Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Xchʼunel oʼontonal ta stojolal Dios

Toj tsots yip li xchʼunel oʼontonale yuʼun xuʼ skoltautik li ta jkuxlejaltike. Xuʼ skoltautik avi xchiʼuk chakʼ spatobil koʼontontik li ta tsʼakale. Akʼo mi muʼyuk xchʼunel avoʼonton ta stojolal Dios o ti chʼayem xa xchʼunel avoʼontone o mi chakʼan tstsatsub li xchʼunel avoʼontone, jaʼ tskoltaot li Vivliae.

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Kʼanbo Dios ti akʼo xakʼbot sbendisione

¿Kʼu yelan xuʼ jpastik orasion sventa xaʼibutik li Diose xchiʼuk ti xakʼbutik sbendisione?

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Kʼanbo Dios ti akʼo xakʼbot sbendisione

¿Kʼu yelan xuʼ jpastik orasion sventa xaʼibutik li Diose xchiʼuk ti xakʼbutik sbendisione?

Jchanbetik li xchʼunel yoʼontonike: Yajtuneltak Dios ti chal ta Vivliae