Ta yajtalul 5 sok 6 yuʼun octubre ta 2013, 1,413,676 ta tul ants winiketik ta 31 nasionetik la schʼam yaʼiyik te programa yuʼun tsoblej ta jujun jaʼbil te numero 129 yuʼun te Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ay chaʼoxtul te la stsob sbaik ta sNail mukʼul Tsoblej ta Jersey City (Nueva Jersey, Estados Unidos), Jaʼukmeto jteb ma spisilukik la smulanik yilel ta Internet.

Te programa jaʼ la sjach te Guy Pierce, te ochem ta Jtsojb Jwolwanejetik yuʼun te stestigotak te Jehová. Te hermano Pierce la sjachbey sbujtsʼ ta yoʼtanik te jayeb machʼatik kʼotik te kʼalal la yal te ya yichʼ akʼbeyel sujtib jojkʼoyeletik ta Biblia te kʼax mukʼik skʼoplal ta yorail te tsobleje sok ya yichʼ jamajtesel skʼoplal cheʼoxeb nojptesel yuʼun Biblia soknix te ya yichʼ akʼel ta yorail te weʼelil ta swenta skʼop Diose (Mateo 24:45; Proverbios 4:​18.

«Jun yakʼojibal ta ilel te ya yakʼ ta ichʼel ta mukʼ te Jehová.»

Te Mark Sanderson, te ochem ta Jtsojb Jwolwanejetik, la yalbey skʼoplal ta swenta jun yakʼojibal ta ilel te ay ta banti ya yichʼ ilel yaʼtelik te stestigotak Jehová ta Brooklyn (Nueva york, Estados Unidos). Te titulo yuʼun jaʼ «Te Biblia sok te sbiil te Diose». Te bin ya yichʼ akʼel ta ilel ini ya yakʼ ta naʼel te kʼax mukʼ skʼoplal te sbiil te Dios te tsʼibaybil ta Escrituras Hebreas soknix ta Escrituras griegas Cristianas. Te machʼatik ya yulaʼtayik-abi, yame staik antiguo Bibliaetik, sok slokʼomba biluketik te la stuuntesik ta namey sok pajinaetik yuʼun Biblia ta yantik versión te lokʼemikix ta namey kʼinale.

Spisil te Bibliaetik te tsobtiklanbil ay tabil juncheb pajina yuʼun yan versión ta swaklajunebal siglo te la spas te William Tyndale. Jaʼme te sbabial jkʼasesej kʼop te la skʼases ta inglés te sbiil te Diose. Jaʼnix jich ya yichʼ akʼel ta ilel jun pajina yuʼun Reina-Valera, te sbabial la yichʼ pasel te lokʼ ta 1602. Te Biblia ini te la yichʼ kʼasesel ta español la skʼasesbey te sbiil Dios jich bitʼil «Iehova», te jayeb buelta te banti chiknaje. Jaʼnix jich ya xjuʼ ta ilel jun versión ta inglés te naʼbil sba bitʼil Great Bible (Gran Biblia; lokʼ ta 1549), sok ay yan jpajk Biblia te ay ta lajchayeb kʼopiletik yuʼun Elias Hutter (jaʼnix jich naʼbil sba bitʼil te Poliglota de Núremberg; lokʼ ta 1599) sok te jpajkxane te jaʼ yuʼun te Geneva Bible (Biblia de Ginebra; te lokʼ ta 1603). Te yoxebal versión ini ya stuuntesbeyik te sbiil te Diose.

Te hermano Sanderson la yikʼ ta spisil te machʼatik te yakuk yulaʼtayik te bin akʼbil ta ilele. Jich la yal: «Ya jkʼanbeytik bayal wokol te Jehová ta swenta [...] te yakʼojibal ta ilel ini, yakuk skoltay te ants winiketik te chikan jayeb yaʼbilalik sok teme snopojik lek jun o maʼuke te ya sleik te smelelil kʼop ta skʼuxultayel te bin kʼax kʼux ta koʼtantik euke: te jaʼ te sKʼop Dios, te Biblia, sok te schʼul biil te Dios Jehovae.

