balumil xi li Vivliae, ep ta velta jaʼ chalbe skʼoplal li balumil bu nakalutike. Pe junantik velta xtoke, jaʼ skʼoplal li krixchanoetik ti skontrainojik Diose (1 Juan 2:​15-​17). Jaʼ yuʼun xuʼ xkaltik ti ta ‹xlaj balumil› li ta Armajedone (Mateo 24:3, Scʼop Riox, ta skʼop Zinacantán).

¿Kʼusi ora chlik li Armajedone? Kʼalal laj xa ox yal Jesus ti jaʼo chlik Armajedon kʼalal jaʼo li ‹mukʼta tsatsal vokolile›, xi laj yale: «Ta sventa li skʼakʼalil xchiʼuk yorail taje muʼyuk buchʼu snaʼ, mi jaʼuk li anjeletik ta vinajele mi jaʼuk li Nichʼonile, jaʼ noʼox snaʼ stuk li Totile» (Mateo 24:21, 36). Pe li Vivliae chal ti jaʼo chvul ta lokʼel Armajedon kʼalal oy xa ox kʼuk sjalil slikel ti liʼ xa oy li Jesuse, taje lik ta 1914 (Mateo 24:37-​39).