Kerem tsebetik

LI KʼUSITIK TSJAKʼ KEREM TSEBETIKE

¿Mi ta melel tsots skʼoplal ti lekuk ojtikinbilutik li ta redes sosialese?

Junantike chakʼ ta vokol xkuxlejalik ta skoj ti tskʼanik ti epuk buchʼutik chkʼelbatik li kʼusi tsmuyesike. ¿Mi tsots skʼoplal ti ojtikinbilutik ta Internete?