Ochan ta banti te bintik yichʼoje

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Koltayel ta swenta te machʼa kʼan smil sba ta Sky Tower

Koltayel ta swenta te machʼa kʼan smil sba ta Sky Tower

Te Sky Tower jaʼ jun torre te ay 328 metro snajtʼile (1.076 pies) te ay ta Auckland (Nueva Zelanda), jaʼ te banti ay jtul winik kʼan schʼoj sba koel tal tey-a. Te Graham Browne jaʼ tul testigo yuʼun Jehová te ayix 80 yaʼbilal la skoltay te polisiaetik ta swenta jtul winik te ay schamel sjol yuʼun maba ya schʼoj sba koel tal ta torre-abi. Jich la yal te hermano Graham: «Te winike la yal te ya skʼan ya skʼopon jtul testigo yuʼun Jehová, jich yuʼun te polisiaetike la sleonik yuʼun».

«Te machʼatik ya x-aʼtej ta banti te torre Sky Tower la schukonik ta lek sok la schukbonik ta najtʼil chʼajan te Bibliae. Te polisiaetike la yikʼonik lokʼel te banti ya stejkʼan sbaik ta yilel te kʼinal te ay 192 metro snajtʼile (630 pies). Te kʼajkʼal-abi kʼax sik-a te ikʼe. Te winik te ya skʼan ya smil sbae maba najtʼ ay-a te banti ayone, nakal ta banti stiʼil te plataforma te jokʼatik te yakane.

«La kalbey te testigoon yuʼun Jehovae sok la kalbey te ya jkʼan ya jkoltaye. La jkʼopon ta koʼtan ta ajkʼnax te Diose, ta patil la jam te Bibliae sok jajch jcholbey yaʼiy te bin ya yale.

«La kalbey yaʼiy te bitʼil bayal skʼoplal te kuxlejalile, te jaʼnix stemail jun discurso te mato ayuk bayal tiempo la jkʼases ta sNail Tsoblej te banti ya jtsob jbae.

« Bayalat skʼoplal ta yoʼtan te Diose, la kut sok ay yakʼojbat tʼujbil majtʼanil, jaʼ te kuxlejalile. ¿Mabal yakuk akʼan ya awakʼbey yil te bayal skʼoplal ta awoʼtan te majtʼanil-abi? Laʼ liʼ ini yuʼun jich maba ya ata awokol-a.

«Jaʼnix jich la jkʼoponbey cheʼoxebuk versiculoetik ta Biblia, jich bitʼil te sjun Juan 3:16 te jich ya yale: “Como hich cʼux ta yoʼtan Dios te bahlumilal te la sticon tal te hip jtuhl Snichʼan, scuenta yuʼun spisil te machʼatic ya schʼuhunic ma ba ya xchʼayic, ay scuxlejalic sbahtel qʼuinal yuʼun”.

« Jich yuʼun kʼuxat ta yoʼtan te Diose sok ya skʼan te ya xkuxinat, la kut.

«Ta sjajchibal jich yilel te maba yak ta yaʼiybelon stojole. Jich yuʼun la jkʼanulanbey te Jehová te yakuk skoltayon yuʼun ya xkʼot ta yoʼtan te bin yakon ta yalbeyele. Ta patil te winike jajch stij sba, la stejkʼan sba sok kʼunkʼun kaj ta talel te banti ayon-ae, manchukme ma snaʼ te bin ya spas yuʼun te xiwele.

 Mato ayuk bayal tiempo te kʼotik te testigoetik yuʼun Jehová ta jnae, jaʼukmeto maba la jkʼan te la skʼopononike. Ta swenta-abi, maba lek ya kaʼiy jba yuʼun. ¿Yabal apasbon perdon? xchi te winike.

« Ma xa amel awoʼtan yuʼun, la kut, ay chaʼoxtul te jich la jpaskotik-euk te kʼalal mato testigoonkotik yuʼun Jehovae. Akʼa ta awoʼtan te yananix spasbat perdon-a te Jehovae.

« Wokolawal, la yuton. Jaʼ ya skoltayon yuʼun maba ya jmelix bayal koʼtan-a.

« ¿Yabal anaʼ?, la kut. Ayon ta wixel ma joʼukon ta jwenta. Te joʼone kichʼoj chukel ta lek, jaʼukmeto teme ay jaxpʼuj awakane yame xjuʼ xchʼayat koel. Ta swenta-abi, yame smel bayal yoʼtan yuʼun te Jehovae. ¿Bin yuʼun ma x-ochat talel liʼ ini?

«Jichuk xchi te winike, melel lamalix jtebuk ya yaʼiy te xiwele.

«Te kʼalal ochix tal-a te banti makbil stiʼil te plataformae, te polisiaetike la stsakik sok la yikʼik bael te banti ma xjuʼ ya staix wokole. Ayniwan jun ora te kʼopojotike».

Te stestigotak Jehová yuʼun-nix ay skʼoplal ta yoʼtanik-a te ants winiketike, jaʼ kʼaxemtoxan-a te machʼatik ayik ta tulan wokole. Ta swolol Balumilal ya stuuntesik te Biblia ta swenta yakʼbeyel smukʼul kʼinal yaʼiy te ants winiketik sok te ay bin ya xjuʼ ya smaliyike sok ya yakʼbeyik snaʼ te ay jkʼoplaltik ta yoʼtan ta jujuntul te Diose.