Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te graduación 137 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad

Te graduación 137 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad

Ta 13 yuʼun septiembre ta 2014 la yichʼ pasel te graduación 137 ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad te banti centro yuʼun pʼijubtesel yuʼun stestigotak te Jehová te ay ta Patterson (Nueva York). Te bin swentail te escuela-abi, jaʼ te ya yichʼik pʼijubtesel te testigoetik yuʼun Jehová te ayix bayal jaʼbil yakik ta spasbeyel yaʼtel te Dios swenta ya yakʼbey yip yoʼtan te hermanoetik ta congregacionetik soknix ta naetik yuʼun Betel te banti ya yichʼik tikunel baele. Te banti la yichʼ pasel te tsoblej ini, jaʼ ta Patterson sok la yichʼ kʼasesel ta Canadá, Estado Unidos, Jamaica sok ta Puerto Rico. Te jayeb hermanoetik la yilik te tsoblej-abi, jaʼ 12,333 ta tul.

Te hermano Samuel Herd, jaʼ jtul ta spisil te Jtsojb Jwolwanejetik yuʼun te stestigotak te Jehová, jaʼ la swol te tsoblej-ini. Te bin tulan skʼoplal la yal ta sjajchibale, jaʼ te bitʼil jaʼ kʼax toyol stukel te snopjibal yuʼun te Dios te bitʼil kuʼuntike (Isaías 55:8, 9). La yal ta swenta te machʼatik la yichʼik pʼijubtesele, manchuk joʼeb u la yichʼik nojptesel ta swenta te Bibliae, jtebnaxlaj la snaʼbeyik sba te be yuʼun te Diose (Job 26:14). Jaʼnix la yalbey skʼoplal te bayal bintik lek ya jtatik yuʼun ta jujun buelta te ya jtsojb jbatik ta yalbeyel skʼoplal te bin ya snop stukel te Diose. Jaʼnixme jich ta swenta te tsoblej ini.

«Te sit ya yacʼ te espíritu, ha te [...] ya xcuhch yuʼun [o smaliyel]» (Gálatas 5:22). Ta sdiscurso te hermano John Larson te Comité yuʼun Betel ta Estados Unidos, la yalbey skʼoplal chaʼchajp te bitʼil ya xjuʼ ta akʼel ta ilel te sit te espíritu yuʼun te Diose, jaʼ te snaʼel smaliyel. Te sbabiale ya skʼan te manchuk ya x-animaj koʼtantik ta stojol te Jehová te kʼalal yak ta spʼijubtesbelotik sok ta stulanteselxan te schʼuunel koʼtantike (1 Pedro 5:10). Te Abraham la yakʼ ta ilel te maba animaj yoʼtan ta stojol te Jehová te kʼalal yak ta pʼijubtesel yuʼune soknix te kʼalal la smaliy te bin-ora ya xkʼot ta pasel te bin albil yuʼune (Hebreos 6:15).

Te schebale, jaʼ te manchuk joʼotiknix ya jten jbatik ta swenta te bin ma xjuʼ kuʼuntik spasele. Te machʼatik la yichʼik pʼijubtesele yoʼtanukniwan bayal bintik ya skʼan ya spasik te kʼalal lajix-a te pʼijubtesel ta Galaad. Teme ay ma lekuk ya xkʼot ta pasel te bintik ya spasik te banti ya yichʼik tikunel baele, ayniwan jich ya sjojkʼoybey sbaik: «¿Bin yakonix ta spasel-a jiche?». Ta swenta te bin kʼaxem ta skuxlejal te hermano Larson, jamal la yalbey te machʼatik la yichʼik pʼijubtesel ta Galaad teme ya snaʼik smaliyel sok teme tulan ya x-aʼtejik te kʼalal yakik ta pʼijubtesel yuʼun-a te Jehovae, jich yame xjuʼ yuʼunik stsalel te wokolil ya xtal ta stojolike (Hebreos 6:11, 12).

«Pekʼeluk spisil-ora te awoʼtanike sok kuxuluk ya xjil ta sbajtʼel kʼinal.» Te hermano Anthony Morris, jaʼ jtul ta spisil te Jtsojb Jwolwanejetik yuʼun te stestigotak te Jehová, te sdiscurso la yakʼe lokʼem ta Salmo 22:26 te jich ya yal ta slajibal te versículo: «Cuxul ya xhil awoʼtanic sbahtel qʼuinal». Swenta ya jtatik te bendición ini yame skʼan ya kakʼtik ta ilel pekʼel-oʼtanil. Te hermano Morris la yal te jaʼnax ya xjuʼ ya kichʼtik tuuntesel yuʼun Jehová teme pekʼel koʼtantike. Machʼauk-a te liʼ ayotike yame xjuʼ ya xchʼay ta koʼtantik te bayal skʼoplal te jichotik te bitʼil te Jesucristoe, manchukme ayix bayal jaʼbil te yakotik ta spasbeyel yaʼtel te Diose (2 Pedro 1:9).