Texto yuʼun jaʼbil 2014.

Kʼalal te hermano Gerrit Lösch, te ochem ta Jtsojb Jwolwanejetik, laj yoʼtan ta skʼasesel te snopel te La Atalaya, yuʼun te semana-abi. Te hermano Pierce la yakʼ ta naʼel te bin texto ya yichʼ tuuntesel yuʼun te jaʼbil 2014. Jaʼ te lokʼem ta Mateo 6:10, (XCD) te banti ya yal: «Akʼa taluk te ajwalinel awuʼun». Manchukme tulan-nanix skʼoplal yuʼunik-a te stestigotak Jehová te versiculo ini, ta 2014 kʼaxtoxan mukʼ skʼoplal, melel jaʼ ya stsʼakaj te cien jaʼbil yochel ta mantal te Ajwalil ta chʼulchane.

«Jun tʼujbil majtʼanil te talem ta stojol Jehová».

Teynix-abi spisil la smulanik yilel te video ta swenta te bin utʼil chiknaj talel te Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, te spasojik te stestigotak Jehová sok te jich ilbil te bitʼil jaʼ lekxan kʼasesbil yuʼun te yantik Bibliaetike. Ta Mukʼul Tsoblej Internacional «Aumento de la Teocracia», te la yichʼ pasel ta 1950, te Nathan Knorr la yakʼ ta ilel ta komonsitil te sbabial buelta lokʼ te Biblia sok la yalbey te jayeb machʼatik ayik tey-ae, te akʼa skʼoponik ta sjajchibal kʼalal ta slajibal te akʼa snopik sok akʼa skoltayik te yantik ta yalbeyel sbiil te Jehová. Ta melel, jaʼnix jich lekil tsitsel ta jwentatik kʼalal ta ora ini.

«Te bin tʼujbil ya xtal koʼtantik.»

Te parte ini jaʼ la skʼases te Samuel Herd, te ochem ta Jtsojb Jwolwanejetik. La yakʼ ta ilel jun video te banti la yichʼik nujpʼsitayel chantul betelitaetik ta Estados Unidos te la yilik te la yichʼ akʼel ta sbabial buelta te Traducción del Nuevo Mundo. Jaʼ ini lokʼ ta wakeb volumen ta yaʼbilal 1950 sok 1960.

Te Eunice Timm la schol te bin-utʼil la yil te kʼalal jajch stuuntes te Traducción del Nuevo Mundo ta tsoblejetik. La smulan te koltayel yichʼoj yuʼun te snopel te Bibliae, jich bitʼil te notaetik sok te referencias. Jich bitʼil te kʼax wokol ta kuchel spisil te volumen ta jujun tsobleje, jaʼnax ya yichʼ bael-a te banti ya skuy te ya xtuun yuʼune. Jaʼukmeto teme ay la yichʼ kʼoponel jun versiculo ta yan volumen, ya yichʼ bael te tut Biblia yuʼun te King James Version (Versión del Rey Jacobo).

Te yachʼil Biblia ini jaʼnix jich koltaywan ta swenta te bitʼil ya kichʼtik ta mukʼ te Diose. Jich bitʼil, te Fred Rusk la yal te kʼalal mato sta te 1950, te hermanoetik te ya skʼoponik Dios ta komon sitil ta Betel la stuuntesik kʼopetik te nameyix ya yichʼ alel ta Biblia King James Version. Jaʼukmeto mato jaluk slokʼel-a te Traducción del Nuevo Mundo, te hermanoetik ini la yijkʼitayik yalel ta skʼoponel Dios te kʼopetik-abi, och stuuntesik ta skʼoponel Dios te kʼopetik te bitʼilnix ya xkʼopojik ta jujun kʼajkʼale.

