Toj tsots yip li xchʼunel oʼontonale yuʼun xuʼ skoltautik li ta jkuxlejaltike. Xuʼ skoltautik avi xchiʼuk chakʼ spatobil koʼontontik li ta tsʼakale. Akʼo mi muʼyuk xchʼunel avoʼonton ta stojolal Dios o ti chʼayem xa xchʼunel avoʼontone o mi chakʼan tstsatsub li xchʼunel avoʼontone, jaʼ tskoltaot li Vivliae.