Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te informe yuʼun tsoblej yuʼun jujun jaʼbil

«Mac’linwanej ta yorahil»

Te informe yuʼun tsoblej yuʼun jujun jaʼbil

Bayal ta mil hermanoetik kʼotik ta tsoblej yuʼun jujun jaʼbil numero 128 yuʼun te Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Tey la yaʼiyik lek yachʼil kʼopetik-a te la yakʼ smukʼul oʼtanile sok la yichʼ cholbeyel skʼoplal ta swenta te sjun Mateo 24:45-47.

 

Ta 6 yuʼun octubre 2012 noj te sNail mukʼul Tsoblej yuʼun Jersey City (Nueva Jersey, Estados Unidos), melel ayniwan kʼotik 5,000 ta tul kermanotaktik tey-a. Jaʼnix jich te programae la yichʼ kʼasesel ta video ta ofisinaetik kuʼunkotik ta Brooklyn, Patterson sok Wallkill (Nueva York), jaʼnix jich ta Betel yuʼun Canadá, te ayniwan 10,000 ta tul hermanoetik te la smulanik yilel te programae.

 

Te hermano Anthony Morris te ochem ta Jtsojb Jwolwanejetik yuʼun te stestigotak Jehová jaʼ la swol te tsoblej ini, la sjultes ta oʼtanil cheʼoxebuk tsoblejetik te ma xchʼay ta oʼtanile. Manchukme snaʼojik ta lek te hermanoetik te kʼotik ta tsoblej-abi te ya xbajtʼ x-akʼbotuk bayal smukʼul yoʼtanike, jaʼnix jich la sjojkʼoybey sbaik teme ma ya xbajtʼ chʼayuk ta oʼtanil te tsoblej ayik-ae.

 

Ta patil la yichʼ akʼel ta ilel cheb videoetik te banti chiknaj te bintik yakonkotik ta spasel ta swolol Balumilale.

 

Spasel sNail Tsoblejetik.

Ta video-abi la yichʼ ilel te bin-utʼil chʼiem te aʼtelil ta swenta te spasel sNail Tsoblejetik ta nasionetik te banti maʼyuk lek stakʼinike. Te ayix tal yoxlajunebal jaʼbile, te machʼatik ayik ta Grupoetik yuʼun Spasel sNail Tsoblejetik ta nasionetik-abi ay la spasik 25,402 sNail Tsoblejetik, jaʼ-abi ayniwan la yichʼ pasel joʼeb ta jujun kʼajkʼal. Juʼ ta pasel spisil-abi, ta swenta te majtʼan takʼin ya yakʼik te stestigotak Jehová te ayik ta swolol Balumilal. Te grupoetik-abi, jaʼnix jich ya yakʼik koltayel ta swenta te machʼatik ya staik wokol te kʼalal ay ya xkʼax te bintik ya sjin jilel te bintik aye, ya spasbeyik snaik o ya spasbeyik yachʼil soknix te sNail Tsoblejetike.

 

Mukʼul tsoblejetik te mukʼik skʼoplale.

Ta 2012 te stestigotak Jehová la spasik bayal ta chajp tsoblejetik yuʼun oxeb kʼajkʼal te mukʼik skʼoplal te ay machʼatik la yichʼik ikʼel te talemik ta cheʼoxeb nasion. ¿Bin yuʼun te tsoblejetik-abi maba pajal sok te mukʼul tsoblejetik yuʼun internacional te la yichʼ pasel xcheʼyoxebal tal jaʼbile?

 

Tey ta video-abi la scholbey skʼoplal te jaʼnix te naetik yuʼun Betel te banti kʼot ta pasel te mukʼul tsoblejetike, jaʼ la yilik te bintik tuun yuʼunik te machʼatik kʼotik ta ulaʼtaywaneje, jich bitʼil te banti jilike, te bin ya xbeenik-ae sok sweʼelik te jayeb kʼajkʼal jalaj te mukʼul tsobleje, ma jaʼuk te ants winiketik te ya yilik te machʼatik ya xkʼotik ta paxiale. Ta jujun mukʼul tsoblej-abi, ayniwan kʼotik 1,500 ta tul hermanoetik te talemik ta yanyantik nasion.