Te John Wischuk ma jaʼuknax chajp la yil te bitʼil kʼax lek kʼasesbile, jaʼnix jich la yil te spekʼelil yoʼtanik te machʼatik ayik ta Komite yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo. «Ma la skʼanik te ya yichʼ akʼel ta naʼel sbiilike, soknix jich la yal, ni jaʼuk te kʼalal lajemikix-ae, melel jaʼ la skʼanik te ya yichʼ ichʼel ta mukʼ sbiil te Jehovae.» Te bin la yal te Charles Molohan jich la yaʼiy sba te bitʼil machʼatik la yichʼik nujpʼsitayele. Jich la yal: «Te Traducción del Nuevo Mundo, la yakʼbeyxan yip ta koʼtantik te smelelil kʼope sok la yakʼbey yip te schʼuunel koʼtantike. Jaʼnix jich yakʼojbotik jkoltaytik te yantik ta yakʼbeyel yip schʼuunel yoʼtanik».

«Yac yalbelic caʼiytic ta jcʼoptic nix te yutsil yaʼtel te Diose.»

(Hechos 2: 11.) Te kʼalal kʼax te parte la sta te Geoffrey Jackson, te jaʼnix jich ochem ta Jtsojb Jwolwanejetik, jaʼ kʼot ta swenta yakʼel ta ilel ta komonsitil te Biblia te la yichʼ chaʼilel ta 2013 yuʼun Traducción del Nuevo Mundo ta inglés. Te kʼalal laj te discurso, spisil te machʼatik la schʼam yaʼiyik soknix te machʼatik la yaʼiyik ta Internet la yichʼik jujun pajk te Bibliae.

Te kʼalal la sjultes ta oʼtanil te ay kʼaxemix ta 60 jaʼbil te kʼalal lokʼ te sbabial parte yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo. Te hermano Jackson la yal te manchukme te kʼopil inglés yak ta yanajel te kʼalal ya xkʼax bael te jaʼbile, te bin ya skʼan ya jpastik te kʼalal ya yichʼ kʼasesel ta yan kʼopil te Biblia maba jelonem. Ya jpastik tulan ta skʼaselel te sKʼop Dios ta jpʼalapʼal kʼop te kʼalal maba ya xyanaj swentail te bitʼil tsʼibaybil ta Hebreo o ta Griego kʼope.

Ta 2005, te Jtsojb Jwolwanejetik la yilik te mukʼxan skʼoplal te ya yichʼ kʼasesel ta yantik kʼopil te Bibliae. Ta jaʼbil-abi, te Traducción del Nuevo Mundo ayix ta 52 ta chajp kʼopiletik. Jaʼukmeto ta ora ini ya xjuʼix ta kʼoponel ta 121 kʼopiletik, soknix yak ta kʼaseselxan ta 45 kʼopiletik. Te kʼalal ya xkʼax bael te jaʼbile, te machʼatik ya skʼasesik te kʼope ay skʼanojik koltayel yuʼun ya xkʼotxan lek ta yoʼtanik chaʼoxpʼal kʼop. Ta ora ini ay tsʼibaybil sok akʼbil sujtib kʼaxem ta 52,000 jojkʼoyeletik, bayal ta chajp tuun, yuʼun jich la yichʼ ilel textoetik ta inglés te ya skʼan tojobtesel o achʼubtesel te skʼoplale.

Jich bitʼil, te hermano Jackson la yal ta swenta te bin tsʼibaybil ta 1 Samuel 14:11, te banti ya yal ta swenta te Jonatán sok te jkuch-aʼtejibal yuʼune te la yakʼ sbaik ta jun lugar te banti ya xjuʼ ya x-ilotik yuʼun te filisteoetike. La scholbey skʼoplal te bitʼil kʼasesbil te Biblia ta nailal yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo ta inglés la stuuntesik kʼopetik te ya xjuʼ ya yakʼ ta naʼel te Jonatán sok te jkuch-aʼtejibal yuʼun te maʼyuk skʼuʼ spakʼik la yakʼ sbaik ta ilel ta stojol te filisteoetike. Te kʼalal la yichʼ chaʼilel te texto la yichʼ tuuntesel jpʼal kʼop te ma xyanaj ta aʼiyel swentaile. Kiltikxan yan. Ta Miqueas 2:6 ta nailal jich ya yal-a: «Ma xa awakʼik xchʼay koel kʼopetik. Jaʼ ya yakʼik xchʼay koel kʼopetik stukelik». Jaʼ ini jkʼaxel jpʼalapʼal kʼasesbil sok chujkʼul ta naʼbeyel swentail. Ta ora ini te bitʼil la yichʼix chaʼilel te texto ta inglés jich ya yal ini: «“¡Ma xa acholikix skʼop Dios!”, jich la yalik».