Te Biblia ya yalbey skʼoplal ta swenta chaʼoxtul ants winiketik te la yakʼik ta ilel pekʼel-oʼtanil soknix te machʼatik la yakʼik ya ilel toyba-oʼtanil. Jich bitʼil te Herodes Agripa te la stoy sba te kʼalal la yichʼ utsilkʼoptayel jich bitʼil Dios yuʼun te ants winiketik te ma jaʼuk ay ta swenta, jaʼnax ay ta swenta te Diose. Jaʼ yuʼun ejchʼentesot yuʼun jtul chʼul abat sok tojk schanul te weʼot yuʼune (Hechos 12:21-23). Yan stukel te jpuk-kʼop Pedro te kʼalal la yichʼ tojobtesel yuʼun te Jesús ta swenta te ma jaʼuk ay ta yoʼtan te bintik swenta Dios, jaʼnax te bintik ta swenta winiketik, jich yilel te maba ilin yuʼune (Mateo 16:21-23). La yakʼ ta ilel pekʼel-oʼtanil sok la schʼuun te tojobtesele. ¿Mabal jichuk te bayal bin ya yakʼ jnoptik yuʼune? (1 Pedro 5:5.)

Te machʼatik la yichʼix pʼijubtesele ay chaʼoxtul te ya yichʼik tikunel ta Betel yuʼun stestigotak te Jehová. Te hermano Morris jamal la yal teme maʼyuk spekʼelil yoʼtanike, maba tseʼel yoʼtanik tey-a. Jaʼukmeto ay maba ya kichʼtik ta wenta teme maʼyuk spekʼelil koʼtantike. Ta swenta-abi, te hermano Morris la yalbey skʼoplal te ayix bayal jaʼbil jtul anciano te la yichʼ tojobtesel ta skaj te ay stoybail yoʼtane, jaʼ yuʼun la stsʼibay jun karta te la stikun bael ta Betel, jich la yal: «Maʼyuk jtuluk winik ta Balumilal te kʼax pekʼel yoʼtan jich bitʼil te joʼone». Jich yuʼun te hermano Morris la yalbey te machʼatik la yichʼikix pʼijubtesel te manchuk ya snopik te talelil-abi. Teme ay ta yoʼtanik te jaʼ kajalxan yaʼtel te Jehová sok te Jesuse, jaʼme ya xkoltayotik yuʼun maba ya stoy sbaik ta swenta te aʼtelil ya yichʼike sok jichme spisil-ora ay spekʼelil yoʼtanik.

«Ma pʼisbiluc nax ya yacʼ te Espíritu te Diose.» (Juan 3:34.) Te hermano Michael Burnett te jaʼ pʼijubteswane, jich la yalbey te machʼatik la yichʼik pʼijubtesel te jaʼ ya xkoltayotik yuʼun te chʼul espíritu ta schajpanel te wokolil ya xtal ta stojolike sok te bintik ma xkʼot ta yoʼtanike. Te Bezaleel, jaʼ koltayot yuʼun te chʼul espíritu ta spasel ta lek te aʼtelil la yichʼ akʼbeyel ta swenta spasel te Nailpakʼ templo (Éxodo 35:30-35). Chajpanotxan ta lek ta swenta te bin ya snaʼ spasele sok jich juʼ yuʼun snojptesel yantik. Jaʼnixme jich ya xjuʼ ya spas ta stojol te machʼatik ya spas sbaik graduar ta Galaad ta ora ini, kʼaxto jichxan-a teme jaʼ ya stʼunik te nojptesel ya yakʼ te Bibliae, jich bitʼil te la yichʼik pʼijubtesel liʼ ta escuela.

Te Biblia ya yalbey skʼoplal ta swenta te israel antsetik te la spasik tulan aʼtelil te kʼalal la yichʼ pasel te Nailpakʼ templo (Éxodo 35:25, 26). Jaʼnix jich te hermanaetik te la yichʼik pʼijubtesel ta ora ini, yakʼojik ta ilel te jaʼ antsetik te ya skoltay te smamlalik ta spisil te bin ya yichʼ pasele. Te kʼalal laj yoʼtan ta yakʼel sdiscurso te hermano Burnett, jich la yal: «Ta swenta spisil te bintik ya anaʼikix spasel yame skʼan ya awakʼbeyikxan spekʼelil-oʼtanil soknix te ya achʼuunik te mantale. Teme jich ya apasike, te Jehová mame pʼisbiluknax ya yakʼbeyex te espíritu yuʼune».

