Ochan ta banti te bintik yichʼoje

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

¿Aybal mantalil ya schʼuunik te stestigotak Jehová te kʼalal ay machʼa ya sle slekole?

¿Aybal mantalil ya schʼuunik te stestigotak Jehová te kʼalal ay machʼa ya sle slekole?

Te testigootik yuʼun Jehová jchʼuunejkotik te nojptesel sok te mantaliletik te ay ta Biblia te ya skoltayonkotik ta spasel te bintik lek ya yil te Diose soknix ya jtakotik lekilal (Isaías 48:17, 18). Te mantaliletik-abi ma jaʼuk kakʼojkotik. Jaʼukmeto ya jpas ta jkuxlejalkotik. Akʼa kiltik chaʼoxchajpuk te jaʼ snitojbey sba skʼoplal sok te kʼalal ay machʼa ya sle slekole. *

  • Te nujpunele ma junchebuknax kʼajkʼal (Mateo 19:6). Te testigoonkotik yuʼun Jehová kʼoem ta koʼtankotik teme ay machʼa ya xlokʼ ta paxial sok jtul achʼix o kerem yuʼunme snopoj ya xnujpunik. Jich yuʼun mukʼ skʼoplal ya kilkotik.

  • Teme ay machʼa mato ayuk yaʼbilal yuʼun ya xnujpune, mame skʼan te ya xlokʼ ta paxial sok jtul achʼix o kerem. Te nujpunele jaʼme yuʼunik te machʼatik kʼaxemix yorail te jaʼnax ya xbajtʼ ta yoʼtanik te ay machʼa ya skʼan xwayik soke (1 Corintios 7:​36, TNM).

  • Teme ay machʼa ya xlokʼ ta paxial sok jtul achʼix o kerem yame skʼan te libre ay yuʼun ya xnujpun. Teme ay jtul ants winik te slajinojbey skʼoplal te sjunal nujpunel yuʼunike maba ya skʼan ya yal te libre ay ta sit Dios te ya xnujpun yan bueltae. Jaʼnax ya xjuʼ ta lajinbeyel skʼoplal te nujpunel teme yuʼun ay machʼa yal ta mulwej sok yan ants o winik (Mateo 19:9).

  • Te machʼatik schʼuunejik Diose jaʼnaxme ya xjuʼ ya xnujpunik sok te machʼa pajal srelijionik soke (1 Corintios 7:​39). Jich yuʼun te Testigoonkotike jaʼnax ya xjuʼ ya xnujpunonkotik sok te machʼa testigo yuʼun Jehová te yichʼojix jaʼe, ma jaʼuk te machʼa jaʼnax ya yichʼ ta mukʼ te bintik jchʼuunejkotike (2 Corintios 6:​14). Te Diose spisilnanix-ora yalojbey-a te j-abatetik yuʼun te jaʼnax ya xnujpunik sok te machʼa pajal schʼuunel yoʼtanik soke (Génesis 24:3; Malaquías 2:​11). Te machʼatik ya snopbeyik skʼoplal ta swenta ini, yilojik te yuʼun-nix jaʼ lek-a te kʼalal ya yichʼ chʼuunel te mantalil-abi. *

  • Te alnichʼanetike ya skʼan ya schʼuunbeyik smantal te smeʼ statike (Proverbios 1:8; Colosenses 3:​20). Te alnichʼanetik te sjokinejik ta nainel te smeʼ statike yame skʼan ya schʼuunik te mantalil ya x-akʼbotik ta swenta te kʼalal ya sle slekolike. Te mantaliletik ini teyme ochem skʼoplal-a te jayeb yaʼbilalik ya xjuʼ ya sle slekolike sok te bintik ya xjuʼ ya spasik te kʼalal jich ayikix-ae.

  • Te Biblia ya yal te «jtuhlutuhl ya scʼan ya scuch stuquel te yihcatse» (Gálatas 6:5). Jaʼ yuʼun te kʼalal ya kichʼtik ta mukʼ spisil-ora te tojobtesel ya yakʼ te Bibliae, te testigoonkotik yuʼun Jehová ta tulutul ya jtakotik ta nopel teme ya jle jlekolkotike sok machʼa ya jlekolinkotik. Ta swenta-abi, te machʼatik ay spʼijil yoʼtanik ya skʼanbeyik tsitsel te Testigoetik te tulan schʼuunel yoʼtanik te ya xjuʼ ya xkoltayotik yuʼune (Proverbios 1:5).

  • Te bintik ya spasik te ants winiketik te kʼalal ay machʼa ya xlokʼ ta paxial soke, jaʼ te tulan muliletike. Te Biblia jamal ya yal te chopol te mulweje. Jaʼ-abi, ma jaʼuknax ya yalbey skʼoplal te machʼatik ya spasik mulwej te maba nujpunemike, melel tey ochem skʼoplal-euk-a teme ay machʼa ya spikbey sbaik te skʼunil sbakʼetalike, te machʼatik ya slekʼbey sbaik skʼunil sbakʼetalik o te ya stuuntes te yitik ta spasel te mulile o yantikxan te pajal sok ini (1 Corintios 6:​9-​11). Jaʼnix jich teme ay machʼa slekol sbaik te ya yujtsʼiy sbaik sok te ya spet sbaik teyme ya xjajch-a te ay bin ya skʼan ya spasike, manchukme maba ya sjokin sbaik ta wayel yakiknanix ta spasel-a te bin ilaytik sba ta sit te Diose (Gálatas 5:​19-​21). Te Biblia jaʼnix jich ya yal te maba lek te ixtaʼkʼope (Colosenses 3:8).

  • Te koʼtantike ya xloʼlaywan (Jeremías 17:9). Ya xjuʼ ya x-ikʼot bael jtul ants winik ta pasel te bintik chopol manchukme ya snaʼ te maba leke. Swenta maba ya yikʼat bael te awoʼtan ta spasel te bintik chopole, te machʼatik slekol sbaikixe yame skʼan te manchuk ya xjilik ta stukelik ta jun lugar te banti ya xjuʼ ya xyalik ta spasel mulile. Jaʼnix jich maba ya staik bayal wokolil teme tsobol ya xlokʼik ta paxiale o teme ay machʼa lek ya xjokinotik yuʼune (Proverbios 28:26). Te machʼatik schʼuunejik Dios te ya skʼan ya xnujpunike snaʼojik te maba lek te ya sle slekolik ta Internet, melel kʼax chujkʼul teme ya skʼan slekolin sba sok te machʼa ma snaʼbey sba ta leke (Salmo 26:4).

^ parr. 2 Te machʼatik nail ya slekolin sbaik te kʼalal mato nujpunemike ay ma jichuk ya yichʼ pasel ta chaʼoxchajp lumetik. Te Biblia maba ya yal te puersa ya skʼan ya slekolin sbaik junchebuk tiempo te jtul ants winike, ni jaʼuk ya yal te jaʼnax jich ya skʼan pasel swenta ya xjuʼ ya xnujpunik.

^ parr. 6 Jich bitʼil jun articulo te lokʼ ta jun revista ta swenta te nujpunel sok te familia jich la yal: «Ay oxeb te bin la yichʼ jojkʼoyel te mukʼ skʼoplal ta swenta te machʼatik bayalix jaʼbil nujpunemike (kʼaxem ta 25 jaʼbil) la yichʼ naʼel teme pajal srelijionike jaʼ ya xkoltayotik yuʼun te ya xjalaj te nujpunel yuʼunike» (Marriage & Family Review, volumen 38, número 1, página 88, 2005).