 

Te Testigoetik yuʼun jujun nasion te banti la yichʼ pasel te mukʼul tsoblejetike sok te machʼatik kʼotik ta ulaʼtaywaneje ma jaʼuknax la sjokin sbaik-a te kʼalal ayik ta mukʼul tsobleje, jaʼnix jich la sjokin sbaik ta weʼel, ta yulaʼtayel lugaretik te naʼbilik sba ta leke sok ta scholel skʼop Dios. Jich la yalxan te videoe: «Jaʼto ta ora ini, ta spisil te mukʼul tsoblejetik te mukʼik skʼoplal yichʼoj pasele yakʼoj ta ilel te bin jun-nax ayik yuʼune, jaʼ te kʼuxul oʼtanile».

 

Te machʼatik ayik ta tsoblej-abi akʼbot stseʼelil yoʼtanik yuʼun te kʼalal la yaʼiyik stojol te yananix yichʼ pasulanel ta jujun jaʼbil mukʼul tsoblejetik te mukʼik skʼoplal yuʼun te stestigotak Jehová ta yanyantik nasion.

 

Te bintikxan mukʼ skʼoplal la yichʼ alel ta tsoblej yuʼun jujun jaʼbil:

 

Nujpʼsitayel.

Oxtul hermanoetik te talemik ta yanyantik nasion te ochemik ta Komiteetik yuʼun Betel sok yinamik, la scholik te bin-utʼil pʼijubtesbilik yuʼun Jehová swenta ya xjuʼ yuʼunik spasel te yaʼtelike, ta swakebalik ayix trescientos cuarenta y dos jaʼbil te yakik ta aʼtel ta stojol te Jehovae.

 

Te hermano Richard Kelsey, te talem ta Betel yuʼun Alemania jich la yal yuʼun te Pʼijubtesel ta swenta Komiteetik yuʼun Betel sok Yinamik te akʼbotlaj «snop te bitʼil spisil-ora jaʼ ya spas te bin ya yal te Jehovae». Te Jehovae jaʼ jtul Tatil te kʼuxotik ta yoʼtan, melel jaʼ ya skʼan te lekuk ayotike. Te hermano Kelsey jich la yal: «Jaʼ ya skʼan te ya xkuxinotik ta sbajtʼel kʼinale, jaʼ yuʼun bayal bintik spasoj swenta ya skanantayotik». Jaʼnix tey yichʼojik pʼijubtesel-a te hermanoetik te ochemik ta komiteetik ta stʼunel te kʼuxul oʼtanil yakʼoj ta ilel te Jehovae.

 

Te hermana Linda Johansson la yichʼ ikʼel ta swenta te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad yuʼun te Watchtower ta yaʼbilal 1958. Ta yorail-abi aytonax cheb jaʼbil sok olil yichʼoj jaʼ-a sok jun jaʼbil snujpʼunel-a. Jich la yal te hermana Johansson: «Kʼalal la kil te ayon ta yolil hermanoetik te tulan schʼuunel yoʼtanik sok te bayal bin ya snaʼikixe, jich la kal ta koʼtan: “Ta melel ma snujpʼin te liʼ ayone”».

 

Manchukme jich-abi, lananix yakʼbey yipal-a te hermana Johansson, patil la yichʼ pasel graduar sok la yichʼ tikunel bael sok te smamlal ta Malaui, jich bitʼil misioneroetik. Te kʼalal kʼaxix-a te tulan utsʼinel la yichʼik te stestigotak Jehová ta nasion-abi, te hermanae jajch snop te Biblia sok jtul winik te ya x-aʼtej ta stojol ajwalil jaʼ kontra yiloj-a te Testigoetike. Te yinam te winik-abi sok jtul skerem nichʼan soknix jtul yantsil nichʼan, jaʼik testigoetik yuʼun Jehová ta ora ini.

 

Te yachʼil bitʼil ya yichʼ scholel skʼop Dios te banti ay bayal ants winiketik.

Jtul superintendente yuʼun circuito yuʼun stestigotak Jehová ta Nueva York sok chantul te machʼatik spasojik graduar ta Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta swenta te Jnopojeletik te Nujpunemikixe, la yalik te bin-utʼil scholojik skʼop Dios ta lugaretik te banti ya xkʼax bayal ants winiketike.