Te komite te akʼbot ta swenta schaʼilel te Traducción del Nuevo Mundo ta inglés jaʼ akʼbot yaʼtel yuʼun te Jtsojb Jwolwanejetik te ayix joʼeb jaʼbile. Te bintik lek lokʼ ta swenta te aʼtelil la yichʼ pasele, jaʼ te ya xjuʼ ya jkʼopontikix ta jpisiltike. Te formato yichʼoj te yachʼil Biblia kʼax tʼujbil sok leknax ta kʼoponel, te bin yichʼoj pasel-ae kʼax ya xjalaj sok ya xkujch yuʼun te ya yichʼ tuuntesel ta spisil orae. Te hermano Jackson la yal te nopol ya xlokʼix te Biblia ta mukʼul letra sok te tut Bibliae.

«Stojiluk akʼa jtuuntestik te smelelil kʼope.»

Te Stephen Lett, te jaʼnix jich ochem ta Jtsojb Jwolwanejetik, te banti lokʼem te sdiscurso, jaʼ ta 2 Timoteo 2:15. Jaʼ la scholbey skʼoplal te kʼop ta griego stojil ta tuuntesel te ya skʼan ya yal «tojnax ya yichʼ bojel». Jaʼ yuʼun te jchʼuunjel yuʼun Cristo ya skʼan ya snop te «tojnax ya sboj» sok «te espada yuʼun te Espíritu», te jaʼ ya skʼan ya yal te jichnix ya scholbey skʼoplal te bitʼilnix ya yal te sKʼop Diose (Efesios 6:17). Ta sdiscurso te hermano Lett la yakʼ ta naʼel te aʼtejibal yichʼoj te yachʼil Biblia sok la scholbey skʼoplal te bin utʼil ya skoltayotik ta stuuntesel ta stojil te Bibliae.

  1. Te sjajchibal te Biblia yichʼoj jtab jojkʼoyeletik ta swenta nojptesel te ma chujkʼuluk ta naʼbeyel swentail ta Biblia soknix yichʼoj tey-a te versiculoetik te ya yakʼbey sujtibe.

  2. Te apéndice A, ya yalbey cheʼoxebuk skʼoplal te bitʼil la yichʼ chaʼilel te Biblia, sok te bitʼil ya yichʼ tuuntesel sbiil te Diose sok te banti la yichʼ jelel te bitʼil pasbile soknix te kʼopetik la yichʼ tuuntesele.

  3. Te apéndice B, yichʼoj joʼlajuneb seccion sok lek bonbil, ay mapaetik, dibujoetik te yichʼoj diagramas sok kuadroetik te ya xtuun kuʼuntik ta snopel ta jtukeltik sok ta snojptesel te yantike.

  4. Ta sjajchibal te jujun libroetik ay jun kuadro te banti yal te bintik yichʼoj yuʼun jich ya yichʼ tael ta oranax te texto te ya yichʼ leele. Jaʼ ini la yichʼ jelel sok te titulillos te yichʼoj ta nailtoe.

  5. Te glosario ya scholbey skʼoplal chaʼoxpʼal te bayal ta cien kʼopetik te la yichʼ tuuntesel ta yachʼil Bibliae.

  6. Te sleojibal kʼopetike maʼyukix bayal. Jaʼnax yichʼoj kʼopetik sok versiculoetik te bayal ya jtuuntestik ta scholel te skʼop Diose.

