Ta agosto yuʼun 2013, te stestigotak Jehová ta Filipinas juʼ yuʼunik spasel jun sNail Tsoblej te mukʼ skʼoplale. ¿Bin yuʼun te mukʼ skʼoplale? Melel tsʼakaj ta pasel 1,000 sNail Tsoblej ta swenta jun programa. Te kongregasionetik ta nasion-abi sok ta yantikxan maʼyuk lek stakʼinik sok maʼyuk lek te machʼatik ya x-aʼtejik yuʼun ya spasik te banti ya xjuʼ ya stsob sbaike. Ta melel, ay cheʼoxeb kongregasionetik ta filipinas, bayal jaʼbil la stsob sbaik ta jun na o ta tut naetik te pasbil ta bambu.

Te Jtsojb Jwolwanejetik yuʼun te stestigotak Jehová la schajpanik ta jaʼbil 1999 jun programa ta spasel naetik yuʼun jich ya xjuʼ ta pasel te banti ayto skʼan sNail Tsoblejetike, melel yak ta moel yajtalul te stestigotak Jehová ta bayal nasionetik jich bitʼil ta Filipinas. Te bin swentail te programa ini, jaʼ skoltayel te kongregasionetik ta nacionetik te maʼyuk lek stakʼinike. Te yajwal te kongregasionetike ya spasik tulan ta yakʼel te takʼin te jayeb ya xjuʼ yuʼunike, yuʼun jich ya xpastaj-a te sNail Tsobleje, te takʼin te ya skʼanxane jaʼ ya yakʼik majtʼanil takʼin te stestigotak Jehová ta yantik nasionetik. Jaʼnix jich ya yichʼ chajpanel jtsojb j-aʼteletik te ya snaʼik lek spasel te aʼtelile. Te programa ini jajch ta aʼtel ta Filipinas ta noviembre yuʼun 2001.

Te Iluminado, jaʼ jtul Testigo yuʼun Jehová ta jun kongregasion ta Marilao (tut lum yuʼun Bulacan), te banti la yichʼ pasel te sNail Tsoblej te tsʼakajix 1,000. Jich la yal: «La kilix te yuʼunix kermano jbatik ta smelelil-ae. Bayal hermanoetik te tal skoltayonkotike, ay winiketik, antsetik, jchʼieletik sok te machʼatik ayix yaʼbilalike. Junax aʼtejonkotik manchukme ay kʼajkʼal-a sok pajal kʼax kuʼuntik te skʼuxul te kʼajkʼale. Manchukme lujbenonkotik te kʼalal ya xlaj te kʼajkʼale, tseʼelnax koʼtankotik ta swenta te aʼtelil la jpaskotike».

Te machʼatik kʼotik ta koltaywanej te tulan aʼtejike ma jaʼuk chajpnax la yilik-a te Testigoetik te tey nainemik-ae. Jaʼnix-euk te yajwal kamion te ya yichʼ tal arena sok graba ta swenta spasel te aʼtelile, jich la yal: «Te jaʼexe jichex te bitʼil ipal tut xanichʼetik. Ta apisilik ya x-aʼtejex. Maʼyuk banti kiloj jich-a».

sNail Tsoblej te juʼemix ta pasel

Te kʼalal jajch ta pasel te aʼtelile jaʼto te kʼalal juʼ ta pasele ma la sta wakeb semana. Te bitʼil maba jalaj ta pasel te aʼtelile, te stestigotak Jehová ta Marilao jajch scholik sok spisil yoʼtanik te lek yachʼil kʼop yuʼun te Ajwalinel yuʼun te Diose, te aʼtelil te bayalxan skʼoplale (Mateo 24:14).

Te Ellen, jaʼ jtul ants te Testigo yuʼun Jehová te tey nainem-ae, jich ya yal: «Te pokol sNail Tsobleje ma jpisiltikuk ya x-ochonkotik tey-a, bayal machʼatik nakal ya xjilik ta fuera. Jaʼukmeto te yachʼil sNail Tsobleje kʼax tʼujbil sok bujtsʼanax naklej tey-a. Ta ora ini ya kaʼiytikxan ta lek te nojptesele sok te smukʼul kʼinal ya kichʼkotik akʼbeyel ta tsoblejetike».