Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Tojbal yichʼoj kʼasesel te Traducción del Nuevo Mundo?

¿Tojbal yichʼoj kʼasesel te Traducción del Nuevo Mundo?

Te sbabial parte yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo la yichʼ lokʼesel ta jaʼbil 1950. Ta yaʼbilalto tal-abi, ay cheʼoxeb te bintik yalojik ta swenta ini te malaj pajaluk sok te yantik versión yuʼun te Bibliaetike, soknix ay ma schʼuunik teme toj kʼasesbile. * Akʼa kiltik bintik-a te ma xpajot yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo.

 • Lokʼesbil ta junetik te ya xjuʼ ya jchʼuuntike. Te kʼalal la yichʼ pasel te Traducción del Nuevo Mundo ta kʼopil inglés, la yichʼ tuuntesel te junetik te la yichʼtiklan tsʼibayel ta namey kʼinal te chikanikto ta kʼajkʼal ini. Jaʼnix jich te bin tsʼibaybile yakʼoj ta ilel te bintik yachʼil tabil ta ilel yuʼunik te machʼatik ya snopik te bitʼil ay swentail te Bibliae. Jaʼukmeto te junetik la stuuntesik te kʼalal la spasik te King James Version (Versión del Rey Jacobo) yuʼun 1611 ma mero tojuk kʼasesbil sok ma jaʼuk la stuuntesik te junetik te mero namey chiknajemik jich te bitʼil la yichʼ tuuntesel ta Traducción del Nuevo Mundo.

 • Toj la yichʼ kʼasesel jich bitʼil ay ta hebreo sok ta griego kʼop. Te machʼatik la skʼasesik te Traducción del Nuevo Mundo la spasik tulan te jichnix ya skʼasesik te bitʼilnix la yakʼ naʼel te Dios ta stojol te machʼatik la stsʼibayik te Biblia ta nameye (2 Timoteo 3:16). Bayal machʼatik te ya skʼasesik ta yan kʼopil te Biblia jaʼ bayalxan skʼoplal ta yoʼtanik te costumbre yuʼunik, ma jaʼuk te bitʼil toj ya skʼasesik te bin ya skʼan ya yal te Diose. Ta swenta-abi sjelojbeyik ta Dios sok kajwal te sbiil te jpaswanej kuʼuntik te jaʼ te Jehovae.

 • Pʼalapʼal kʼop la skʼasesik te kʼalal jich ya xchiknaj ta aʼiyele. Bayal versión yuʼun Bibliaetik te ma tsʼakaluk la yichʼ tsʼibayele, melel ay slokʼesojik kʼopiletik te bayal skʼoplale o ay yotsesojik yan kʼopiletik te ma jichuk ya yal ta junetik te la yichʼtiklan tsʼibayel ta namey kʼinale. Yan stukel te Traducción del Nuevo Mundo pʼalapʼal kʼop la yichʼ kʼasesel, jaʼnax teme chikan ta aʼiyel ta lek sok teme maba ya xchʼay jilel te bin ya skʼan ya yal ta hebreo sok ta griego kʼop.

Te bintik ma pajal sok te Traducción del Nuevo Mundo sok te yantik versión yuʼun Bibliaetik.

Libroetik te ma la yichʼ otsesele. Te Bibliaetik yuʼun te Iglesia Católica sok te Iglesia Ortodoxa yichʼoj otsesel libroetik te maba lokʼem ta yoʼtan te Diose, soknix maʼyuk bin ora la stuuntesik te judioetik te maba chikan ta lista yuʼun te Escrituras Hebreas. Bayal skʼoplal ini, jich bitʼil ya yal te Biblia te jaʼiknix-a te judioetik te la yichʼik akʼbeyel ta «scʼabic te scʼop Diose» (Romanos 3:1, 2, Xchʼul Cʼop Dios ta Tzeltal yuʼun Oxchuc sok Tenejapa). Ta swenta-abi te Traducción del Nuevo Mundo sok yantikxan versión yuʼun Bibliaetik te yachʼil lokʼemike kʼax lek te bitʼil maba la yotsesik te libroetik te maba lokʼem ta yoʼtan te Diose.

Versiculoetik te ma la yichʼ otsesele. Ay chaʼoxchajp versión yuʼun Biblia te yotsesojik versiculoetik o majkʼ kʼopiletik te maba chikan ta junetik te la yichʼtiklan tsʼibayel ta namey kʼinal, melel patilix la yichʼixtiklan otsesel. Ta kʼajkʼal ini, ay bayal versión yuʼun Bibliaetik soknix te Traducción del Nuevo Mundo maba yichʼoj te versiculoetik-abi o teme yichʼoje ya scholbeyik skʼoplal te maba lokʼemtal ta junetik te ichʼbilik ta mukʼe. *