 

Ta mukʼul lumetik te banti ya xkʼax bayal ants winiketike ay yichʼoj akʼel yilojibal junetik soknix yilojibal junetik te ya xjuʼ ta jochel te nojel ta junetik te lokʼemik ta Biblia. Te testigoetik yuʼun Jehová te ya scholik skʼop Dios ta spisil-ora jaʼ ya xkʼopojik sok te ants winiketik te ya xkʼaxik tey-abi, ay ya yichʼik kʼanbeyel junetik, ay ya yichʼik spasbeyel jojkʼoyeletik ta swenta te Bibliae sok ay ya yichʼik kʼanbeyel nojptesel yuʼun Biblia.

 

Ta yantik lumetik yuʼun Nueva York, jich bitʼil ta Chicago sok ta Los Ángeles, te stestigotak Jehová yakik ta stuuntesel te yilojibal junetik ta scholbeyel skʼop Dios te ants winiketike. Ta jun-nax jaʼbil, te ayniwan 2,700 ta tul te machʼatik la stejkʼan sbaik ta yilel te yilojibal junetike la skʼanik nojptesel yuʼun Biblia te maba tojbile.

 

Kʼayojinik te alaletike.

Te machʼatik ayik ta tsobleje, jteb ma spisilik okʼik te kʼalal la yaʼiy stojol te kʼayojinik te juklajuntul alaletik ta skʼayojtayel te kʼayojil 120 ta libro Cantemos a Jehová, te sbiilinoj «Jehová bendice al que escucha y obedece».

Te hermano Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett sok te hermano Splane te ochemik ta Jtsojb Jwolwanejetike, patil la skʼasesik cheʼoxebuk discursoetik. Ta discursoetik-abi la yichʼ ilel sok ta cholbeyel lek skʼoplal te bin ya yal te sjun Mateo 24:45-47. Te jich ya yal:

 

«¿Machʼa yac awaʼiy a te a’bat te jun yoʼtan soc pʼij, te aʼbot scuentahimbe sna te yajwal yuʼun ya yaʼiy macʼlinwanej ta yorahil? Bayel me yutsil te a’bat te hich yac spasbel a te ya xhul ta tahel yuʼun te yajwale. Jamal ya calbeyex, ya me xʼaʼbot ta scuenta spisil bintic ay yuʼun te yajwale.»

Tey ta discursoetik la yichʼ akʼbeyel sujtib te cheʼoxeb jojkʼoyeletik ini:

 

¿Bin-ora te Jesús la yakʼbey yaʼtel ta wentainwanej «te aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij» ta swenta te bintik ay ta snae?

Ya skʼan ya kiltik te bintik tsʼibaybil ta snailal sok ta slajibal te bin yichʼoj tsʼibayel ta kapitulo 24 yuʼun te sjun Mateo. Te bitʼil ya xkʼot ta pasel te bin ya yal te versiculoetik te cholol koele, jaʼnax ya xkʼot ta pasel-a te kʼalal liʼ ayix-a te Cristoe, «te slajibal te bintik swenta balumilale» (versiculo 3, TNM).

 

  • “«Te tulan wokol» (versiculo 29, TNM).

  • «Te jcaj tsʼumbalil ini» (versiculo 34).

  • «Bin c’ahc’alil soc bin orahil» (versiculo 36).

  • «[Te] bin ora ya xtal te Ajwalil awu’unique» (versiculo 42).

  • «Como ya xtal te Nich’anil ay ta scuenta winic te bin ora ma ba yac ana’belic a» (versiculo 44).

 

Te kʼalal liʼ ayix-a te Cristo ta yaʼbilal 1914, ta patil «te aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij» la yichʼ akʼbeyel te yaʼtele.

 

Te Jesús la yal ta swenta te «aʼbat» te jaʼlaj ya xchiknaj-a te kʼalal maba naʼbil ta lek-a te: «¿Machʼa [...] te a’bat te jun yoʼtan soc pʼij». Melel te jpuk-kʼopetik yuʼun te Jesús ta sbabial sigloe yichʼojik-a te chʼul espiritue, jich yuʼun maʼyuk swentail-a te lajuk yichʼ jojkʼoyele (1 Corintios 14:12, 24, 25). Manchukme yichʼojik tsael yuʼun-a te chʼul espiritu sok te yantik jchʼuunjeletik te kuxinik ta sbabial sigloe, maba ya skʼan ya yal te jaʼik «te a’bat te jun yoʼtan soc pʼij» te la yalbey skʼoplal te Jesuse.