  7. Te referencias marginales, te ay ta yolil te pajinaetike, jaʼnix jich la yichʼ tutubtesel. Ta ora ini jaʼxanix la yichʼ otsesel te textoetik te bayal ya jtuuntestik ta scholel te skʼop Diose.

  8. Te notaetik ta yeʼtal te pajinaetike, ay textoetik te ya xjuʼ ya akʼopone, te bitʼil kʼasesbil ta jpʼalapʼal kʼop sok yantikxan bintik ya scholbey skʼoplal.

Te aplicación JW Library.

Te John Ekrann, te jaʼnix jich ochem ta Komite yuʼun Sucursal ta Estados unidos, la stuuntes telefonoetik, tabletas sok computadoraetik yuʼun ya yakʼ ta ilel te yachʼil aplicación JW Library. Te aʼtejibaletik ini ya yakʼ xjuʼ jkʼopontik te Biblia te chaʼilbilix ta 2013 yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo ta inglés sok joʼebxan Bibliaetik. Kʼalal ta 7 yuʼun octubre ta 2013 ya xjuʼ ta pasel descargar te maba tojbil ta banti tiendaetik ta Internet te yichʼoj te aplicación ini.

«Te skʼop Diose toj la yichʼ kʼasesel.»

Te Anthony Morris, te jaʼnix jich ochem ta Jtsojb Jwolwanejetik ay bintikxan la yal ta swenta te bin tojobtesotik te komite te akʼbil ta swentaik schaʼilel te Traducción del Nuevo Mundo. Ta swenta te bitʼil ya yal te 1 Corintios14:8, 9, te komite te la schaʼilik te Biblia jaʼ la skʼanik te manchuk wokol ta aʼiyel swentaile. Jaʼ yuʼun maba la yichʼix tuuntesel te kʼopetik te jpʼalapʼal kʼasesbile te ma xyakʼ xchiknaj ta lek swentail te bin ya yal te skʼop Diose.

Te bin utʼil ya xjuʼ ta ilel te jpʼalapʼal ya yichʼ kʼasesel te kʼope, ta Génesis 31:20 yaniwan xjuʼ ta alel jich ini: «Te Jacob la yelkʼanbey yoʼtan te Labán». Jaʼukmeto ta hebreo kʼop te «yelkʼanel oʼtanil» te xchie, ya skʼan ya yal te ay machʼa ay spʼijil ta loʼlaywaneje. Jaʼ yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo la yal te Jacob te jaʼ kʼax pʼijxan yuʼun te Labane. Pajalnix ya xkʼot sok te 1Corintios 7:39. Te yakuk yichʼ kʼasesel ta mero jpʼalapʼal kʼop te versiculo-abi yaniwan yakʼ ta naʼel teme ay jtul winik te nujpunem te ya x-och swayele, ya xjuʼ ya xnujpun sok yan winik te yiname. Ta sJun Dios ay bayal buelta ya stuuntes te kʼopil wayel te kʼalal ya yakʼ ta naʼbeyel skʼoplal te «lajele». Jaʼ yuʼun, swenta ma jichuk ya yichʼ kʼoponel-abi, te Traducción del Nuevo Mundo ya sjamaltesbey skʼoplal te jaʼ ya skʼan ya yal te wayalotik kʼoem ta swenta te lajele.

«Te Biblia jich la yichʼ tsʼibayel te bitʼilnix ya xkʼopoj ta jujun kʼajkʼal te ants winiketik te ma kʼax mukʼ skʼoplalik, jich bitʼil jtsʼunbajeletik, jkʼananchijetik sok jtsakchayetik, jich la yal te hermano Morris. Jaʼ yuʼun, te Biblia te lek kʼasesbil te bin ya yale, jaʼme te ya xjuʼ ya xkʼot ta yoʼtan te ants winiketik te ya skʼan ya snopik ta smelelil, chikan teme snopoj lek jun o mauke.»