Bayal ta chajp te bitʼil ya yichʼ alel swentail te kʼopiletike. Aynix ma chikanuk ta aʼiyel ta lek te bin ya skʼan ya yal ta hebreo sok ta griego kʼop teme ya yichʼ kʼasesel ta pʼalapʼal te kʼopiletike. Jich te bitʼil la yal Jesús ta Mateo 5:3 ay la yichʼ kʼasesel jich bitʼil ini: «Bayel me yutsilic te machʼatic mayuc bin ay yuʼun ya yaiyic» Scʼop Dios Tzeltal yuʼun Bachajón). Te bin ya skʼan ya yal te kʼopil «te machʼatic mayuc bin ay yuʼun ya yaʼiyic» teme ya yichʼ kʼasesel ta pʼalapʼal kʼop ta hebreo sok ta griego ma chikanuk ta aʼiyel ta lek. Ay chaʼoxtul ya yalik te jaʼlaj la skʼan la yal te Jesús te ya skʼan te meʼbaukotik o te pekʼeluk ya kakʼ jbatike. Jaʼukmeto te bin la skʼan la yale, jaʼ te tseʼel-oʼtanile ya xjuʼ ta tael teme ya jnaʼtik te ya skʼan ya kichʼtik tojobtesel yuʼun te Diose. Te Traducción del Nuevo Mundo ya yakʼ ta naʼel ta lek swentail te bin la yal te Jesús te kʼalal jich la yichʼ alel ini: «Te machʼatik ya snaʼik te ya skʼan ya snopik te skʼop Diose». *

Te bintik lek ya yalik ta swenta te Traducción del Nuevo Mundo te machʼatik ma testigoetike

 • Ta jun carta yuʼun 8 yuʼun diciembre la stsʼibay te Edgar J. Goodspeed te naʼbil sba jich bitʼil jkʼasesej kʼop sok te machʼa snopoj ta lek te bitʼil ay swentail te Bibliae, jich la yal ta swenta te Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas: «Ay skʼoplal ta koʼtan te organización awuʼunike, sok te aʼtelil ya apasik ta swolol Balumilale soknix bayal ya jmulan te bitʼil te maba wokol ta kʼoponel, te chikan ta aʼiyel ta lek soknix tʼujbil ya xkʼot ta koʼtantik te bintik ya akʼasesike. Ya xjuʼ ya kal te yuʼunix lek yichʼoj pasel-ae, melel ya xchiknaj ta ilel te nopbil ta lek sok smelelil te bintik ya yichʼ alel tey-ae».

  Edgar J. Goodspeed

 • Te jpʼijubteswanej ta Universidad yuʼun Chicago te sbiil Allen Wikgren, la yalbey skʼoplal te Traducción del Nuevo Mundo te jaʼ jun versión te kʼasesbil te bitʼil ya xkʼopojotik ta kʼajkʼal ini, sok maba la yichʼ lokʼtayel ta yantik versión melel «ay yichʼoj bayal versiculoetik te leknax ya kalbeytik skʼoplal te bitʼil kʼasesbile» (The Interpreterʼs Bible, volumen I, página 99).

 • Te comentarista bíblico británico Alexander Thomson jich la stsʼibay ta swenta te Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas: «Chikan ta ilel te pʼijubenik ta lek sok te ya snaʼik spasel ta lek te yaʼtelike, melel la spasik tulan ta skʼasesel jichnix te bitʼil ay ta griego kʼop te bitʼil ya xkʼopojik ta inglés» (The Differentiator, abril de 1952, página 52).

 • Te teólogo (te machʼa ya snop ta swenta relijionetik) Charles Francis Potter la yalbey skʼoplal ta nailal te aylaj cheʼoxeb versiculoetik te chajpnax la yaʼiy te bitʼil kʼasesbile jaʼukmeto ta patil jich la yal: «Ta melel, te jkʼasesej kʼopetik ini te maba ya yichʼ albeyel sbiilike, snaʼojik skʼasesel ta lek sok toj la skʼasesik te bin ya skʼan ya yal te bin tsʼibaybil ta hebreo sok ta griego kʼop» (The Faiths Men Live By, página 300).

 • Te bin la stsʼibay ta sjun te Robert M. McCoy ta swenta te Traducción del Nuevo Mundo, manchukme la yal te ay bin lek o ma lekuk la yil te bitʼil kʼasesbile. Jaʼukmeto ta patil jich la stsʼibay ta sjun ini: «Te bitʼil kʼasesbil te Yachʼil Testamento [yuʼun te stestigotak te Jehová] ya yakʼ ta ilel te ay machʼatik pʼijubenik ta lek sok te ya snaʼik schajpanel te wokolil te ya yichʼ tael te kʼalal ya yichʼ kʼasesel ta yan kʼopil te Bibliae» (Andover Newton Quarterly, enero 1963, página 31).