 

Jich yuʼun te bin-ora te Jesús la yakʼbey ta skʼab «te aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij» swenta ya «scuentahimbe sna» te yajwale, jaʼ-a te kʼalal liʼ ayix-a te Cristoe, «te slajibal te bintik swenta balumilale».

 

«¿Machʼa yac awaʼiy a te aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij, te aʼbot scuentahimbe sna te yajwal yuʼun ya yaʼiy macʼlinwanej ta yorahil?»

Te Jesuse maba yak ta yalbeyel skʼoplal ta swenta jtulnax winik, jaʼ la yal ta swenta te «aʼbat» te tsobolike, jich ya x-aʼtejik te bitʼil jun-nax bakʼetalil. Jaʼnix jich la yal ta swenta te abat-abi 1) te ya yichʼ yaʼtel yuʼun ya «scuentahimbe sna» te yajwale sok 2) jaʼ «ya yaʼiy macʼlinwanej [ta swenta skʼop Dios] ta yorahil».

 

Kʼalalto ta yaʼbilal 1919 jaʼto ta ora ini, aynanix jtsojb jchʼuunjeletik-a te tsabilik te ya xbajtʼik ta chʼulchan te ayik te banti ya yichʼ ilel te aʼtelil yuʼun te stestigotak Jehová ta swolol Balumilal. Te jtsojb winiketik-abi, jaʼ ya yilik te aʼtelil yuʼun scholel skʼop Dios ta swolol Balumilal sok jaʼnix ya spasik sok ya yakʼik te weʼelil ta swenta skʼop Dios. Mato ayuk bayal tal jaʼbil la jnaʼtik te jaʼ skʼoplalik te Jtsojb Jwolwanejetik yuʼun te sTestigotak Jehová.

 

Ta swenta te bintik la kiltikixe «te aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij» la yichʼ akʼbeyel yuʼun ya «scuentahimbe sna» te Jesús ta yaʼbilal 1919. Te «aʼbat», jaʼik te tut tsojb hermanoetik te tsabilik te ya xbajtʼik ta chʼulchan te yakik ta abatinel te banti ya yichʼ ilel te aʼtelil yuʼun te stestigotak Jehová ta swolol Balumilal jaʼto te bitʼil liʼ ayix-a te Cristoe sok jaʼ ya spasik sok ya yakʼik te weʼelil ta swenta skʼop Dios. Te kʼalal jun-nax ya x-aʼtejik te hermanoetik-abi jich bitʼil te Jtsojb Jwolwanejetike, jich ya x-aʼtejik te bitʼil «aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij».

 

¿Machʼatik-a te ay ta «sna te yajwal»?

Te Jesuse jamal la yal te ya yichʼik «macʼlin[el] ta yorahil» te machʼatik ay ta «sna[e]». Ta spisil te smelelil jnopojeletik yuʼun te Cristo ta ora ini, jaʼ ya xmakʼlinotik yuʼun «te aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij» ta swenta te skʼop Diose. Jich yuʼun spisil te machʼatik tsabilik te ya xbajtʼik ta chʼulchan sok te «yantic tuminchijetic», jaʼ skʼoplalik te machʼatik ay ta «sna» te Jesuse (Juan 10:16).

 

Te kʼalal laj ta albeyel skʼoplal ta swenta te bin albil jilel skʼoplal yuʼun te Jesuse, te hermanoetik te ayik ta tsobleje, jalajik ta spakʼel skʼabik yuʼun. Bayal ta tul te machʼatik ayik ta tsoblej la yalik wokol te kʼalal la snaʼik stojol te ikʼbilik yuʼun Jesús ta yutil «sna».

 

¿Bin-ora te Jesús la yakʼbey yaʼtel ta wentainwanej «te aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij» ta «scuenta spisil bintic ay yuʼun»?

Te Jesús la yal te kʼalal «ya xhul» te yajwal nae (jaʼ te kʼalal yuʼun-nix liʼ ayix-ae), ya yakʼbey yichʼ yaʼtel te «aʼbat» ta «scuenta spisil bintic ay yuʼun». ¿Bin-ora ya xjul te Yajwal nae, jaʼ te Jesuse?