«Te stuuntesel kʼopetik te snujpʼ ya xkʼot sok smelelil»

 

Te titulo ini, lokʼem ta Eclesiastés 12:10, jaʼ te discurso te la skʼases te David Splane, te ochem ta Jtsojb Jwolwanejetik-euk. Te machʼatik la stsʼibayik te Biblia la skʼasesik ta lek te bin ya snop yoʼtan te Diose, sok te sbabial Komite yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo jich la spasik ta lek-euk te yaʼtelike. Te Biblia te la yichʼ chaʼilel ta 2013 yuʼun Traducción del Nuevo Mundo jichnix la yichʼ pasel-euk, jaʼ te stuuntesel kʼopetik te snujpʼ ya xkʼot sok te yuʼun-nix smelelil-ae, sok sjamaltesel ta lek te banti kʼalal ya xjuʼ te skʼop Diose.

Te hermano Splane jich la yal. «Bayal kʼopetik ta inglés te ma junuknax te bin ya skʼan ya yale». Swenta ya xjuʼ ta naʼel la yalbey skʼoplal te 2 Timoteo 1:13, te ya yal ta swenta te «slokʼombail te lekil kʼopetik». Te bin pajal sok te kʼopil «slokʼombail» te la yichʼ tuuntesel ta Traducción del Nuevo Mundo ta inglés jaʼ pattern, te ya yichʼ tuuntesel ta yan bintik ya skʼan ya yal «lokʼomba te pasbil ta lek». Jaʼ yuʼun ay chaʼoxtul ya yalik ta swenta te versiculo te jaʼ skʼoplal te bintik tʼujbil te ya kiltik ta nojptesel yuʼun te Bibliae. Jaʼukmeto te kʼop te pajal ya xkʼot sok te bin-nix la skʼan la yal ta griego-ae, jaʼ te «lokʼomba te ya xtuun yuʼun pajal ya xlokʼ te bin ya yichʼ pasele». Jaʼ yuʼun, te yachʼil Biblia la stuuntes te kʼopil standard, te jaʼ toj ya yakʼ ta naʼel swentail ta inglés.

Te hermano Splane la yal cheʼoxebuk te bintik la yichʼ jeltayel ta texto yuʼun jich la spasik te bitʼil ya xkʼopojikix ta inglés ta ora ini. Jich bitʼil te kʼopil te ya stuuntes-a te Traducción del Nuevo Mundo ta inglés te kʼalal ya yal te bitʼil la yichʼ jijpanel te Jesuse, ta ora ini ya xkʼot ta yoʼtanik bitʼil ay machʼa ya yichʼ tsʼapel ta teʼ. Jaʼukmeto te Jesuse maba la yichʼ tsʼapel ta teʼ, melel la sbajik ta lawux ta jchʼixnax teʼ, te yachʼil Biblia jich ya yakʼ ta naʼel swentail-abi (Mateo 27:22, 23, 31).

Ta slajibalix, te hermano Splane te kʼalal la yalbey skʼoplal te Biblia yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo ta inglés te la yichʼ chaʼilele, jich la yal ta swenta: «Ya jkʼanbeytik ta skʼoponel Dios te yakuk xjunajxan awoʼtanik ta stojol te Jehová te kʼalal ya akʼoponik sok te ya anopik ta lek te Biblia te chaʼilbilixe, yuʼun jich jaʼ spisil-ora ya xkʼot ta aTatik, aDiosik sok awAmigoik».

Slajibal.

Te hermano Pierce la yal ta swenta te yachʼil Biblia te jich kʼoem bitʼil lekil weʼelil ta jun mukʼul kʼin te ya yakʼbotik te Jehovae (Isaías 25:6). Swenta yuʼun kʼax leknax ya xlaj-a te tsoblej ini, la yichʼ ikʼel te jayeb machʼatik kʼotik yuʼun ya sjam te sjunal skʼayojik jich ya skʼayojtayik-a te kʼayojil numero 114, te sbiilinej «El libro de Dios es un tesoro».