 • Te jpʼijubteswanej Samuel MacLean Gilmour maba jich yoʼtan-a te bitʼil la yichʼ kʼasesel chaʼoxchajp versiculoetik yuʼun te Traducción del Nuevo Mundo, jaʼukmeto jich la yal ta swenta te machʼatik la skʼasesik kʼope te «yuʼunix snopojik ta lek-a te kʼopil griegoe» (Andover Newton Quarterly, septiembre 1966, página 26).

 • Te bin la yal swenta te Traducción del Nuevo Mundo, te ochem ta versión interlineal yuʼun te Escrituras Griegas Cristianas (Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures), te jpʼijubteswanej Thomas N. Winter la stsʼibay: «Te aʼtelil la spasik te jkʼasesej kʼopetik te ma xyichʼ albeyel sbiilike yuʼunix snaʼojik ta lek-a te bitʼil ya xjelon bael te kʼopiletike, melel toj la skʼasesik sok yichʼoj swentail te bin la yalike» (The Classical Journal, abril-mayo 1974, página 376).

 • Ta yaʼbilal 1989 te Benjamin Kedar, te jpʼijubteswanej sok te machʼa snopoj ta lek te hebreo yuʼun Israel jich la yal ini: «Te kʼalal ya jnop te Biblia ta kʼopil hebreo soknix te bitʼil yichʼoj kʼasesele, spisil ora jaʼ ya jtuuntes te Biblia te lokʼem ta inglés te sbiilinej Traducción del Nuevo Mundo. Te kʼalal ya jtuuntes ta jujun bueltae, ya kil te yuʼunix la spasik tulan-a te kʼot ta yoʼtanik ta lek te bin tsʼibaybil ta kʼopil ini».

 • Te Jason David BeDuhn Based, te jpʼijubteswanej yuʼun machʼatik ya snopik ta swenta relijionetik la spaj yil balunchajp versión yuʼun Bibliaetik te naʼbil sba ta lek ta inglés jich la tsʼibay: «Te Traducción del Nuevo Mundo jaʼ tojxan kʼasesbil-a te bitʼil yan versión yuʼun Bibliaetik». Manchukme te ants winiketik sok bayal te machʼatik ya snopik te bitʼil ay swentail te Bibliae ya yalik jichlaj la skʼasesik te bitʼil ya stsak sba sok te bintik schʼuunejike, te jpʼijubteswanej BeDuhn jich la yal: «Jteb ma spisiluk te bitʼil ma spaj te yantike, jaʼ ta swenta te toj kʼasesbil sok te maba la yichʼ lokʼesel te kʼopiletike soknix jich la skʼasesik te bitʼilnix tsʼibaybil yuʼunik te machʼatik la stsʼibayik te Yachʼil Testamento» (Truth in Translation, páginas 163 y 165).

 • Te Xabier Pikaza te machʼa snopoj te bitʼil ay swentail te Biblia sok te jpʼijubteswanej yuʼun Teología jich la stsʼibay ta swenta te Traducción del Nuevo Mundo te ay ta español: «Bayal catolicoetik sok protestanteetik te ay spʼijilike ya yakʼik ta naʼel te maba lek kʼasesbil te Biblia ini sok jichlaj la spasik te bitʼil ya kʼan yoʼtanike. Jaʼukmeto ta spisil ya yakʼ ta chʼuunel te yuʼunix lokʼem ta skʼop Dios-ae sok te ya yikʼ bael te ants winiketik ta Yachʼil Balumilal, jaʼ ya kalbeytik skʼoplal-abi te Ajwalinel yuʼun te Mesías» (Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo, página 778).

^ párr. 2 Ta 2013 la yichʼ chaʼilel ta lek te Traducción del Nuevo Mundo ta kʼopil inglés.

^ párr. 8 Ilawil te bin ya yal te Biblia protestante Nueva Versión Internacional sok te versión yuʼun católica Biblia de Jerusalén. Te versiculoetik te yotsesojike ja: Mateo 17:21; 18:11; 23:14; Marcos 7:16; 9:44, 46; 11:26; 15:28; Lucas 17:36; 23:17; Juan 5:4; Hechos 8:37; 15:34; 24:7; 28:29, y Romanos 16:24. Te versión yuʼun Reina-Valera sok te Torres Amat yotsesojik ta 1 Juan 5:7, 8 versiculoetik te ya yakʼ ta nopel te ay oxeb dios te junax ayike, jaʼ ini la yichʼ otsesel bayal siglo ta patil te kʼalal yichʼojix tsʼibayel te Bibliae.

^ párr. 9 Ay yantik versión yuʼun Bibliaetik jich bitʼil Dios habla hoy (versión popular) yuʼun 1979 sok te La Palabra de Dios para Todos maba ya stuuntes euk te kʼopil «te mach’atic mayuc bin ay yu’un ya ya’iyic» ta Mateo 5:3, ya stuuntes te kʼopil «te machʼatik ya snaʼik te ya skʼan ya snopik te skʼop Diose».