Jat chipaam

¿Naq winaq nqʼatoon tziij tzriij Rwach-uleew?

¿Naq winaq nqʼatoon tziij tzriij Rwach-uleew?

¿Nabʼiij atet...

  • ... Dios?

  • ... jeʼeeʼ winaq?

  • ... jun chojqʼaa majoʼn qutqin ta?

 RUTZOJBʼAL AJAAW NBʼIIJ

Jeʼeeʼ «winaq jekʼola chwech Rwach-uleew xe pa ruqʼaʼ diablo ekʼo waʼ.» (1 Juan 5:19.)

«Je Rlekʼwaal Dios xpeta waaweʼ chwech Rwach-ulew che ryujik y rturik samaj je nubʼen diablo.» (1 Juan 3:8, El Nuevo Testamento Tzutujil Santiago Atitlán, kʼaakʼ tzʼiibʼ.)

NAQ NQURUTOʼ WAʼ NQUTQIJ:

Nelkʼa pa qawaʼ naq tzerkʼa kʼola kʼaayeewaal waaweʼ chwech Rwach-uleew (Apocalipsis [Revelación] 12:12).

Nikʼ jeʼkʼa je rmaal chi nqeybʼeej jun Rwach-uleew qʼaxnaq utz (1 Juan 2:17).

 ¿KʼOLA RMAAL CHI NEQNIMAAJ NAQ NBʼIIJ RUTZOJBʼAL AJAAW?

Jeeʼ, kʼola oxiʼ rmaal:

  • Ruqʼatbʼal tziij Satanás nchupaʼ chwech Rwach-uleew. Jehová richʼbʼoon chik nukʼiis ruqʼatbʼal tziij chkiij winaq. Jaʼ xbʼiij «chi nuchup ruwech Itzeel Winaq» kʼin nchumiij nojilaal itzeel rubʼanoon kanaa (Hebreos 2:14, Traducción del Nuevo Mundo).

  • Jehová xuchaʼ Jesucristo tzaʼn Qʼatoon Tziij. Jesús majoʼn juunaam ta rukʼin jaaraʼ nqʼatoon tziij tzriij Rwach-uleew kaamiik. Jaaraʼ winaq qas itzeel qʼaxnaq nunaʼ. Jehová nbʼiij tzriij Ruqʼatbʼal Tziij Jesús: «Rukʼin jaʼ nikʼjeʼ kʼaaraʼ poqnaneem chkiij winaq majoʼn qʼaxnaq ta nkinaʼ y chkiij meebʼaaʼ [...]. Chipaam xibʼeriʼiil kʼin rzteelaal toʼta jeem rixiin kikʼasleemaal» (Salmo 72:13, 14).

  • Ajaaw majoʼn nutzʼoq ta tziij. Ja Rutzojbʼal Ajaaw nbʼiij Dios majoʼn rutqin ta nutzʼoq tziij (Hebreos 6:18). Rmaal kʼaaraʼ, ¡taq ja Ajaaw nuyaʼ rutziij, utz nqayaʼ ruyuqbʼaal qakʼuux rukʼin chi nubʼen kʼa! (Isaías 55:10, 11.) Jun chik rtzujuun jaaraʼ: nilsaxeel na ja Itzeel Winaq. Jaaraʼ nqʼatoon tziij tzriij Ruwach-uleew (Juan 12:31).

 TKʼAXAQAʼ CHAWA

¿Naq rubʼanik kʼaaraʼ kʼasleemaal taq majoʼn chik Satanás nqʼatoon tziij?

Ja Biblia naterkʼolbʼa chipaam SALMO 37:10, 11 kʼin APOCALIPSIS (REVELACIÓN) 21:3, 4.