«¿Yabal ajojkinon ta ajkʼot?» Te hermano Mark Noumair te jaʼ jkoltaywanej yuʼun te Comité yuʼun Pʼijubtesel la yalbey skʼoplal ta swenta te ajwalil David te kʼalal la yal te akʼa yichʼ ichʼel bael te skaxaul te chapbilkʼop ta Jerusalén (2 Samuel 6:12-14). Te kʼalal yak ta ochel bael ta yutil lum-a te skaxaul te chapbilkʼope, te ajwalil la yakʼ ta ilel spekʼelil yoʼtan te kʼalal och ta ajkʼot sok «te criadahetic yuʼun te winiquetic yuʼun» (2 Samuel 6:20-22). Ta swenta-abi, maniwan ayuk bin-ora chʼay ta yoʼtanik te antsetik te kʼajkʼal-abi. Jich yuʼun te hermano Noumair jich la yalbey te machʼatik ya spas sbaik graduar te yakuk x-ajkʼotajik kʼoem sok te criadaetike. Jich la yalxan: «¿Yabal awichʼik naʼbeyel abaik yuʼun te ya akoltayik te machʼatik mato yichʼojuk yaʼtelike? [...] ¿Kʼuxbal ya xbajtʼ awaʼiyik te yantik ta swenta te lek stalelike?».

Teme ya yakʼik ta ilel te kʼuxul-oʼtanil-abi te machʼatik ya spas sbaik graduare, jichme yakik ta skʼayinbeyel stalel te Jehovae (Salmo 113:6, 7). Manchukme ay jtoyba-oʼtanetik te machʼatik ya skʼopon sbaik soke, ya skʼan te manchuk ya x-utsʼinbot yoʼtanik yuʼune. ¿Bin-utʼil ya xjuʼ spasik? Te hermano jich la yal: «Maba ya yutsʼinex teme maʼyuk akʼoplal ya awaʼiy abaik kʼoeme». Sok la yalxan: «Jichnixme ya skʼan ya awilik te tuminchijetik yuʼun te Jehová jich bitʼil te ya yil stukele».

«Jcholtik skʼop Dios ta spisil-ora.» Te hermano William Samuelson, jaʼ superintendente yuʼun te Departamento yuʼun Escuelas Teocráticas, la scholbey skʼoplal ta swenta te jpuk-kʼop Pablo te machʼa spisil-ora la schol te skʼop Diose (Hechos 17:17). Ta patil la yakʼ te ay chaʼoxtul te machʼatik la spas sbaik graduar te yakuk yakʼik ta ilel te bintik lek la staik te kʼalal la scholik skʼop Dios te jayeb kʼajkʼal la yichʼik pʼijubtesele. Jich bitʼil jtul hermano sok te yiname la scholbeyik skʼop Dios jtul ants te yak ta aʼtel te banti ay te mukʼul tiendaetike. La smaliyik ajkʼuk te ya xjojchaj jtebuke sok la yakʼbeyik yil te video, ¿Bin yuʼun ya skʼan ya jnoptik te Bibliae? Sok la yalbeyikxan te akʼa yulaʼtay te página kuʼunkotik ta Internet te jw.org, te banti ya staxan bayal bintik ta skʼopnix, jaʼ te lao. Ta patil bajtʼ schaʼyulaʼtayik te antse yuʼun ya scholbeyikxan yaʼiy ta swenta te Bibliae.

«Spisilukme-ora pasaik te aʼtelil yuʼun te Ajwalinel yuʼun te Diose.» Te hermano William Nonkes, te ya x-aʼtej ta Departamento yuʼun Servicio, la spasbey jojkʼoyeletik chantul te machʼatik la spas sbaik graduar. Te hermanoetik-abi ay ta yoʼtanik te bin ya yal te Isaías 6:8 sok sjapoj sbaik ta spasel te aʼtelil ta swenta te Ajwalinel yuʼun te Diose, jaʼukmeto chajpanotikxan yuʼun te pʼijubtesel la yichʼike. Te hermana Snolia Maseko la yal te koltayot yuʼun te pʼijubtesel ta Galaad ta yilel te banti ya skʼan ya slekubtesxan te yaʼtele, jich bitʼil te ya skʼan tuuntesel ta lek te tiempoe, jaʼnix jich te kʼalal ya xlaj yoʼtan ta scholel skʼop Dios ta sjunal kʼajkʼale. Jich la yal: «Ta swenta te pʼijubtesel ini la kil te ayto bayal bintik ya xjuʼ ya jpasxane». Te hermano Dennis Nielsen la yal ta swenta te sjun Sofonías 3:17 te jaʼ koltayot yuʼun maba chebaj yoʼtan ta swenta te scholel skʼop Diose. Jich la yal: «Teme ay bin-ora maʼyuk machʼa ya skʼan ya schʼam yaʼiy te skʼop Diose, ya skʼan ya xjul ta koʼtan te kʼax tseʼel yoʼtan te Jehová te bitʼil yak ta yilel te yakon ta yakʼbeyel yil te skʼuxul koʼtane, jaʼ yuʼun ya skʼan te tseʼeluk koʼtane».

