Jat chipaam

Ir al menú secundario

Testigos de Jehová

tzʼutujil

¿Naq nbʼan kʼaaraʼ tzra Rwach-uleew?

¿Naq nbʼan kʼaaraʼ tzra Rwach-uleew?

¿Nachobʼ jawra Rwach-uleew...

  • ... juunaam kʼaaraʼ ajniʼ kaamiik?

  • ... qas nyujtaaj na más?

  • ... nchomtaj na?

 RUTZOJBʼAL AJAAW NBʼIIJ

«Dios [...] nusuʼ nojilaal riʼal qʼewech, majoʼn chik kmik, nexte bʼis, nexte oqʼeej, nexte je lowloʼ [o rtzeelaal] chqa kom nojilaal achnaq je xlowloʼ rekʼmon ta jaaraʼ majoʼn chik, xqʼax kanaa.» (Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4, El Nuevo Testamento Tzutujil Santiago Atitlán, kʼaakʼ tzʼiibʼ.)

NAQ NQURUTOʼ WAʼ NQUTQIJ:

Nikʼje kʼaaraʼ qasamaaj nwachi na, nuqkikota rmaal (Isaías 65:21-23).

Majoʼn chik nikʼje ta rtzeelaal kʼin yubʼiil (Isaías 25:8; 33:24).

Nikʼje kʼaaraʼ jun qakʼasleemaal tzaʼn kikotemaal kukʼin qachʼalaal y qaxbʼiil rixiin junlik (Salmo 37:11, 29).

 ¿KʼOLA RMAAL CHI NEQNIMAAJ NAQ NBʼIIJ RUTZOJBʼAL AJAAW?

Jeeʼ, kʼola kaʼiʼ rmaal:

  • Ajaaw kʼola ruchojqʼaa tzaʼn nubʼen naq rbʼiin. Chipaam Rutzojbʼal Ajaaw nbʼiij xaruyooʼn ja Ajaaw nikwi na nubʼen nojilaal, ruchojqʼaa nim rixiin junlik (Apocalipsis [Revelación] 15:3). Taq jaʼ nbʼiij nubʼen chʼajchʼoj tzra Rwach-uleew, ajoj nuqukʼjeʼa tzaʼn qatzitziij chi nekwi na nubʼen. Rutzojbʼal Ajaaw nbʼiij «Dios nmajoʼn jun [...] mkita nekwi na nubʼen» (Mateo 19:26).

  • Ajaaw nyariij nubʼen naq rbʼiin. Qatzuʼmpa jun kʼombʼaal tziij chkiij jeʼeeʼ ikamnaqiʼ: Rutzojbʼal Ajaaw nbʼiij ja Ajaaw nyariij nuyaʼ chik ujik kʼasleemaal chka (Job 14:14, 15).

    Chaqaa kawraʼ nbʼiij tzriij Jesús: Rlekʼwaalxeel Ajaaw xerqʼumaaj jeʼeeʼ yawaaʼ. ¿Naq tzerkʼa xubʼen? ¡Rmaal xyariij xerutoʼ! (Marcos 1:40, 41.) Chaqaa tzaʼn jawra xubʼen kaana xukʼuut che xyariij nkirutoʼ winaq juunaam nyariij Ttixeel (Juan 5:19).

    ¡Noqokwi na noqokʼjeʼa tzaʼn qatzitziij ja Jehová kʼin Jesús nikyariij jun kʼasleemaal kiʼkoteel chqa ajoj! (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9.)

 TKʼAXAQAʼ CHAWA

¿Naq nubʼen ja Ajaaw tzra chumsaaj jawra Rwach-uleew?

Ja Biblia naterkʼolbʼa chipaam MATEO 6:9, 10 kʼin DANIEL 2:44.