 

Te kʼopil érkjomai ta griego kʼop, jich la yichʼ kʼasesel ini «ya xhul» te xchie. Te versiculo 42 sok 44 ta kapitulo 24 yuʼun te sjun Mateo te kʼopil érkjomai ay jich la yichʼxan kʼasesel «ya xtal» te xchie. Ta versiculoetik-abi, Jesús la yakʼ ta naʼel te ya xtal jich bitʼil Juez te kʼalal yak ta kʼaxel-a te tulan wokolile (Mateo 24:30; 25:31, 32).

 

Jich yuʼun, te bin-ora te Jesús ya yakʼbey ta skʼab te «aʼbat» te «bintic ay yuʼun[e]» yame xkʼot ta pasel ta pajel chaʼbej. Jaʼme ya yichʼ akʼbeyel te kʼalal yakʼ ta kʼaxel-a te tulan wokolile.

¿Bin-a te «bintic ay yuʼun» te Jesuse?

Te Jesuse jich jamal la yal: «Aʼbotonix quichʼ tulan caʼtel ta chʼulchan soc ta bahlumilal» (Mateo 28:18). Te «bintik yuʼun» te Jesuse ma jaʼuknax smakojbey skʼoplal te bintik ay yuʼun ta Balumilale, jaʼnix jich tey ochem skʼoplal-a te Ajwalinel yuʼun te Mesiase (Filipenses 2:9-11).

 

Ta swenta-abi, te Jesuse yame yakʼbey smajtʼan «te aʼbat te jun yoʼtan soc pʼij», jaʼ te ya yichʼik chaʼkuxajtesel ta jujuntul yuʼun ya xkuxinik ta chʼulchan. Jichme ya yakʼbey tulan yaʼtelik ta ajwalil ta swenta spisil te bintik ay yuʼun ta chʼulchan sok ta Balumilal. Jaʼnixme jich ya yichʼik akʼbeyel ta spisilik te jchʼuunjeletik te jun yoʼtanik ta stojol Dios te tsabilik yuʼun ya xbajtʼik ta chʼulchane (Lucas 22:28-30; Apocalipsis 20:6).

 

Ta slajibal te cheʼoxeb discurso la yichʼ kʼasesele ay bin la yichʼ akʼel ta naʼel. Te kʼalal la yichʼix kʼoponel-a te bintik la yal te Jesús te tsʼibaybil ta sjun Mateo 28:20, te hermano Splane jich la yal: «Ay yan te bin yuʼun ay smukʼul koʼtantike, jaʼ-abi ya jtatik ta texto yuʼun te jaʼbil 2013. ¿Bin-a? Ta Josué 1:9 jich ya yal: “Acʼa me fuersa soc ayuc me yip awoʼtan [...] Jehová te Dios awuʼun ya me sjoquinat”».

 

Te kʼalal nopol ya lajix yoʼtan ta skʼasesel sdiscurso-a te hermano Morris, jich la sjojkʼoy: «Binwan ya kiltik ta yan jaʼbil? Te programa yuʼun te yan tsoblej yuʼun jujun jaʼbil te ya yichʼ pasel ta 5 yuʼun octubre 2013 yame yichʼ akʼel ta ilel ta cheʼoxebnax sNail mukʼul Tsoblejetik ta Estados Unidos soknix ta yantik nasionetik te ya xkʼopojik ta kʼopil inglés».

 

Te programa-abi, jaʼnaxme ya yichʼ akʼel ta ilel ta kʼopil inglés sok maba ya yichʼix kʼasesel ta yantik kʼopil.

 

Ta slajibal te tsoblej te la yakʼ smukʼul oʼtanile sok te maba ya xchʼay ta oʼtanile, te hermanoetik te ayik ta tsobleje, jun-nax la skʼayojtayik te kʼayojil 166 ta libro Cantemos a Jehová, te sbiilinoj «Yak ta sakubel tal te kʼinale». Ay yichʼoj tal te kʼopiletik ini:

 

«Te Jehová la stsa jun j-abat te jun yoʼtan

te ya smakʼlinotik ta yorail.

Ta ora ini kʼax chikanix ta lek te kʼinale,

te xlemetnax ta ilel te lum yuʼune.»