«llawil te mutetic ya xwihlic ta toyol.» (Mateo 6:26.) Te machʼa la skʼases te discurso te tulan skʼoplale, jaʼ te hermano Stephen Lett, te jaʼ jtul ta spisil te Jtsojb Jwolwanejetik yuʼun te stestigotak te Jehová. Te hermano la yal te ay bayal bintik ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te bin la yal te Jesús te akʼa yichʼ ilel te mutetik ya xwilik ta chʼulchane (Job 12:7).

Jich bitʼil te Jehová ya yakʼbey sweʼel te mutetik te ya xwilik ta chʼulchane, jaʼnix jich ya yakʼbotik te bin-nix ya xtuun kuʼuntik-ae. Jich bitʼil te joʼotik ayotik «ta sna te Diose», te Biblia jamal ya yal ta swenta te Jehová te ya yakʼbey te bintik ya xtuun yuʼun «te machʼatic ay yuʼun» (1 Timoteo 3:15; 5:8). Jaʼnax yuʼun yame skʼan ya x-aʼtejotik-euk. Te mutetik te ya xwilik ta chʼulchane ya sleik te weʼelil ya yakʼ te Diose. Jaʼnix jich te joʼotike yame skʼan te jaʼ nail ya jletik te Ajwalinel yuʼun te Dios swenta ya kichʼtik te bendición yuʼune (Mateo 6:33).

Te hermano Lett jaʼnix jich la yalxan te aylaj bayal teʼtikil mutetik te ya x-okʼik te kʼalal ya yilik ya xtal wokolile. Jaʼnix jich te joʼotike yame skʼan ya kakʼbeytik koltayel teme ay jtul hermano te ya kiltik te ya «staix smule», yame kakʼbeytik snaʼ te wokolil ya xjuʼ ya staik yuʼune (Gálatas 6:1). Jaʼnix jich ta swenta te scholel te skʼop Diose ya kakʼbeytik snaʼ te ants winiketik te kʼax nopol ayix te «scʼahcʼalel te Jehová» (Sofonías 1:14). Jaʼnix jich la yalxan te hermanoe, jich bitʼil te mutetik te ya xwilik bael te kʼubul ya xjuʼ yuʼunuk wilel kʼaxel ta mukʼul witsiltik, jaʼnix jich te joʼotike yame xjuʼ kuʼuntik tsalel biluk wokolil te ya xtal ta jtojoltik ta swenta te koltayel ya yakʼbotik te Jehovae (Mateo 17:20).

Ta slajibal. Te kʼalal laj ta akʼel te diplomaetike, ay jtul ta spisil te machʼa la spas sba graduar la skʼopon jun karta te tsʼibaybil yuʼun te sjoʼtak te banti la yakʼik ta naʼel te ya yalik wokol yuʼun te pʼijubtesele. Te bintik la yal ta slajibal te hermano Herd jaʼ te kʼalal ya jkʼej ta koʼtantik te bintik ya snojptesotik te Diose jaʼlaj jich kʼoem te bitʼil ya yichʼ bajbeyel slawuxil te kʼatal teʼetik te banti ya xkʼax te trene. Ya skʼan ya yichʼ bajel bayal buelta swenta maba ya stij sba. Jaʼnixme jich kʼoem ta swenta te machʼatik ya spas sbaik graduare yame skʼan te ya snaʼulan ta yoʼtanik te bintik la snopik ta escuela yuʼun Galaad. Jaʼ yuʼun jich la yal te hermano Herd: «Akʼbeyaik stiempoil yuʼun ya awakʼxan ta awoʼtanik te nojptesel la awichʼike». Sok la yalxan: «Teme jich snopjibal awuʼunik te bitʼil te Jehovae, yame xjuʼ ya awakʼbeyik bayal koltayel te yantike».